Archiwum kategorii: Biblioteka

Regulamin  Biblioteki  Szkolnej
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach.

I. Ogól­ne warun­ki korzy­sta­nia z biblio­te­ki

1. Biblio­te­ka szkol­na miesz­czą­ca się w sali 205 jest mię­dzy­przed­mio­to­wą pra­cow­nią i szkol­nym Mul­ti­me­dial­nym Cen­trum Infor­ma­cyj­nym, zwa­nym dalej MCI, słu­żą­cym wszyst­kim uczniom i pra­cow­ni­kom szko­ły.

2. Biblio­te­ka i czy­tel­nia są czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w usta­lo­nych na począt­ku roku szkol­ne­go godzi­nach.

3. Korzy­sta­nie z biblio­te­ki jest bez­płat­ne.

4. Zbio­ry są skom­pu­te­ry­zo­wa­ne w pro­gra­mie MOL 2000+.

5. Czy­tel­ni­cy zaopa­try­wa­ni są w imien­ne kar­ty biblio­tecz­ne z kodem kre­sko­wym.

6. W biblio­te­ce obo­wią­zu­je cisza oraz zakaz pale­nia, spo­ży­wa­nia napo­jów i posił­ków.

7. W biblio­te­ce obo­wią­zu­je wol­ny dostęp do półek. Zabra­nia się wno­sze­nia pomię­dzy rega­ły pod­ręcz­nych toreb, ple­ca­ków itp.

8. Ze zgro­ma­dzo­nych w biblio­te­ce zbio­rów moż­na korzy­stać:

a) wypo­ży­cza­jąc je do domu,

b) czy­ta­jąc lub prze­glą­da­jąc na miej­scu (księ­go­zbiór pod­ręcz­ny, cza­so­pi­sma i inne),

II. Zasa­dy udo­stęp­nia­nia zaso­bów biblio­tecz­nych

1. Wypo­ży­cze­nia odby­wa­ją się z wyko­rzy­sta­niem imien­nych kart biblio­tecz­nych z kodem kre­sko­wym (sto­so­wa­nie kodów nie wyklu­cza moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji czy­tel­ni­ków i zbio­rów w spo­sób tra­dy­cyj­ny).

2. Jed­no­ra­zo­wo moż­na wypo­ży­czyć dwie książ­ki na okres jed­ne­go mie­sią­ca. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach biblio­te­ka może ogra­ni­czyć lub zwięk­szyć licz­bę wypo­ży­czeń (np. dla olim­pij­czy­ków i uczniów klas matu­ral­nych) oraz pro­lon­go­wać ter­min zwro­tu.

3. Cza­so­pi­sma wypo­ży­cza­ne są na okres tygo­dnia.

4. Zbio­ry księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być jedy­nie w czy­tel­ni.

5. Kase­ty VHS, pły­ty CD i inne elek­tro­nicz­ne nośni­ki infor­ma­cyj­ne mogą być wypo­ży­cza­ne jedy­nie nauczy­cie­lom do wyko­rzy­sta­nia na tere­nie szko­ły.

6. Prze­kro­cze­nie regu­la­mi­no­we­go cza­su wypo­ży­cze­nia książ­ki powo­du­je:

a) zawie­sze­nie w pra­wach czy­tel­ni­ka do cza­su zwro­tu zale­głych ksią­żek,

b) opła­tę za każ­dy następ­ny tydzień zwło­ki w zwro­cie wypo­ży­czo­ne­go w wyso­ko­ści usta­lo­nej na począt­ku roku szkol­ne­go.

7. W przy­pad­ku zagu­bie­nia książ­ki lub inne­go doku­men­tu czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do:

a) zaku­pie­nia iden­tycz­nej pozy­cji na ryn­ku wydaw­ni­czym,

b) po uzgod­nie­niu z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem zwró­ce­nie książ­ki o podob­nej war­to­ści i przy­dat­nej w szko­le,

c) wpła­ce­nia sumy rów­nej war­to­ści zagu­bio­nej książ­ki + 10 zł kary.

          Do momen­tu gdy tego nie uczy­ni, jest zawie­szo­ny w pra­wach korzy­sta­nia z biblio­te­ki.

8. W przy­pad­ku zagu­bie­nia imien­nej kar­ty biblio­tecz­nej czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do wpła­ce­nia kwo­ty będą­cej rów­no­war­to­ścią ceny nowej kar­ty biblio­tecz­nej + 5 zł kary.

9. W uza­sad­nio­nym przy­pad­ku nauczy­ciel biblio­te­karz może zażą­dać zwro­tu ksią­żek przed upły­wem usta­lo­ne­go ter­mi­nu.

10. Książ­ki wypo­ży­czo­nej na swo­je nazwi­sko nie moż­na prze­ka­zy­wać oso­bom trze­cim.

11. Czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do sza­no­wa­nia wypo­ży­czo­nych ksią­żek, cza­so­pism i innych wydaw­nictw.

