Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Europejski Tydzień Kodowania

Pomię­dzy 722.10.2017 będą się odby­wa­ły w Euro­pie wyda­rze­nia z zakre­su nauki pro­gra­mo­wa­nia, któ­re poprzez gry, zaba­wy i łatwe do zro­zu­mie­nia narzę­dzia wpro­wa­dzą uczest­ni­ków w pod­sta­wy pro­gra­mo­wa­nia.

Zagad­nie­nie nauki pro­gra­mo­wa­nia z roku na rok przy­bie­ra na sile ze wzglę­du na rosną­ce potrze­by ryn­ku pra­cy i walo­ry edu­ka­cyj­ne, takie jak roz­wój umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne­go i logicz­ne­go myśle­nia. W tym roku Code Week odbę­dzie się już po raz pią­ty!

Nie może zabrak­nąć Naszej Szko­ły w tej waż­nej impre­zie infor­ma­tycz­nej. Nasi ucznio­wie wezmą udział  w dwóch wykła­dach onli­ne zor­ga­ni­zo­wa­nych przez IT-Szko­łę (NASK oraz WWSI w War­sza­wie).

Spo­tka­nie pierw­sze: 17 paź­dzier­nik  2017 od 09:30 do 11:00

Poskro­mić „węża” … czy­li pod­sta­wy języ­ka Python
Poru­sza­ne zosta­ną zagad­nie­nia:
Pod­sta­wo­we typy danych w języ­ku Python i zmien­ne
Typy sekwen­cyj­ne; tek­sty, listy, słow­ni­ki
Kon­struk­cje ste­ru­ją­ce (instruk­cja warun­ko­we, pętle for i whi­le)
Funk­cje
Obli­cze­nia i wykre­sy

Spo­tka­nie dru­gie:  19 paź­dzier­nik  2017 od 10:00 do 12:00

Wpro­wa­dze­nie do pro­gra­mo­wa­nia w C#
Wykład będzie się skła­dał z trzech czę­ści:
Część 1 — Algo­ryt­mi­ka;
Część 2 — Kla­sy i obiek­ty;
Część 3 — Obiek­to­wy model pro­gra­mo­wa­nia.

Skład Rady Rodziców

W skład Rady Rodzi­ców w roku szkol­nym 2017/2018 wcho­dzą:

  1. Prze­wod­ni­czą­cy — Piotr Waw­rzy­niak
  2. Skarb­nik — Mag­da Zubik (tel. 792159-554)
  3. Sekre­tarz — Tomasz Kozar

Rada rodzi­ców posia­da kon­to ban­ko­we, na któ­re może­my wpła­cać, daro­wi­zny od osób chcą­cych wspo­móc dzia­ła­nia Rady, tak­że skład­ki od rodzi­ców poda­jąc imię i nazwi­sko ucznia oraz kla­sę.

Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A.
39 1750 0012 0000 0000 3854 6619

Zajęcia z e-sportu

W dniu 15.09.2017 r. odby­ły się pierw­sze zaję­cia z tre­ne­rem Kami­lem Tar­ką z tre­nin­gu e-spor­to­we­go. W pierw­szej kla­sie wyja­śnio­na zosta­ła defi­ni­cja e-spor­tu, czym jest pro­fe­sjo­na­lizm  oraz okre­śli­li­śmy zasa­dy jaki­mi kie­ru­je­my się w grupie/drużynie.

W dru­giej kla­sie został poru­szo­ny temat “sku­pie­nia się” pod­czas gry i ucznio­wie wyko­na­li (w opar­ciu o dostęp­ne opro­gra­mo­wa­nie i narzę­dzia) sze­reg ćwi­czeń z tym zwią­za­nych.

Drawsko Pomorskie

W dniach 0508.06.2017r. na obiek­tach poli­go­nu draw­skie­go odby­ły się II Ogól­no­pol­skie Zawo­dy Uży­tecz­no-Bojo­we dla klas o pro­fi­lu woj­sko­wym. Nasza repre­zen­ta­cja szko­ły bra­ła udział w skła­dzie: T. Fikier, M. Frąt­czak, K. Cybul­ska, B. Błasz­kie­wicz, D. Grzel­ka. Zawo­dy roz­gry­wa­ne były w nastę­pu­ją­cych blo­kach szko­le­nio­wych: pętla tak­tycz­na, wych. fizycz­ne, dzień inte­li­gen­ta, /po sześć konkurencji/, strze­la­nie szkol­ne nr.1, strze­la­nie do celów uka­zu­ją­cych się, poje­dy­nek strze­lec­ki z kara­bin­ka kbk AK.

Dru­ży­na nasza zaję­ła czo­ło­we miej­sca w wymie­nio­nych kon­ku­ren­cjach. Woje­wódz­two dol­no­ślą­skie repre­zen­to­wa­ły dwie szko­ły: ZSTiL Pie­cho­wi­ce, ZSTiL Gło­gów.

Zakoń­cze­niem mistrzostw było zwie­dza­nie poli­go­nu draw­skie­go oraz pokaz sprzę­tu. Udział w zawo­dach był dla naszych uczniów spraw­dzia­nem wyszko­le­nia strze­lec­kie­go, spraw­no­ści fizycz­nej oraz moż­li­wo­ścią nawią­za­nia wie­lu pry­wat­nych kon­tak­tów i przy­jaź­ni.

Naj­pięk­niej­szych chwil w życiu nie da się zapla­no­wać.

One przyj­dą same”

P. Bos­mans