Nauczyciel Na medal 2018

W tego­rocz­nym ple­bi­scy­cie Gaze­ty Wybor­czej w kate­go­rii “Nauczy­ciel na Medal Szko­ły Ponad­pod­sta­wo­wej” lau­re­at­ką I miej­sca w powie­cie jele­nio­gór­skim zosta­ła nauczy­ciel­ka naszej szko­ły Pani Ali­cja Kaniec­ka

dav

Podzię­ko­wa­nia za odda­ne gło­sy

Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za doce­nie­nie mojej pra­cy poprzez zgło­sze­nie mnie do ple­bi­scy­tu i odda­nie zwy­cię­skich gło­sów. Jest to dla mnie ogrom­ny bodziec do jesz­cze więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia w pra­cę z Wami.

Dla nauczy­cie­la takie wyróż­nie­nie to ogrom­na satys­fak­cja za wło­żo­ny trud i ser­ce w Wasze przy­go­to­wa­nie do życia i zawo­du.

Ali­cja Kaniec­ka

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 17.12.2018 r. Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Oto sty­pen­dy­ści  naszej szko­ły, któ­rzy osią­gnę­li  bar­dzo dobre wyni­ki w nauce,angażowali się  w życie szko­ły, uczest­ni­czy­li w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych:

Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2

Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go:

  1. Syl­wia Woź­niak III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0
  2. Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2
  3. Bar­tło­miej Madej II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0

Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go:

    1. Mar­cin Kola­siń­ski II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,89
    2. Jakub Ziem­niak II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,78
    3. Mał­go­rza­ta Babik III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,28

 Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów

STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 2018

5 grud­nia 2018 r. na uro­czy­stej gali sali Teatru Zdro­jo­we­go im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w Szczaw­nie Zdro­ju zosta­ły wrę­czo­ne sty­pen­dia Pre­ze­sa Rady Mini­strów  nasze­mu ucznio­wi kla­sy II Tech­ni­kum elek­trycz­ne­go Krzysz­to­fo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi. Śred­nią ocen za poprzed­ni rok szkol­ny jaką uczeń uzy­skał to 5,2 i wzo­ro­we zacho­wa­nie. O sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów mogli ubie­gać się ucznio­wie, któ­rzy otrzy­ma­li pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­ją szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej w jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyniki,a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
Gra­tu­lu­je­my i życzy­my naj­wyż­szej śred­niej rów­nież w tym roku szkol­nym.