Z wizytą w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

17 listo­pa­da 2015r. w ramach naucza­nia przed­mio­tu pro­fi­lo­we­go bez­pie­czeń­stwo publicz­ne — edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na ucznio­wie klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym odwie­dzi­li Areszt Śled­czy w Jele­niej Górze.

Ucznio­wie zwie­dza­jąc jed­nost­kę zapo­zna­li się ze spe­cy­fi­ką pra­cy funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej. Przed roz­po­czę­ciem zwie­dza­nia jed­nost­ki mia­ło miej­sce krót­kie spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi dzia­łu peni­ten­cjar­ne­go oraz ochro­ny. Ucznio­wie obej­rze­li pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną jed­nost­ki m.in. doty­czą­cą pro­wa­dzo­nych pro­gra­mów readap­ta­cji spo­łecz­nej ska­za­nych oraz innych oddzia­ły­wań peni­ten­cjar­nych. Funk­cjo­na­riu­sze przed­sta­wi­li nam zasa­dy codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia jed­nost­ki.

Pod­czas wizy­ty moż­na było zoba­czyć cele miesz­kal­ne ska­za­nych oraz inne pomiesz­cze­nia w oddzia­łach miesz­kal­nych. Ucznio­wie odwie­dzi­li biblio­te­kę, miej­sca pro­wa­dze­nia pro­gra­mów readap­ta­cyj­nych oraz zajęć kul­tu­ral­no-oświa­to­wych i spor­to­wych. Już na począt­ku wizy­ty moż­na było wyczuć żywe zain­te­re­so­wa­nie codzien­ną pra­cą w Aresz­cie, co zna­la­zło swój wyraz w licz­nych, docie­kli­wych pyta­niach.

Spo­tka­nie mia­ło tak­że na celu uka­za­nie aspek­tów prze­by­wa­nia w warun­kach izo­la­cji wię­zien­nej oraz pro­fi­lak­ty­kę i zapo­bie­ga­nie destruk­cyj­nym zacho­wa­niom doro­słych i mło­dzie­ży.