Wycieczka do zakładu WEPA Professional w Piechowicach

Dnia 7 mar­ca ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zje zwie­dzić sąsia­du­ją­cy ze szko­łą zakład papier­ni­czy w Pie­cho­wi­cach. Zwie­dza­nie zakła­du zaczę­ło się od pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej doty­czą­cej zakła­du oraz krót­kie­go szko­le­nia BHP. Następ­nie mło­dzież mogła zoba­czyć cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny w tym naj­now­szą maszy­nę papier­ni­czą odda­ną w tym roku do eks­plo­ata­cji, oraz obwo­dy ener­ge­tycz­ne zasi­la­ją­ce zakład. Papier­nia w Pie­cho­wi­cach może pochwa­lić się jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań w powie­cie jele­nio­gór­skim wyko­rzy­sty­wa­nych w sie­ciach wyso­kie­go i śred­nie­go napię­cia sto­so­wa­nych do zasi­la­nia maszyn i urzą­dzeń w zakła­dzie. Zapro­sze­nie z zakła­du mia­ło rów­nież na celu moż­li­wość zapo­zna­nia się z ofer­tą i warun­ka­mi pra­cy w WEPA Pro­fes­sio­nal w Pie­cho­wi­cach. Zwłasz­cza, że na ryn­ku pra­cy obser­wu­je­my duże zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków z wykształ­ce­niem elek­trycz­nym.

Mecze CS:GO

W dniach 911 mar­ca nasza szkol­na dru­ży­na Aqu­alis roze­gra­ła kil­ka meczy, któ­re zakoń­czy­ły się zwy­cię­stwa­mi. 9 mar­ca roz­gry­wa­li­śmy mecz w ramach Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych poko­nu­jąc dru­ży­nę bydlak.gg na dwóch mapach wyni­ka­mi 16:2 i 16:7. Dzię­ki zwy­cię­stwu awan­so­wa­li­śmy na 8-me miej­sce w tabe­li (na 22 dru­ży­ny). Naj­lep­szych 8 dru­żyn zagra na fina­łach LAN w Rado­miu w czerw­cu. W kolej­nym dniu — 10 mar­ca roz­gry­wa­ne były mecze w ramach tur­nie­ju LAN orga­ni­zo­wa­ne­go przez KPSW (w gale­rii Nowy Rynek) w któ­rych zwy­cięz­cy poszcze­gól­nych mie­sięcz­nych eli­mi­na­cji awan­su­ją do głów­ne­go fina­łu w czerw­cu. Tym razem w eli­mi­na­cjach wzię­ły udział dwie dru­ży­ny od nas ze szko­ły Aqu­alis i Solid Futu­re Team. W fina­le tur­nie­ju jed­nak zagra­ła dru­ży­na Aqu­alis, któ­ra poko­na­ła dru­ży­nę Klub Eme­ry­ta na dwóch mapach 16:7 i 16:1 awan­su­jąc do głów­ne­go fina­łu w któ­rym głów­na nagro­da wyno­si 10.000 zł (w pół­fi­na­le eli­mi­na­cji Aqu­alis poko­na­ło Solid Futu­re Team 16:1). 11 mar­ca roze­gra­li­śmy kolej­ną kolej­kę w ramach Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych. Tym razem Aqu­alis poko­na­ło dru­ży­nę TeamR76#2 na dwóch mapach wyni­ka­mi 16:2 (Tra­in) i 16:2 (Cob­ble) . Aktu­al­ny zrzut ekra­nu z gór­nej czę­ści tabe­li Ligi tutaj. Gra­tu­lu­je­my !!!

Turniej strzelecki “Dla Wyklętych 1963

W dniu 2 mar­ca 2018 r. na obiek­tach 23 pa w Bole­sław­cu odbył się bieg i tur­niej strze­lec­ki “Dla Wyklę­tych 1963”.  W  przed­się­wzię­ciu udział wzię­li ucznio­wie klas woj­sko­wych, stra­żac­kich i poli­cyj­nych z 12 szkół ponad­gim­na­zjal­nych woj. dol­no­ślą­skie­go. Naszą szko­łę w tur­nie­ju strze­lec­kim repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców, w bie­gu —  dru­ży­na chłop­ców. Ucznio­wie mogli dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści na punk­tach naucza­nia: rzut gra­na­tem F-1 na odle­głość, roz­kła­da­nie i skła­da­nie bro­ni strze­lec­kiej, cało­kształt czyn­no­ści do strze­la­nia nr.1 z kara­bin­ka Beryl, łado­wa­nie maga­zyn­ka na czas, strze­la­nie z pisto­le­tu. Miłym akcen­tem zawo­dów był udział w bie­gu Pana bur­mi­strza Pie­cho­wic Witol­da Rudol­fa, któ­ry w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej zajął I miej­sce. Kolej­ny spraw­dzian już nie­ba­wem.