Zgrupowanie integracyjne w Uroczysku.

W dniach 19 i 20 paź­dzier­ni­ka 2017 r. ucznio­wie naszej szko­ły prze­by­wa­li na zgru­po­wa­niu inte­gra­cyj­nym w DWD Uro­czy­sko w Pie­cho­wi­cach. Mło­dzież uczest­ni­czy­ła w zaję­ciach rekre­acyj­nych i spraw­no­ścio­wych, takich jak tan­gram, nar­ty czy rów­no­waż­nia, któ­re pozwa­la­ły spraw­dzić nie tyl­ko wła­sną wytrzy­ma­łość i kon­dy­cję fizycz­ną, ale tak­że umie­jęt­ność współ­pra­cy,  pla­no­wa­nia i koor­dy­na­cji dzia­łań w gru­pie.  Pro­wa­dzą­cy dali nie­zły wycisk uczest­ni­kom, ale … nikt nie narze­kał. To świet­ny tre­ning dla e-spor­tow­ców, któ­rzy na tur­nie­jach wal­czą dru­ży­no­wo, a dla uczniów z klas o pro­fi­lu woj­sko­wym takie zaję­cia są dosko­na­łym spraw­dzia­nem przed zawo­da­mi na poli­go­nie.  Naj­więk­szy entu­zjazm wzbu­dził paint­ball i strze­la­ne do celu z bro­ni ASG. Dosko­na­ła zaba­wa, dużo emo­cji, a jed­no­cze­śnie spraw­dzian reflek­su, szyb­ko­ści w podej­mo­wa­niu decy­zji i  pra­cy zespo­ło­wej. Wie­czo­rem  odby­ła się krót­ka wyciecz­ka astro­no­micz­na. Dzię­ki bez­chmur­nej pogo­dzie ucznio­wie obser­wo­wa­li i roz­po­zna­wa­li  gwiaz­do­zbio­ry paź­dzier­ni­ko­we­go nie­ba. Dru­gi dzień i wyciecz­ka do Szklar­skiej Porę­by  to praw­dzi­we wyzwa­nie kon­dy­cyj­ne dla uczest­ni­ków zgru­po­wa­nia. Regu­lar­nie roz­le­ga­ło się ”dale­ko jesz­cze?”, ale trze­ba uczci­wie powie­dzieć, że wszy­scy dziel­nie masze­ro­wa­li, nie zwa­ża­jąc na odci­ski  i zakwa­sy.  Dwu­dnio­wy pobyt był bar­dzo uda­ny, pogo­da dopi­sa­ła, dużo się dzia­ło, a mło­dzież już szy­ku­je się na kolej­ne atrak­cje Uro­czy­ska.

Dąb Niepodległości

W dniu 19.10.2017 r. w Par­ku Gra­ni­tu i Krysz­ta­łu w Pie­cho­wi­cach nastą­pi­ło uro­czy­ste posa­dze­nie Dębu Nie­pod­le­gło­ści. Ini­cja­to­rem tego przed­się­wzię­cia był Zwią­zek Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go w Jele­niej Górze – Pre­zes pan płk. rez. Edward Basa­ły­go. Dar­czyń­cą drzew­ka był miesz­ka­niec gmi­ny Pie­cho­wi­ce pan ppłk. rez. Marian Kla­siń­ski z Micha­ło­wic. Posa­dze­nie dębu odby­ło się w obec­no­ści gospo­da­rzy gmi­ny Pie­cho­wi­ce i zapro­szo­nych gości – pana bur­mi­strza Pie­cho­wic Witol­da Rudol­fa, prze­wod­ni­czą­ce­go rady gmi­ny – pana Paw­ła Zackie­wi­cza, rad­ne­go – pana Zdzi­sła­wa Jędrzej­ka, kie­row­ni­ka refe­ra­tu edu­ka­cji – pani Anny John – Sza­lej, inspek­tor ochro­ny śro­do­wi­ska – pani Beaty Macie­jew­skiej, dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach pani Doro­ty Sob­czyń­skiej. Dąb Nie­pod­le­gło­ści został posa­dzo­ny przy współ­udzia­le uczniów klas woj­sko­wych i przed­sta­wi­cie­li gmi­ny Pie­cho­wi­ce. Ofi­cjal­na uro­czy­stość odsło­nię­cia „dębu” oraz pamiąt­ko­we­go obe­li­sku pla­no­wa­na jest na czer­wiec 2018 r.

Eliminacje do WESG

W dniu dzi­siej­szym nasza szkol­na dru­ży­na CS:GO - Aqu­alis wzię­ła udział w eli­mi­na­cjach Pol­ski (2 slo­ty) do fina­łów Mistrzostw Świa­ta w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve. Już w pierw­szej run­dzie los sko­ja­rzył nas z dru­ży­ną Tomorrow.gg (fina­li­sta ostat­nich Mistrzostw Pol­ski).  Mecz roze­gra­li­śmy z budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych, razem jako dru­ży­na, sta­wia­jąc przede wszyst­kim na moż­li­wość zdo­by­cia doświad­cze­nia. Ucznio­wie sta­ra­li się wyko­rzy­stać wie­dzę z zajęć e-spor­to­wych, rady tre­ne­ra z któ­rym roz­ma­wia­li bez­po­śred­nio przed meczem i zmie­rzy­li się z ocze­ki­wa­nia­mi zagra­nia faj­ne­go spo­tka­nia  z naci­skiem na komu­ni­ka­cję, pora­dze­niem sobie ze stre­sem i … znacz­nie moc­niej­szym prze­ciw­ni­kiem. Prze­gra­ną 4:16 nale­ży zde­cy­do­wa­nie oce­nić w kate­go­riach suk­ce­su.  Gra­tu­lu­je­my i już wkrót­ce widzi­my się na kolej­nych eli­mi­na­cjach i tur­nie­jach.

P.S.

Aktu­al­nie dru­ży­na tomorrow.gg jest już w pół­fi­na­le roz­gry­wek. Życzy­my kolej­ne­go zwy­cię­stwa bo miło powie­dzieć: “prze­gra­li­śmy z dru­ży­ną, któ­ra awan­so­wa­ła na Mistrzo­stwa Świa­ta”. 🙂

Udział naszej Szkoły w e-learningu IT-Szkoła (4 miejsce w rankingu w woj. dolnośląskim)

W tym roku szkol­nym 2017/2018 nasza Szko­ła przy­stą­pi­ła do e-learning’u na plat­for­mie IT-Szko­ła.

IT Szko­ła to inter­ne­to­wy, otwar­ty pro­gram stu­diów e-lear­nin­go­wych w zakre­sie teo­rii oraz zasto­so­wań tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych (ICT).

Insty­tu­cją odpo­wie­dzial­ną bez­po­śred­nio za reali­za­cję Pro­gra­mu IT  Szko­ła jest Nauko­wa Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa (NASK). Part­ne­rem mery­to­rycz­nym pro­gra­mu jest War­szaw­ska Wyż­sza Szko­ła Infor­ma­ty­ki (WWSI).

Czy­taj dalej Udział naszej Szko­ły w e-lear­nin­gu IT-Szko­ła (4 miej­sce w ran­kin­gu w woj. dol­no­ślą­skim)