Zgrupowanie — Wolsztyn

Zachę­ca­my do obej­rze­nia fil­mu z let­nie­go zgru­po­wa­nia kon­dy­cyj­no – spraw­no­ścio­we­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go  nad Jezio­rem Wolsz­tyń­skim.