FINAŁ VIII Turnieju Klas Policyjnych

W dniach 2324 maja 2016 r. w Szko­le Poli­cji w Pile, pod patro­na­tem Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji, odbył się Finał VIII Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych „Kla­sa Poli­cyj­na Roku 2016”. Podob­nie jak w roku ubie­głym, jego orga­ni­za­to­ra­mi byli Szko­ła Poli­cji w Pile i Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Pile.

W tego­rocz­nej edy­cji Tur­nie­ju wzię­ło udział 25 dru­żyn skła­da­ją­cych się z czte­rech zawod­ni­ków i kie­row­ni­ka, repre­zen­tu­ją­cych szko­ły z róż­nych woje­wództw, w któ­rych utwo­rzo­no kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym, wyło­nio­ne z całej Pol­ski w wyni­ku eli­mi­na­cji. Z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ły się tyl­ko trzy szko­ły – z Oła­wy, Lubo­mie­rza i Pie­cho­wic (już po raz dru­gi). Naszą Szko­łę repre­zen­to­wa­li: Doro­ta Budziń­ska, Daria Kucha­rek, Domi­ni­ka Roeder i Tomasz Fikier.

Roze­gra­no czte­ry kon­ku­ren­cje: test umie­jęt­no­ści strze­lec­kich, test umie­jęt­no­ści w zakre­sie udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, test spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzian obej­mu­ją­cy ogól­ną wie­dzę o Poli­cji.

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych wszy­scy uczest­ni­cy mogli korzy­stać z pięk­nych obiek­tów spor­to­wych szko­ły.