Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

Album zdjęć z uroczystości szkolnych

Poże­gna­nie absol­wen­tów 2014

Żegna­my absol­wen­tów  klas matu­ral­nych w roku  szkol­nym 2013/201425.04.2014 r.

Matu­ry 2014

Matu­rzy­ści 2014

2 pozy­cja

 

Pożegnanie absolwentów 2013/2014

Dnia 25.04.2014 roku poże­gna­li­śmy absol­wen­tów klas IV Tech­ni­kum oraz klas III a i III b Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go pro­fil poli­cyj­ny. Lice­ali­ści, któ­rzy ukoń­czy­li cykl kształ­ce­nia jako inno­wa­cję peda­go­gicz­ną wpro­wa­dzo­ną w roku szkol­nym 2011/2012 r.

Uro­czy­stość uświet­nił występ Indian z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, któ­ry odbył się w ramach współ­pra­cy z Fil­har­mo­nią Jele­nio­gór­ską.

Wśród zapro­szo­nych gości zna­leź­li się Sta­ro­sta Jele­nio­gór­ski Jacek Wło­dy­ga, zastęp­ca Komen­dan­ta Miej­skie­go Poli­cji — młod­szy inspek­tor Piotr Wał­czyk, a tak­że były Komen­dant Poli­cji Jele­nio­gór­skiej pan Zbi­gniew Cio­smak, któ­ry był jed­nym z ini­cja­to­rów powsta­nia klas poli­cyj­nych w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach.

Pan Sta­ro­sta wrę­czył wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych absol­wen­tów, któ­rzy ukoń­czy­li naszą szko­łę z wyróż­nie­niem. Byli to: Daria Alek­san­dro­wicz – śred­nia ocen 5,18 oraz Adria­na Jako­wicz – śred­nia ocen 4,75. Za dobre wyni­ki w nauce, wzo­ro­wą fre­kwen­cję i zacho­wa­nie zosta­ły wrę­czo­ne nagro­dy książ­ko­we: Pau­li­nie Mogil­skiej z kla­sy III LO, Grze­go­rzo­wi Lesz­kie­wi­czo­wi z kasy IV T, Paw­ło­wi Rzep­czyń­skie­mu z kla­sy IV T oraz Micha­ło­wi Tar­czyń­skie­mu z kla­sy IVT.

Ponad­to ucznio­wie zosta­li nagro­dze­ni przez panią Dyrek­tor Szko­ły sty­pen­dium pie­nięż­nym za dobre wyni­ki w nauce, wzo­ro­wą posta­wę uczniow­ską, zaan­ga­żo­wa­nie w życie szko­ły i kla­sy oraz repre­zen­to­wa­nie szko­ły w zawo­dach spor­to­wych i roz­ma­itych kon­kur­sach. Wyróż­nie­nia wrę­czył rów­nież kom. Zbi­gniew Kli­mek za bar­dzo dobre wyni­ki w nauce z przed­mio­tu „Bez­pie­czeń­stwo publicz­ne-edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na”. Uczniom klas poli­cyj­nych wrę­czo­no dyplo­my ukoń­cze­nia nauki w kla­sie o pro­fi­lu poli­cyj­nym w zakre­sie:

  • funk­cjo­no­wa­nia wła­dzy usta­wo­daw­czej, wyko­naw­czej i sądow­ni­czej oraz z zakre­su bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go i wie­dzy ogól­no­po­li­cyj­nej
  • umie­jęt­no­ści samo­obro­ny
  • umie­jęt­no­ści z musz­try i pod­staw wyszko­le­nia strze­lec­kie­go.

Przed absol­wen­ta­mi teraz już tyl­ko matu­ra i edu­ka­cja na wyma­rzo­nych stu­diach.

Powo­dze­nia !!!

Album zdjęć z tej uro­czy­sto­ści dostęp­ny jest w Gale­rii.

Wicemistrzowie Dolnego Śląska w zawodzie Technik Elektryk

3 kwiet­nia 2014 roku  we Wro­cła­wiu  odbył się etap woje­wódz­ki kon­kur­su „Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” w ramach  pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”.  Mistrzo­wie eta­pu regio­nal­ne­go  z dnia 6.03.2014 r.  z Zespo­łu  Szkół  Tech­nicz­nych i Lice­al­nych  w Pie­cho­wi­cach zosta­li  Wice­mi­strza­mi  Dol­ne­go Ślą­ska.

Zada­niem uczniów było zapro­jek­to­wać i prze­pro­wa­dzić symu­la­cję kom­pu­te­ro­wą  oraz   zmon­to­wać zapro­jek­to­wa­ny układ  Dah­lan­de­ra.  Dru­ży­na  naszej szko­ły w skła­dzie Jan Bart­ko, Michał Obo­le­wicz, Piotr Wój­cik  pod opie­ką nauczy­cie­la  Rober­ta Lipaw­skie­go spi­sa­ła się zna­ko­mi­cie – gra­tu­lu­je­my!

  

Wycieczka do Bogatyni

W dniu 21 mar­ca w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Elek­trow­ni „TURÓW” w Boga­ty­ni. Mło­dzież mia­ła oka­zję zapo­zna­nia się z całym cyklem wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej. Dodat­ko­wo  ucznio­wie zapo­zna­li się ze spo­so­bem trans­for­mo­wa­nia i prze­sy­łu tej ener­gii dalej do Kra­jo­we­go Sys­te­mu Ener­ge­tycz­ne­go. Dzię­ki takiej wyciecz­ce przy­szli elek­try­cy uczą­cy się w naszej szko­le mogli zoba­czyć obiek­ty, urzą­dze­nia i insta­la­cje o któ­rych uczą się na przed­mio­tach teo­re­tycz­nych. Ponad­to zapo­zna­li się z  wytwa­rza­niem  ener­gii elek­trycz­nej z paliw kopal­nych i  z jej wpły­wem na śro­do­wi­sko natu­ral­ne.

CEBIT HANNOVER

Dnia 13.03.2014 r.  15 uczniów  Tech­ni­kum uczest­ni­czy­ło w Bran­żo­wych Tar­gach Zagra­nicz­nych  do Han­no­ve­ru  na  tar­gi CEBIT. Tar­gi nowo­ści tech­no­lo­gicz­nych i infor­ma­tycz­nych. Wyciecz­ka dłu­ga , ale cie­ka­wa dla uczniów, któ­rzy inte­re­su­ją się infor­ma­ty­ką i nowin­ka­mi tech­nicz­ny­mi.