Wszystkie wpisy, których autorem jest Beata Mikiciuk-Murzyn

NASI UCZNIOWIE PRZEDSZKOLAKOM

W dniu 13.09.2017r ucznio­wie I kla­sy mun­du­ro­wej tech­ni­kum Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach bra­li udział w zabez­pie­cze­niu IV Bie­gu Prze­ła­jo­we­go Przed­szko­la­ków w Miej­skim Inte­gra­cyj­nym Przed­szko­lu nr.14 w Jele­niej Górze. Pomoc w prze­bie­gu zawo­dów pole­ga­ła na zapew­nie­niu bez­piecz­ne­go prze­miesz­cza­nia się przed­szko­la­ków do punk­tów spraw­no­ścio­wych roz­miesz­czo­nych na dro­dze mar­szu oraz zabez­pie­cze­niu nie­bez­piecz­nych przejść i prze­jaz­dów. Opie­ka nad malu­cha­mi była dla uczniów naszej szko­ły nowym i cie­ka­wym doświad­cze­niem.

MISTRZOSTWA SPORTOWO-OBRONNE

W dniach 1215.09.2016r. na obiek­tach 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu odby­ły się VI Ogól­no­pol­skie Mistrzo­stwa Spor­to­wo-Obron­ne dla uczniów klas o pro­fi­lu woj­sko­wym. Star­to­wa­ło 35 zespo­łów z całej Pol­ski. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców. Zespo­ły rywa­li­zo­wa­ły w np. kon­ku­ren­cjach ː mar­szo­bieg zespo­ło­wy, strze­la­nie z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go, pły­wa­nie / szta­fe­ta pły­wac­ka 5x50m /, poko­ny­wa­nie toru prze­szkód na OSF, rzut gra­na­tem do celu i na odle­głość. W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej zespo­ły naszej szko­ły zaję­ły VI i XXIII miej­sce. Uczen­ni­ca Kami­la Cybul­ska w strze­la­niu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go uzy­ska­ła 50 pkt. na 50, wyróż­nio­na zosta­ła przez orga­ni­za­to­ra dyplo­mem i nagro­dą spe­cjal­ną. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

Film:

XIX DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

  W dniu 17.09.2016r. ucznio­wie klas mun­du­ro­wych naszej szko­ły bra­li udział  w zaję­ciach XIX D.F.N., któ­re odby­ły się  w Wyż­szej Szko­le Ofi­cer­skiej Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu. Na Wydzia­le Nauk o Bez­pie­czeń­stwie zapo­zna­li się ze ska­no­wa­niem prze­strzen­nym – Świat geo­me­trii 3D. Uczest­ni­czy­li w zaję­ciach w Insty­tu­cie Dowo­dze­nia, gdzie przed­się­wzię­cie skła­da­ło się z pre­zen­ta­cji oraz  prak­tycz­nych ćwi­czeń, wyko­ny­wa­nie zadań ognio­wych w skła­dzie dru­ży­ny zme­cha­ni­zo­wa­nej z wyko­rzy­sta­niem modu­łu wir­tu­al­ne­go pola wal­ki sys­te­mu szkol­no-tre­nin­go­we­go „ Śnież­nik ”. W trak­cie zajęć ze szko­le­nia strze­lec­kie­go zapo­zna­li  się z meto­da­mi ulep­sza­nia swo­ich zdol­no­ści strze­lec­kich, kory­go­wa­niu błę­dów w celo­wa­niu przyj­mo­wa­niu wła­ści­wej posta­wy oraz pra­wi­dło­we­go trzy­ma­nia bro­ni w cza­sie strze­la­nia. Na zakoń­cze­nie poby­tu w Uczel­ni ucznio­wie bra­li udział w ćwi­cze­niach, któ­re wyko­rzy­stu­je się do nauki pod­sta­wo­wych ele­men­tów wal­ki wręcz oraz spo­so­by obez­wład­nia­nia agre­syw­nych prze­ciw­ni­ków.

Dolnośląski Konkurs

POROZ­MA­WIAJ Z BAB­CIĄ, ZAPY­TAJ DZIAD­KA

Wiel­ka histo­ria w histo­rii rodzi­ny.

Pierw­sze lata po II woj­nie świa­to­wej na Zie­miach Odzy­ska­nych . Wspo­mnie­nia ludzi przy­by­łych  na Dol­ny Śląsk z róż­nych tere­nów Pol­ski .Opo­wie­ści i rodzin­ne histo­rie opi­su­ją­ce sytu­ację, w jakiej zna­leź­li się nowi miesz­kań­cy tego regio­nu. Jeśli lubisz wyzwa­nia, inte­re­su­je Cię histo­ria wła­snej rodzi­ny lub po pro­stu histo­ria Dol­ne­go Ślą­ska i jego miesz­kań­ców, prze­pro­wadź wywiad, spisz rela­cje i star­tuj w kon­kur­sie.

Regu­la­min kon­kur­su na WWW.porozmawiaj.okis.pl

Zgło­sze­nia : konkurs@gazeta.wroc.pl

Szkol­ny koor­dy­na­tor: Roma Stań­kow­ska

Ter­min wysy­ła­nia prac do 14 paź­dzier­ni­ka 2016r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 Dziś  ucznio­wie zakoń­czy­li rok szkol­ny 2015/2016. Dyrek­tor szko­ły  wraz z wycho­waw­ca­mi wrę­czy­li świa­dec­twa  z wyróż­nie­niem . Dwie oso­by  decy­zją  Rady Peda­go­gicz­nej zosta­ły wyty­po­wa­ne do Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów, są  to:  Doro­ta Budziń­ska z  II kla­sy Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go,  oraz Kami­la Cybul­ska z  II kla­sy Tech­ni­kum  elek­trycz­ne­go . Pięt­na­stu  uczniom  z róż­nych klas zosta­ły wrę­czo­ne Sty­pen­dia Dyrek­to­ra Szko­ły  za wyni­ki w nauce, osią­gnię­cia spor­to­we, bar­dzo dobrą fre­kwen­cję oraz repre­zen­to­wa­nie szko­ły i  bar­dzo wyso­kie loka­ty  w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych. Nauczy­cie­le przed­mio­tów wrę­czy­li nagro­dy książ­ko­we za udział w kon­kur­sach, dzia­łal­ność w  szkol­nej gazet­ce Piech­ti­me.

Wszyst­kim uczniom życzy­my spo­koj­nych i bez­piecz­nych waka­cji,

do zoba­cze­nia we wrze­śniu!!!