Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

Wicemistrzowie Dolnego Śląska w zawodzie Technik Elektryk

3 kwiet­nia 2014 roku  we Wro­cła­wiu  odbył się etap woje­wódz­ki kon­kur­su „Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” w ramach  pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”.  Mistrzo­wie eta­pu regio­nal­ne­go  z dnia 6.03.2014 r.  z Zespo­łu  Szkół  Tech­nicz­nych i Lice­al­nych  w Pie­cho­wi­cach zosta­li  Wice­mi­strza­mi  Dol­ne­go Ślą­ska.

Zada­niem uczniów było zapro­jek­to­wać i prze­pro­wa­dzić symu­la­cję kom­pu­te­ro­wą  oraz   zmon­to­wać zapro­jek­to­wa­ny układ  Dah­lan­de­ra.  Dru­ży­na  naszej szko­ły w skła­dzie Jan Bart­ko, Michał Obo­le­wicz, Piotr Wój­cik  pod opie­ką nauczy­cie­la  Rober­ta Lipaw­skie­go spi­sa­ła się zna­ko­mi­cie – gra­tu­lu­je­my!

  

Wycieczka do Bogatyni

W dniu 21 mar­ca w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Elek­trow­ni „TURÓW” w Boga­ty­ni. Mło­dzież mia­ła oka­zję zapo­zna­nia się z całym cyklem wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej. Dodat­ko­wo  ucznio­wie zapo­zna­li się ze spo­so­bem trans­for­mo­wa­nia i prze­sy­łu tej ener­gii dalej do Kra­jo­we­go Sys­te­mu Ener­ge­tycz­ne­go. Dzię­ki takiej wyciecz­ce przy­szli elek­try­cy uczą­cy się w naszej szko­le mogli zoba­czyć obiek­ty, urzą­dze­nia i insta­la­cje o któ­rych uczą się na przed­mio­tach teo­re­tycz­nych. Ponad­to zapo­zna­li się z  wytwa­rza­niem  ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych i  z jej wpły­wem na śro­do­wi­sko natu­ral­ne.

CEBIT HANNOVER

Dnia 13.03.2014 r.  15 uczniów  Tech­ni­kum uczest­ni­czy­ło w Bran­żo­wych Tar­gach Zagra­nicz­nych  do Han­no­ve­ru  na  tar­gi CEBIT. Tar­gi nowo­ści tech­no­lo­gicz­nych i infor­ma­tycz­nych. Wyciecz­ka dłu­ga , ale cie­ka­wa dla uczniów, któ­rzy inte­re­su­ją się infor­ma­ty­ką i nowin­ka­mi tech­nicz­ny­mi.