Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

MY TEŻ TAM BYLIŚMY

Z oka­zji 100 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, dnia 9 listo­pa­da 2018 r. o godzi­nie 12:15  w Szkla­nym Ogro­dzie w Pie­cho­wi­cach repre­zen­ta­cja  uczniów  naszej szko­ły wraz z dyrek­cją szko­ły zło­ży­ła kwia­ty przy Kamie­niu Pamię­ci .

  

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Naj­cen­niej­szym i naj­trwal­szym poda­run­kiem jaki moż­na dać dziec­ku- jest wykształ­ce­nie”  Ary­sto­te­les

Dnia 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r. odbył się, jak co roku  w naszej szko­le, apel z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej. Samo­rząd uczniow­ski w podzię­ce za codzien­ny trud peda­go­gów przy­go­to­wał zabaw­ny występ. Z przy­mru­że­niem oka uka­zy­wał on pra­cę nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Gwiaz­dą gali oka­zał się prze­bra­ny za kobie­tę uczeń kla­sy II T Bar­tło­miej. Nauczy­cie­le na  koniec przed­sta­wie­nia obda­ro­wa­ni zosta­li słod­kim upo­min­kiem.

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIEWYPRAWKA SZKOLNA

Wnio­sek o wypraw­kę szkol­ną i wypła­tę pie­nię­dzy moż­na będzie skła­dać już od 1 lip­ca.

Na wnio­sek, a więc nie z auto­ma­tu, nie z urzę­du, będzie przy­słu­gi­wa­ło dziec­ku lub oso­bie uczą­cej się do 20. roku życia (do 18. roku życia, jeśli dziec­ko nie będzie kon­ty­nu­owa­ło nauki)

Wnio­sek o wypła­tę świad­cze­nia będzie moż­na skła­dać za pośred­nic­twem Inter­ne­tu od 1 lip­ca (poprzez por­tal emp@tia), a w tra­dy­cyj­nej for­mie papie­ro­wej — od 1 sierp­nia (np. pod­czas oso­bi­stej wizy­ty w urzę­dzie lub pocz­tą). Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne do 30 listo­pa­da.

Po raz pierw­szy pro­gram ma objąć uczniów roz­po­czy­na­ją­cych rok szkol­ny 2018/2019. Przy­zna­wa­nie i wypła­ta świad­cze­nia będą reali­zo­wa­ne przez gmi­ny, a w przy­pad­ku dzie­ci umiesz­czo­nych w pie­czy zastęp­czej — przez powia­ty. Świad­cze­nie będzie przy­zna­wa­ne m.in. na wnio­sek rodzi­ca, opie­ku­na lub rodzi­ny zastęp­czej.

Świad­cze­nie nie będzie przy­słu­gi­wa­ło, gdy dziec­ko zosta­nie umiesz­czo­ne w domu pomo­cy spo­łecz­nej, mło­dzie­żo­wym ośrod­ku wycho­waw­czym, schro­ni­sku dla nie­let­nich, zakła­dzie popraw­czym, aresz­cie śled­czym, zakła­dzie kar­nym, szko­le woj­sko­wej lub innej szko­le, jeże­li insty­tu­cje te zapew­nia­ją nie­od­płat­nie peł­ne utrzy­ma­nie, albo w pie­czy zastęp­czej (w takim przy­pad­ku świad­cze­nie “Dobry start” będzie przy­słu­gi­wa­ło oso­bom spra­wu­ją­cym pie­czę zastęp­czą).

Roz­pa­trze­nie pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne­go i kom­plet­ne­go wnio­sku zło­żo­ne­go w lip­cu i sierp­niu i wypła­ta świad­cze­nia nastą­pią nie póź­niej niż do koń­ca wrze­śnia.

ZGRUPOWANIE KONDYCYJNE

W dniach 58.06.2018 r. mło­dzież naszej szko­ły uczest­ni­czy­ła  w obo­zie  kon­dy­cyj­no-spor­to­wym w Karpicku/ k Wolsz­ty­na. W ramach zajęć ucznio­wie mogli sko­rzy­stać z kaja­ków, ścian­ki wspi­nacz­ko­wej, krę­gli. Naj­wię­cej emo­cji wzbu­dzał Paint­ball. Ucznio­wie podzie­li­li się na dwie dru­ży­ny sto­czy­li praw­dzi­wie zażar­tą wal­kę. Pogo­da nam sprzy­ja­ła, więc  moż­na było popły­wać w jezio­rze. Jed­no­cze­śnie ucznio­wie mie­li oka­zję zapo­znać się z zasa­da­mi ratow­nic­twa medycz­ne­go i wod­ne­go.  Zwie­dzi­li­śmy muzeum Rober­ta Kocha leka­rza, któ­ry wyna­lazł prąt­ki gruź­li­cy i Skan­sen paro­wo­zów w Wolsz­ty­nie. Wszy­scy wró­ci­li opa­le­ni, wypo­czę­ci (od szko­ły) i zado­wo­le­ni.