12. Czy­tel­nik odpo­wia­da mate­rial­nie za znisz­cze­nie lub uszko­dze­nie wypo­ży­czo­nych ksią­żek. Czy­tel­nik przed wypo­ży­cze­niem powi­nien zwró­cić uwa­gę na ich stan i zauwa­żo­ne uszko­dze­nia zgło­sić nauczy­cie­lo­wi biblio­te­ka­rzo­wi.

13. Na 14 dni przed zakoń­cze­niem rocz­nych zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych każ­dy czy­tel­nik ma obo­wią­zek oddać wszyst­kie wypo­ży­czo­ne książ­ki i inne mate­ria­ły.

14. Pod­ręcz­ni­ki i cza­so­pi­sma prze­ka­za­ne do pra­cow­ni wypo­ży­cza­ne są na okres jed­ne­go roku szkol­ne­go i zwra­ca­ne do biblio­te­ki do 15 czerw­ca dane­go roku szkol­ne­go.

15. Za stan znaj­du­ją­cych się w pra­cow­niach pod­ręcz­ni­ków i cza­so­pism odpo­wia­da opie­kun pra­cow­ni.

16. W przy­pad­ku zmia­ny szko­ły lub kla­sy czy­tel­nik zobo­wią­za­ny jest do poin­for­mo­wa­nia o tym fak­cie nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza i zwro­tu wypo­ży­czo­nych pozy­cji.

17. Czy­tel­ni­cy i pra­cow­ni­cy opusz­cza­ją­cy szko­łę zobo­wią­za­ni są do przed­sta­wie­nia w sekre­ta­ria­cie szko­ły zaświad­cze­nia (tzw. kar­ty obie­go­wej) potwier­dza­ją­ce­go pod­pi­sem pra­cow­ni­ka biblio­te­ki zwrot wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów.

 

Pomysły na prezentację maturalną w “Cogito”. (dostępne w bibliotece)

1/11: Obraz cudzo­ziem­ca w pol­skiej lite­ra­tu­rze i sztu­ce oraz w pol­skim fil­mie.

2/11: Róż­ne obra­zy przy­jaź­ni w lite­ra­tu­rze obcej.

3/11: Świa­ty nie­ludz­kie w pro­zie XX wie­ku – przed­staw spo­so­by ich kre­acji, odwo­łu­jąc się do wybra­nych utwo­rów.

4/11: Cha­rak­te­ry­sty­ka języ­ka współ­cze­snych poli­ty­ków.

5/11: Wio­sna w lite­ra­tu­rze i sztu­ce róż­nych epok.

6/11: Wal­ka dobra ze złem w utwo­rach lite­rac­kich. Omów na wybra­nych przy­kła­dach.

7/11: Pogrzeb w róż­nych tek­stach kul­tu­ry. Porów­naj spo­sób przed­sta­wie­nia pochów­ku i jego funk­cję w utwo­rze.

16/11: Kre­acje boha­te­rów roman­tycz­nych.

17/11: Rodzi­na w lite­ra­tu­rze.

18/11: Wokół pie­nią­dza.

19/11: Pio­sen­ki Osiec­kiej a pro­ble­my współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

20/11: Realizm magicz­ny w lite­ra­tu­rze.

21/11: Wier­ność i kom­pro­mis w życiu boha­te­rów lite­rac­kich.

22/11: Powsta­nie listo­pa­do­we w lite­ra­tu­rze.

23/11: Motyw burzy w lite­ra­tu­rze i innych dzie­łach sztu­ki.

24/11: Biblia w fil­mie i lite­ra­tu­rze.

1/12: Motyw snu i jego funk­cje.

2/12: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

3/12: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

4/12: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/12: Kon­trast w lite­ra­tu­rze.

6/12: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

1/13: Motyw snu i jego funk­cje.

2/13: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

3/13: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

4/13: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/13: Kon­trast w utwo­rach lite­rac­kich.

6/13: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

10/13: Nega­tyw­ny por­tret kobie­ty w lite­ra­tu­rze.

11/13: Rosja i Rosja­nie w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

16/13: Uczeń i nauczy­ciel w lite­ra­tu­rze i fil­mie.

17/13: Roz­sta­nia i poże­gna­nia.

18/13: Por­tret inte­li­gen­cji pol­skiej.

19/13: Lite­ra­tu­ra i psy­cho­lo­gia.

20/13: Echa wal­ki o nie­pod­le­głość w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

21/13: Motyw samot­no­ści w wiel­kim mie­ście.

22/13: Las w lite­ra­tu­rze.

23/13: Wła­dza w lite­ra­tu­rze.

24/13: Pięk­no i brzy­do­ta w lite­ra­tu­rze.

1/14: Motyw zam­ku i i jego funk­cje.

2/14: Tok­sycz­na miłość w lite­ra­tu­rze.

3/14: Życie jako wędrów­ka.

4/14: Poezja śpie­wa­na w pol­skiej kul­tu­rze.

5/14: Motyw obłę­du w lite­ra­tu­rze.