Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

I miejsce w Międzynarodowym Konkursie nasze :-)

27 maja 2017r. lau­re­aci Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go “Rze­piór, Kra­bat — czy ich zna­cie?” otrzy­ma­li nagro­dy i dyplo­my. Nasza Uczen­ni­ca Mał­go­rza­ta Babik z kl. I T zaję­ła I miej­sce w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej.

Bar­dzo gra­tu­lu­je­my 🙂

Wię­cej szcze­gó­łów tutaj:

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,68989

Po nagrody w konkursie :-)

21.05.2017r. w Musz­li Kon­cer­to­wej Par­ku Zdro­jo­we­go w Cie­pli­cach wrę­czo­no nagro­dy i dyplo­my lau­re­atom XVII edy­cji kon­kur­su pla­stycz­ne­go — “Kocham Cie­pli­ce — moje rodzin­ne mia­sto”.

Nasz uczeń — Nor­bert Kowa­lik z kl. I T był bez­kon­ku­ren­cyj­ny w swo­jej gru­pie wie­ko­wej. Za swo­ją kon­kur­so­wą foto­gra­fię „zgar­nął” wszyst­kie moż­li­we nagro­dy.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

Sfotografuj ducha książki” — wyniki konkursu.

OGŁA­SZA­MY! OGŁA­SZA­MY!
Wyni­ki kon­kur­su “Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki”.
I miej­sce zajął Nor­bert Kowa­lik z kla­sy I T za foto­gra­fię do książ­ki J.K. Row­ling — “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny”.
Wyróż­nie­nie zdo­by­ła Nata­lia Wój­to­wicz z kl. IV T za zdję­cie do powie­ści “Sta­ry czło­wiek i morze” Erne­sta Hemingway‘a.
Gra­tu­lu­je­my!!!!!!

Ślubowanie klas wojskowych

Dnia 21.03.2017roku w naszej szko­le odby­ła  się uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas tech­ni­kum o pro­fi­lu woj­sko­wym.  To waż­ny dzień dla szkol­nej spo­łecz­no­ści, dla­te­go miło nam było gościć przed­sta­wi­cie­li władz mia­sta, sta­ro­stwa jele­nio­gór­skie­go, Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go i 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii z Bole­sław­ca oraz rodzi­ców i bli­skich naszych uczniów. Patro­na­mi uro­czy­sto­ści byli dwaj wiel­cy Pola­cy: Tade­usz Kościusz­ko i Józef Pił­sud­ski, któ­rym poświę­co­ny był krót­ki pro­gram arty­stycz­ny. Następ­nie ucznio­wie klas woj­sko­wych zło­ży­li uro­czy­stą przy­się­gę. Na koniec boha­te­ro­wie tego dnia zapre­zen­to­wa­li  pokaz musz­try. Było coś miłe­go nie tyl­ko dla ducha, ale i cia­ła, po uro­czy­sto­ści bowiem ucznio­wie i goście mogli  w swo­bod­nej atmos­fe­rze przy cie­ście i kawie obej­rzeć  fil­mik zre­ali­zo­wa­ny przez szkol­ną eki­pę fil­mo­wą, a tak­że pokaz zdjęć ze zma­gań na zawo­dach i poli­go­nach.

Mate­riał:
24jgora.pl
jelonka.com