VI Międzynarodowy Konkurs Literacki 2018

Sto­wa­rzy­sze­nie POLin Polni­sche Frau­en in Wirt­schaft
und Kul­tur e.V. i Pol­skie Towa­rzy­stwo Szkol­ne „Oświa­ta” ogła­sza­ją
VI Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Mło­dzież pisze wier­sze”.

Zawody strzeleckie

W ramach Szkol­nej Ligi Strze­lec­kiej Jele­nio­gór­ski Zarząd Rejo­no­wy LOK w Jele­niej Górze zor­ga­ni­zo­wał w dniu 20.03.2018r. na strzel­ni­cy  Wzgó­rze Kościusz­ki 6, zawo­dy w strze­lec­twie spor­to­wym z bro­ni pneu­ma­tycz­nej o „Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry”. W zawo­dach udział wzię­ła mło­dzież gim­na­zjal­na i lice­al­na star­tu­ją­ca w dzie­wię­ciu zespo­łach. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła sze­ścio­oso­bo­wa dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców /3+3/. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nie zaję­li­śmy III miej­sce. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że zawo­dy sta­ły na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, o czym może świad­czyć róż­ni­ca kil­ku punk­tów dzie­lą­ca poszcze­gól­ne zespo­ły. Życzy­my kolej­ne­go uda­ne­go star­tu w zawo­dach, któ­re już nie­ba­wem.

Wycieczka do zakładu WEPA Professional w Piechowicach

Dnia 7 mar­ca ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zje zwie­dzić sąsia­du­ją­cy ze szko­łą zakład papier­ni­czy w Pie­cho­wi­cach. Zwie­dza­nie zakła­du zaczę­ło się od pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej doty­czą­cej zakła­du oraz krót­kie­go szko­le­nia BHP. Następ­nie mło­dzież mogła zoba­czyć cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny w tym naj­now­szą maszy­nę papier­ni­czą odda­ną w tym roku do eks­plo­ata­cji, oraz obwo­dy ener­ge­tycz­ne zasi­la­ją­ce zakład. Papier­nia w Pie­cho­wi­cach może pochwa­lić się jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań w powie­cie jele­nio­gór­skim wyko­rzy­sty­wa­nych w sie­ciach wyso­kie­go i śred­nie­go napię­cia sto­so­wa­nych do zasi­la­nia maszyn i urzą­dzeń w zakła­dzie. Zapro­sze­nie z zakła­du mia­ło rów­nież na celu moż­li­wość zapo­zna­nia się z ofer­tą i warun­ka­mi pra­cy w WEPA Pro­fes­sio­nal w Pie­cho­wi­cach. Zwłasz­cza, że na ryn­ku pra­cy obser­wu­je­my duże zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków z wykształ­ce­niem elek­trycz­nym.