Archiwum kategorii: Ogólne

Zmiana planu lekcji

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 17.12.2018 r. Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Oto sty­pen­dy­ści  naszej szko­ły, któ­rzy osią­gnę­li  bar­dzo dobre wyni­ki w nauce,angażowali się  w życie szko­ły, uczest­ni­czy­li w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych:

Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2

Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go:

  1. Syl­wia Woź­niak III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0
  2. Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2
  3. Bar­tło­miej Madej II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0

Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go:

    1. Mar­cin Kola­siń­ski II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,89
    2. Jakub Ziem­niak II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,78
    3. Mał­go­rza­ta Babik III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,28

 Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów

STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 2018

5 grud­nia 2018 r. na uro­czy­stej gali sali Teatru Zdro­jo­we­go im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w Szczaw­nie Zdro­ju zosta­ły wrę­czo­ne sty­pen­dia Pre­ze­sa Rady Mini­strów  nasze­mu ucznio­wi kla­sy II Tech­ni­kum elek­trycz­ne­go Krzysz­to­fo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi. Śred­nią ocen za poprzed­ni rok szkol­ny jaką uczeń uzy­skał to 5,2 i wzo­ro­we zacho­wa­nie. O sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów mogli ubie­gać się ucznio­wie, któ­rzy otrzy­ma­li pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­ją szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej w jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyniki,a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
Gra­tu­lu­je­my i życzy­my naj­wyż­szej śred­niej rów­nież w tym roku szkol­nym.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta

6 listo­pa­da 2018 r. repre­zen­ta­cja naszej szko­ły: Tomasz Fikier, Maciej Frąt­czak, Mar­cin Jędrzej­czuk, Dawid Grzel­ka, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej uczest­ni­czy­ła w XIV edy­cji Mię­dzysz­kol­nych Zawo­dów Strze­lec­kich o Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze. Zawo­dy oby­ły się na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ku „Na Skał­ce” w Jele­niej Górze. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­ku­ren­cji: pneu­ma­tycz­ny kara­bi­nek spor­to­wy 10 naboi (i dwa strza­ły prób­ne), czas 15 minut, odle­głość 10 metrów, posta­wa sto­jąc z opar­ciem, przy­rzą­dy celow­ni­cze zamknię­te. . W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn sze­ścio­oso­bo­wych z jele­nio­gór­skich szkół śred­nich. Bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został Mar­cin Jędrzej­czuk, czwar­te miej­sce zajął Tomasz Fikier, a pią­te Dawid Grzel­ka. Pozo­sta­li ucznio­wie rów­nież dobrze się spi­sa­li, ponie­waż dru­ży­na zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii „męskiej”. Zawod­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.