Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Czytaj PL

Nasza szko­ła jako jed­na z 1000 szkół w całej Pol­sce bie­rze udział w Czy­taj PL – jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. „Upo­luj swo­ją książ­kę” wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom mło­dych ludzi i udo­stęp­nia inter­ne­to­wą wypo­ży­czal­nię e-booków. Wszyst­ko dzię­ki jed­nej apli­ka­cji i jed­ne­mu kodo­wi. Wystar­czy smart­fon.
Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://akcja.czytajpl.pl/

Zawody użyteczno-bojowe klas mundurowych.

W dniu 28.09.2017r. ucznio­wie naszej szko­ły bra­li udział w zawo­dach użyteczno–bojowych klas mun­du­ro­wych woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, któ­re odby­ły się na tere­nie 22 Kar­pac­kie­go Bata­lio­nu Pie­cho­ty Gór­skiej w Kłodz­ku.

W tur­nie­ju roze­gra­no nastę­pu­ją­ce kon­ku­ren­cje: poko­ny­wa­nie ele­men­tów toru OSF, rzut gra­na­tem, pierw­sza pomoc przed­me­dycz­na, strze­la­nie sytu­acyj­ne przy uży­ciu pisto­le­tów i kara­bin­ków ASG, tere­no­znaw­stwo, roz­kła­da­nie i skła­da­nie bro­ni kbs beryl, strze­la­nie na cel­ność i sku­pie­nie z wia­trów­ki PCP, ele­men­ty wspi­nacz­ki – most lino­wy, strze­la­nie z kara­bin­ka kbs beryl z uży­ciem tre­na­że­ra Czan­to­ria.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach repre­zen­to­wa­ły dwie dru­ży­ny czte­ro­oso­bo­we / żeń­ska, męska / oraz dwie oso­by pk. Wśród star­tu­ją­cych dru­żyn upla­so­wa­li­śmy się na czo­ło­wych miej­scach. Nale­ży zwró­cić uwa­gę na fakt, iż dru­ży­na naszych dziew­cząt w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej wyprze­dzi­ła dru­ży­nę chłop­ców o dwa miej­sca. Udział uczniów w zawo­dach był kolej­nym spraw­dzia­nem umie­jęt­no­ści strze­lec­kich i spraw­no­ści fizycz­nej.

Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczy­cie­lem czło­wie­ka”

                                                                                     Cyce­ron

Październik — Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Dla spra­gnio­nych kon­tak­tu ze sło­wem żywym biblio­te­ka ZSTiL             w Pie­cho­wi­cach przy­go­to­wa­ła inte­lek­tu­al­ną ucztę – „Obia­dy czwart­ko­we” z udzia­łem gości – nauczy­cie­li czy­ta­ją­cych swo­je ulu­bio­ne lek­tu­ry pod­czas dłu­gich przerw szkol­nych.

Już w ten czwar­tek zaszczy­ci nas swo­ją obec­no­ścią p. Syl­wia Pochłód.

Ser­decz­nie zapra­szam.

Akcja charytatywna — weź udział!!!

U W A G A!     W A Ż N E!     U W A G A!

 Nad­cho­dzi zima, a okres zimo­wy to trud­ny czas dla pod­opiecz­nych schro­nisk i fun­da­cji. Wie­le bez­dom­nych zwie­rząt potrze­bu­je pomo­cy i wspar­cia czło­wie­ka.

Zwra­ca­my się do ludzi wiel­kie­go ser­ca, aby przy­łą­czy­li się do akcji, pole­ga­ją­cej na zbiór­ce darów dla czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół.

Zbie­ra­my:

- miski, zabaw­ki, szel­ki, obro­że,  smy­cze,

- ręcz­ni­ki, gru­be koce, środ­ki czy­sto­ści (szam­po­ny, środ­ki prze­ciw­p­chel­ne, szczot­ki dla psów),

- żwi­rek, kuwe­ty, dra­pa­ki,

- kar­mę mokrą/suchą (dobrej jako­ści, nie mar­ke­to­wą).

Dary zbie­ra­my do 24.10 2017r, aby kolej­ne­go dnia – Dnia Kun­del­ka prze­ka­zać je Jele­nio­gór­skie­mu Wolon­ta­ria­to­wi  dla Zwie­rząt. Mon­do Cane.

Fun­da­cja przy­po­mi­na też, że ist­nie­je moż­li­wość zaadop­to­wa­nia psa, szcze­nia­ka lub kota.

Nie kupuj – zaadop­tuj!!!

Udział w akcji nie pozo­sta­nie nie­na­gro­dzo­ny.

Szcze­gó­ły w biblio­te­ce szkol­nej.