Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny.

W 2018 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji Kan­ce­la­ria Sena­tu pod patro­na­tem Mar­szał­ka Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej orga­ni­zu­je ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­stycz­ny “Orzeł Bia­ły — nasza duma”. Kon­kurs ma na celu poka­za­nie zaan­ga­żo­wa­nia patrio­tycz­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży. Jest orga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z kura­to­ria­mi oświa­ty.

Wię­cej infor­ma­cji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/orzel-bialy-nasza-duma-konkurs-plastyczny-dla-dzieci.html

Czytaj PL

Nasza szko­ła jako jed­na z 1000 szkół w całej Pol­sce bie­rze udział w Czy­taj PL – jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. „Upo­luj swo­ją książ­kę” wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom mło­dych ludzi i udo­stęp­nia inter­ne­to­wą wypo­ży­czal­nię e-booków. Wszyst­ko dzię­ki jed­nej apli­ka­cji i jed­ne­mu kodo­wi. Wystar­czy smart­fon.
Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://akcja.czytajpl.pl/

Zawody użyteczno-bojowe klas mundurowych.

W dniu 28.09.2017r. ucznio­wie naszej szko­ły bra­li udział w zawo­dach użyteczno–bojowych klas mun­du­ro­wych woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, któ­re odby­ły się na tere­nie 22 Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku.

W tur­nie­ju roze­gra­no nastę­pu­ją­ce kon­ku­ren­cje: poko­ny­wa­nie ele­men­tów toru OSF, rzut gra­na­tem, pierw­sza pomoc przed­me­dycz­na, strze­la­nie sytu­acyj­ne przy uży­ciu pisto­le­tów i kara­bin­ków ASG, tere­no­znaw­stwo, roz­kła­da­nie i skła­da­nie bro­ni kbs beryl, strze­la­nie na cel­ność i sku­pie­nie z wia­trów­ki PCP, ele­men­ty wspi­nacz­ki – most lino­wy, strze­la­nie z kara­bin­ka kbs beryl z uży­ciem tre­na­że­ra Czan­to­ria.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach repre­zen­to­wa­ły dwie dru­ży­ny czte­ro­oso­bo­we / żeń­ska, męska / oraz dwie oso­by pk. Wśród star­tu­ją­cych dru­żyn upla­so­wa­li­śmy się na czo­ło­wych miej­scach. Nale­ży zwró­cić uwa­gę na fakt, iż dru­ży­na naszych dziew­cząt w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej wyprze­dzi­ła dru­ży­nę chłop­ców o dwa miej­sca. Udział uczniów w zawo­dach był kolej­nym spraw­dzia­nem umie­jęt­no­ści strze­lec­kich i spraw­no­ści fizycz­nej.

Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczy­cie­lem czło­wie­ka”

                                                                                     Cyce­ron

Październik — Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Dla spra­gnio­nych kon­tak­tu ze sło­wem żywym biblio­te­ka ZSTiL             w Pie­cho­wi­cach przy­go­to­wa­ła inte­lek­tu­al­ną ucztę – „Obia­dy czwart­ko­we” z udzia­łem gości – nauczy­cie­li czy­ta­ją­cych swo­je ulu­bio­ne lek­tu­ry pod­czas dłu­gich przerw szkol­nych.

Już w ten czwar­tek zaszczy­ci nas swo­ją obec­no­ścią p. Syl­wia Pochłód.

Ser­decz­nie zapra­szam.