WYBORY DO SAMORZĄDU 2015

Wybo­ry do Samo­rzą­du Szkol­ne­go odbę­dą się 23.10.2015 r.

Chęt­nych uczniów zapra­sza­my do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich kan­dy­da­tur. Wię­cej infor­ma­cji na pla­ka­tach  udo­stęp­nio­nych w szko­le od 23.09.2015.