Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

MKZ II 2014/2015

Od wrze­śnia 2014  r. do mar­ca 2015 r. w naszej szko­le  ucznio­wie Tech­ni­kum  w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” sko­rzy­sta­li  z :

Kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych:

  •   Upraw­nie­nia  elek­trycz­ne do 1kV
  •   Pojazd  z napę­dem sil­ni­ko­wym z bez­piecz­ną wymia­ną butli gazo­wej — 18 lat
  •  Pra­wo jaz­dy kat. T ( od 16 lat)

oraz :

  • Uczest­ni­czy­li w   zaję­ciach  spe­cja­li­stycz­no —  prak­tycz­nych  bran­ża E-E   na Uni­wer­sy­te­cie  Przy­rod­ni­czym we Wro­cła­wiu
  • Wzię­li udział w Tar­gach Pra­cy i Zawo­dów w Pań­stwo­wej Kar­ko­no­skiej Szko­le Wyż­szej w Jele­niej Górze  16 .01.2015 r.

 

Ogólnopolska Akcja Głos Profilaktyki”

Dnia 14.06.2014 roku (sobo­ta) po raz dru­gi raz nasi ucznio­wie uczest­ni­czy­li w orga­ni­zo­wa­nym przez Komen­dę Miej­ską Poli­cji w Jele­niej Górze hap­pe­nin­gu „Ogól­no­pol­ski Głos Pro­fi­lak­ty­ki”. Dzia­ła­nia te roz­po­czął prze­jazd auto­bu­su MZK z uczest­ni­ka­mi, a póź­niej prze­marsz uczniów, Poli­cji, har­ce­rzy uli­cą Ban­ko­wą na Plac Ratu­szo­wy z hasła­mi i pla­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi pro­pa­go­wa­nia życia bez uza­leż­nień, prze­mo­cy i obo­jęt­no­ści na dru­gie­go czło­wie­ka. O godzi­nie 16 przez minu­tę wszy­scy znaj­du­ją­cy się na Pla­cu Ratu­szo­wym wybi­li rytm ser­ca. Nasi ucznio­wie z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach- kla­sy poli­cyj­ne i kla­sa ratow­nic­two medycz­ne przy­go­to­wa­li pokaz samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych, któ­ry to przed­miot mają w ramach zajęć dodat­ko­wych w szko­le. Atrak­cją rów­nież był występ uczen­ni­cy z kla­sy poli­cyj­nej Darii Baszak w poka­zie z gim­na­sty­ki akro­ba­cyj­nej oraz żon­gler­ki.

Uczen­ni­ce z klas poli­cyj­nych : Patry­cja Cisek, Nata­lia Lip­ka, Ola Sta­lew­ska, Pau­li­na Wró­blew­ska, Karo­li­na Sta­si­kie­wicz wygra­ły kon­kurs przy­go­to­wa­ny przez MONAR z Jele­niej Góry doty­czą­cy sze­ro­ko poję­tej pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień oraz zna­jo­mo­ści pra­wa.

Matury rozpoczęte!

Wszy­scy matu­rzy­ści w dobrych nastro­jach, uśmiech­nię­ci i pozy­tyw­nie nasta­wie­ni, a to już  suk­ces i na pew­no prze­ło­ży się na dobre wyni­ki. Czas matur to dla Was trud­ny i stre­su­ją­cy okres, ale nie mar­tw­cie się „nie taki dia­beł strasz­ny, jak go malu­ją – dacie radę!

Powo­dze­nia!

Zdję­cia dostęp­ne w gale­rii.