Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty.

Po cało­rocz­nych zma­ga­niach czy­tel­ni­czych nade­szła chwi­la, aby ogło­sić zwy­cięz­ców Kon­kur­su Czy­tel­ni­cze­go. Rywa­li­za­cja o laur naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka trwa­ła do ostat­nie­go tygo­dnia. Oto wyni­ki:
I mie­isce: Wero­ni­ka Siok
II miej­sce: Grze­gorz Dzie­ru­go
III miej­sce: Jakub Ken­drzeń­ski
Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i zapra­szam do biblio­te­ki po waka­cjach. 🙂

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W dniu 6 czerw­ca w naszej szko­le odbył się kon­kurs z języ­ka nie­miec­kie­go, pod­czas któ­re­go ucznio­wie mie­li oka­zję spraw­dzić swo­ją wie­dzę w dzie­dzi­nie geo­gra­fii, kul­tu­ry, zwy­cza­jów i zagad­nień poli­tycz­nych Nie­miec, Austrii, Szwaj­ca­rii oraz Luxem­bur­ga. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 15 uczniów z klas I i II LO oraz II i III tech­ni­kum.

Pierw­sze miej­sce zaję­li:

  1. Patry­cja Mał­kow­ska (II LO) i Jakub Gon­dek (II T) – 78%

Kolej­ni ucznio­wie uzy­ska­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

Dawid Wal­czak (II LO) i Adrian Per­lik (III T)          — 73%

San­dra Śmi­ga­sie­wicz (I LO B)                               — 69%

Żane­ta Rucz­kow­ska (II LO)                                      — 65%

Pau­li­na Wróblewska(II LO) i Mari­ka Mulik(II LO) – 63%

Kamil Wik­tor­ski (II LO), Adrian Zachwiej (II LO)    — 61%

Woj­ciech Sołod­kij (II T)                                            — 61%

Wero­ni­ka Siok (II LO) i Mag­da Har­twig (II LO)    — 55%

Szy­mon Chy­liń­ski (II T) i Kamil Dydych (III T)       — 46%

 

 

Wycieczka do Aachen.

W dniach 1618 maja 2014 roku czwo­ro uczniów kla­sy II LO wraz z wycho­waw­czy­nią wzię­ło udział w wyciecz­ce do Aachen (Akwi­zgran) w Niem­czech. Celem wyciecz­ki był udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie orga­ni­zo­wa­nym przez Region Mia­sta Aachen i koor­dy­no­wa­nym przez Powiat Jele­nio­gór­ski pod tytu­łem „Whats’up, Euro­pe”. Oprócz mło­dzie­ży z naszej szko­ły w pro­jek­cie wzię­li udział ucznio­wie z pozo­sta­łych szkół ponad­gim­na­zjal­nych Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go, jak rów­nież mło­dzież z Fran­cji, Holan­dii, Bel­gii oraz Nie­miec.

Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu było zwięk­sze­nie zaan­ga­żo­wa­nia oby­wa­tel­skie­go mło­dych ludzi, szcze­gól­nie w kon­tek­ście wybo­rów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Temu celo­wi miał słu­żyć udział w semi­na­rium doty­czą­cym „Par­ty­cy­pa­cji mło­dzie­ży oby­wa­tel­skiej w naszych powia­tach” a następ­nie w róż­no­rod­nych zaję­ciach warsz­ta­to­wych. Pod­czas warsz­ta­tów „Redy. Steady.YOUrope!” ucznio­wie mogli zdo­być wie­le cen­nych i prak­tycz­nych infor­ma­cji doty­czą­cych moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z pro­gra­mu Era­smus+, na warsz­ta­tach „Make some Noise!” dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści gry na instru­men­tach, a na warsz­ta­cie „Euro­pa ist ein Kun­stwerk” mogli spró­bo­wać swo­ich sił i kre­atyw­no­ści w malar­stwie i zdo­bie­niu mebli.

Orga­ni­za­to­rzy zadba­li rów­nież o sze­reg atrak­cji, któ­ry sprzy­jał inte­gra­cji i nawią­zy­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­wych zna­jo­mo­ści. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się roz­gryw­ki „żywych pił­ka­rzy­ków” – zaba­wa , któ­ra oprócz oka­zji do współ­za­wod­nic­twa dostar­czy­ła wszyst­kim zawod­ni­kom i kibi­com mnó­stwa śmie­chu.

Po zakoń­cze­niu warsz­ta­tów mło­dzież wzię­ła udział w deba­cie poli­tycz­nej z kan­dy­da­ta­mi na posłów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go z regio­nu Aachen. Zapro­sze­ni goście repre­zen­tu­ją­cy róż­ne ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne odpo­wia­da­li na pyta­nia uczniów. Szcze­gól­nie „gorą­cym” tema­tem oka­zał się kry­zys poli­tycz­ny na Ukra­inie.

Następ­nie orga­ni­za­to­rzy pro­jek­tu pod­su­mo­wa­li wyni­ki warsz­ta­tów, zapre­zen­to­wa­li pra­ce mło­dzie­ży, któ­re powsta­ły w ich ramach. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu była kola­cja i kon­cert zespo­łu muzycz­ne­go.

W sobo­tę przed połu­dniem mło­dzież mia­ła rów­nież oka­zję zwie­dzić cen­trum mia­sta Aachen z prze­wod­ni­kiem i zapo­znać się z jego cie­ka­wą histo­rią, któ­ra się­ga cza­sów sta­ro­żyt­no­ści. Obej­rze­li­śmy naj­istot­niej­sze dla histo­rii i kul­tu­ry tego mia­sta zabyt­ki: Kate­drę Akwi­zgrań­ską, ratusz, pijal­nię wody mine­ral­nej „Eli­sen­brun­nen” oraz wyko­pa­li­ska arche­olo­gicz­ne.