DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Naj­cen­niej­szym i naj­trwal­szym poda­run­kiem jaki moż­na dać dziec­ku- jest wykształ­ce­nie”  Ary­sto­te­les

Dnia 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r. odbył się, jak co roku  w naszej szko­le, apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Samo­rząd uczniow­ski w podzię­ce za codzien­ny trud peda­go­gów przy­go­to­wał zabaw­ny występ. Z przy­mru­że­niem oka uka­zy­wał on pra­cę nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Gwiaz­dą gali oka­zał się prze­bra­ny za kobie­tę uczeń kla­sy II T Bar­tło­miej. Nauczy­cie­le na  koniec przed­sta­wie­nia obda­ro­wa­ni zosta­li słod­kim upo­min­kiem.

Ludziska wspierajcie schroniska!

U W A G A!     W A Ż N E!     U W A G A!

Nad­cho­dzi zima, a okres zimo­wy to trud­ny czas dla pod­opiecz­nych schro­nisk i fun­da­cji. Wie­le bez­dom­nych zwie­rząt potrze­bu­je pomo­cy i wspar­cia czło­wie­ka.

Zwra­ca­my się do ludzi wiel­kie­go ser­ca, aby przy­łą­czy­li się do akcji, pole­ga­ją­cej na zbiór­ce darów dla czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół.

Zbie­ra­my:

- miski, zabaw­ki, szel­ki, obro­że,  smy­cze,

- ręcz­ni­ki, gru­be koce, środ­ki czy­sto­ści (szam­po­ny, środ­ki prze­ciw­p­chel­ne, szczot­ki dla psów),

- żwi­rek, kuwe­ty, dra­pa­ki,

- kar­mę mokrą/suchą (dobrej jako­ści, nie mar­ke­to­wą).

Dary zbie­ra­my do 26.10 2018r.

Prze­ka­że­my je Jele­nio­gór­skie­mu Wolon­ta­ria­to­wi  dla Zwie­rząt Mon­do Cane.

Fun­da­cja przy­po­mi­na też, że ist­nie­je moż­li­wość zaadop­to­wa­nia psa, szcze­nia­ka lub kota.

Nie kupuj – zaadop­tuj!!!

Udział w akcji nie pozo­sta­nie nie­na­gro­dzo­ny. Szcze­gó­ły w biblio­te­ce szkol­nej.

Polskie gry niezależne”

27 wrze­śnia 2018r. byli­śmy na spo­tka­niu w BWA. Pro­wa­dził je Tomasz Wro­na. Gościem był Maciej Mią­sik, pro­gra­mi­sta gier.  Opo­wia­dał on o two­rze­niu gier nie­za­leż­nych nazy­wa­nych rów­nież „Gra­mi Indie” lub „Indy­ka­mi” oraz ich histo­rii. Na spo­tka­niu moż­na się było dowie­dzieć jaki pro­ces musia­ły prze­cho­dzić gry aby dosta­ły się na róż­ne­go typu plat­for­my pozwa­la­ją­ce zara­biać na sprze­da­ży. Pro­gra­mi­sta rów­nież pod­po­wia­dał z jakich pro­gra­mów korzy­stać i jakich języ­ków się uczyć aby mło­de­mu twór­cy było łatwiej zacząć. Pod­kre­ślał rów­nież, że stwo­rze­nie gry  samo­dziel­nie jest bar­dzo trud­nym i powol­nym pro­ce­sem. Suge­ro­wał, że nale­ży stwo­rzyć zespół. Tak by były oso­by odpo­wie­dzial­ne za gra­fi­kę, za pro­gra­mo­wa­nie, itd.

Mar­cin Kola­siń­ski

Uczniowie ZSTiL na “Kamerdynerze”

Tysią­ce widzów obej­rza­ło już „Kamer­dy­ne­ra” w reży­se­rii Fili­pa Bajo­na. My rów­nież. Wczo­raj ucznio­wie kl.III Tech­ni­kum zawi­ta­li na sean­sie w kinie Helios.

Kamer­dy­ner to inspi­ro­wa­na praw­dzi­wy­mi wyda­rze­nia­mi histo­ria splą­ta­nych losów Pola­ków, Kaszu­bów i Niem­ców na tle lat 19001945. Film uka­zu­je skom­pli­ko­wa­ne posta­wy i wybo­ry, któ­rych miesz­ka­ją­cy tam ludzie musie­li doko­ny­wać.

Film nie­ła­twy i zmu­sza­ją­cy do licz­nych prze­my­śleń, ale wart ogląd­nię­cia. Pole­ca­my.

V Bieg Przełajowy Przedszkolaków

Wkrót­ce po roz­po­czę­ciu nowe­go roku szkol­ne­go, ucznio­wie naszej szko­ły, 12 wrze­śnia 2018 r. kolej­ny już raz zabez­pie­cza­li tra­sę „V Bie­gu Prze­ła­jo­we­go Przed­szko­la­ków”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Miej­skie Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le nr 14 w Jele­niej Górze. Przez kil­ka godzin 18 uczniów (w więk­szo­ści uczen­ni­ce i ucznio­wie pro­fi­lu woj­sko­we­go) czu­wa­ło nad bez­pie­czeń­stwem naj­młod­szych uczest­ni­ków bie­gu. Uczen­ni­ce i ucznio­wie szyb­ko wcie­li­li się w rolę tro­skli­wych opie­ku­nów. Na tra­sie znaj­do­wa­ły się sta­no­wi­ska, na któ­rych dzie­ci wyka­zy­wa­ły się zna­jo­mo­ścią tema­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w trud­nych sytu­acjach. Gru­pom przed­szko­la­ków towa­rzy­szy­li nasi ucznio­wie, a kil­ku z nich wypo­sa­żo­nych w cho­rą­giew­ki zabez­pie­cza­ło rów­nież przej­ście dzie­ci przez jezd­nię na tra­sie bie­gu.

Na zakoń­cze­nie V Bie­gu Prze­ła­jo­we­go, dyrek­tor przed­szko­la, Pani Joan­na Konop­ka podzię­ko­wa­ła uczniom za udział w zabez­pie­cze­niu impre­zy i tro­skli­wą opie­kę nad uczest­ni­ka­mi bie­gu.