Technik elektryk — kształcenie w zawodzie

Pre­zen­tu­je­my dwa fil­my kształ­ce­nia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk zwią­za­ne z kwa­li­fi­ka­cją E.07 — Mon­taż i kon­ser­wa­cja maszyn i urzą­dzeń elek­trycz­nych: