Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Z wizytą w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

17 listo­pa­da 2015r. w ramach naucza­nia przed­mio­tu pro­fi­lo­we­go bez­pie­czeń­stwo publicz­ne — edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na ucznio­wie klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym odwie­dzi­li Areszt Śled­czy w Jele­niej Górze.

Ucznio­wie zwie­dza­jąc jed­nost­kę zapo­zna­li się ze spe­cy­fi­ką pra­cy funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej. Przed roz­po­czę­ciem zwie­dza­nia jed­nost­ki mia­ło miej­sce krót­kie spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi dzia­łu peni­ten­cjar­ne­go oraz ochro­ny. Ucznio­wie obej­rze­li pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną jed­nost­ki m.in. doty­czą­cą pro­wa­dzo­nych pro­gra­mów readap­ta­cji spo­łecz­nej ska­za­nych oraz innych oddzia­ły­wań peni­ten­cjar­nych. Funk­cjo­na­riu­sze przed­sta­wi­li nam zasa­dy codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia jed­nost­ki.

Pod­czas wizy­ty moż­na było zoba­czyć cele miesz­kal­ne ska­za­nych oraz inne pomiesz­cze­nia w oddzia­łach miesz­kal­nych. Ucznio­wie odwie­dzi­li biblio­te­kę, miej­sca pro­wa­dze­nia pro­gra­mów readap­ta­cyj­nych oraz zajęć kul­tu­ral­no-oświa­to­wych i spor­to­wych. Już na począt­ku wizy­ty moż­na było wyczuć żywe zain­te­re­so­wa­nie codzien­ną pra­cą w Aresz­cie, co zna­la­zło swój wyraz w licz­nych, docie­kli­wych pyta­niach.

Spo­tka­nie mia­ło tak­że na celu uka­za­nie aspek­tów prze­by­wa­nia w warun­kach izo­la­cji wię­zien­nej oraz pro­fi­lak­ty­kę i zapo­bie­ga­nie destruk­cyj­nym zacho­wa­niom doro­słych i mło­dzie­ży.

Klasa wojskowa na poligonie

Dnia 16.02.2015 r. ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej nasze­go Tech­ni­kum po raz pierw­szy uczest­ni­czy­li na tere­nie poli­go­nu w Trze­bie­niu Małym w zawo­dach spor­to­wo – obron­nych klas mun­du­ro­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii w Bole­sław­cu i Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” w Bole­sław­cu.

Był to dla naszej mło­dzie­ży z kla­sy woj­sko­wej pierw­szy kon­takt z poli­go­nem i pierw­sze doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów. Ucznio­wie z kla­sy 1T nie zwa­ża­jąc na niską tem­pe­ra­tu­rę i sil­ny dokucz­li­wy wiatr spraw­nie poko­na­li cross zespo­ło­wy na odcin­ku 5 kilo­me­trów. Na punk­tach kon­tro­l­nych wszy­scy uczest­ni­cy zawo­dów reali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce zada­nia: prze­no­sze­nie skrzy­nek z amu­ni­cją, ewa­ku­acja ran­nych, rzut gra­na­tem na odle­głość, strze­la­nie do celu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go oraz prze­py­cha­nie samo­cho­du tere­no­we­go.

Mimo rewe­la­cyj­nej posta­wy naszej mło­dzie­ży, popraw­nie zre­ali­zo­wa­nych zadań oraz dobre­go cza­su koń­co­we­go nie uda­ło się osią­gnąć zna­czą­cych miejsc w zawo­dach. Walecz­ność, deter­mi­na­cja oraz zdo­by­te doświad­cze­nie mogą się prze­ło­żyć na suk­ce­sy w następ­nych zawo­dach.

Ogólnopolska Akcja Głos Profilaktyki”

Dnia 14.06.2014 roku (sobo­ta) po raz dru­gi raz nasi ucznio­wie uczest­ni­czy­li w orga­ni­zo­wa­nym przez Komen­dę Miej­ską Poli­cji w Jele­niej Górze hap­pe­nin­gu „Ogól­no­pol­ski Głos Pro­fi­lak­ty­ki”. Dzia­ła­nia te roz­po­czął prze­jazd auto­bu­su MZK z uczest­ni­ka­mi, a póź­niej prze­marsz uczniów, Poli­cji, har­ce­rzy uli­cą Ban­ko­wą na Plac Ratu­szo­wy z hasła­mi i pla­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi pro­pa­go­wa­nia życia bez uza­leż­nień, prze­mo­cy i obo­jęt­no­ści na dru­gie­go czło­wie­ka. O godzi­nie 16 przez minu­tę wszy­scy znaj­du­ją­cy się na Pla­cu Ratu­szo­wym wybi­li rytm ser­ca. Nasi ucznio­wie z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach- kla­sy poli­cyj­ne i kla­sa ratow­nic­two medycz­ne przy­go­to­wa­li pokaz samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych, któ­ry to przed­miot mają w ramach zajęć dodat­ko­wych w szko­le. Atrak­cją rów­nież był występ uczen­ni­cy z kla­sy poli­cyj­nej Darii Baszak w poka­zie z gim­na­sty­ki akro­ba­cyj­nej oraz żon­gler­ki.

Uczen­ni­ce z klas poli­cyj­nych : Patry­cja Cisek, Nata­lia Lip­ka, Ola Sta­lew­ska, Pau­li­na Wró­blew­ska, Karo­li­na Sta­si­kie­wicz wygra­ły kon­kurs przy­go­to­wa­ny przez MONAR z Jele­niej Góry doty­czą­cy sze­ro­ko poję­tej pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień oraz zna­jo­mo­ści pra­wa.

Wycieczka do Aachen.

W dniach 1618 maja 2014 roku czwo­ro uczniów kla­sy II LO wraz z wycho­waw­czy­nią wzię­ło udział w wyciecz­ce do Aachen (Akwi­zgran) w Niem­czech. Celem wyciecz­ki był udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie orga­ni­zo­wa­nym przez Region Mia­sta Aachen i koor­dy­no­wa­nym przez Powiat Jele­nio­gór­ski pod tytu­łem „Whats’up, Euro­pe”. Oprócz mło­dzie­ży z naszej szko­ły w pro­jek­cie wzię­li udział ucznio­wie z pozo­sta­łych szkół ponad­gim­na­zjal­nych Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go, jak rów­nież mło­dzież z Fran­cji, Holan­dii, Bel­gii oraz Nie­miec.

Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu było zwięk­sze­nie zaan­ga­żo­wa­nia oby­wa­tel­skie­go mło­dych ludzi, szcze­gól­nie w kon­tek­ście wybo­rów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Temu celo­wi miał słu­żyć udział w semi­na­rium doty­czą­cym „Par­ty­cy­pa­cji mło­dzie­ży oby­wa­tel­skiej w naszych powia­tach” a następ­nie w róż­no­rod­nych zaję­ciach warsz­ta­to­wych. Pod­czas warsz­ta­tów „Redy. Steady.YOUrope!” ucznio­wie mogli zdo­być wie­le cen­nych i prak­tycz­nych infor­ma­cji doty­czą­cych moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z pro­gra­mu Era­smus+, na warsz­ta­tach „Make some Noise!” dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści gry na instru­men­tach, a na warsz­ta­cie „Euro­pa ist ein Kun­stwerk” mogli spró­bo­wać swo­ich sił i kre­atyw­no­ści w malar­stwie i zdo­bie­niu mebli.

Orga­ni­za­to­rzy zadba­li rów­nież o sze­reg atrak­cji, któ­ry sprzy­jał inte­gra­cji i nawią­zy­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­wych zna­jo­mo­ści. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się roz­gryw­ki „żywych pił­ka­rzy­ków” – zaba­wa , któ­ra oprócz oka­zji do współ­za­wod­nic­twa dostar­czy­ła wszyst­kim zawod­ni­kom i kibi­com mnó­stwa śmie­chu.

Po zakoń­cze­niu warsz­ta­tów mło­dzież wzię­ła udział w deba­cie poli­tycz­nej z kan­dy­da­ta­mi na posłów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go z regio­nu Aachen. Zapro­sze­ni goście repre­zen­tu­ją­cy róż­ne ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne odpo­wia­da­li na pyta­nia uczniów. Szcze­gól­nie „gorą­cym” tema­tem oka­zał się kry­zys poli­tycz­ny na Ukra­inie.

Następ­nie orga­ni­za­to­rzy pro­jek­tu pod­su­mo­wa­li wyni­ki warsz­ta­tów, zapre­zen­to­wa­li pra­ce mło­dzie­ży, któ­re powsta­ły w ich ramach. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu była kola­cja i kon­cert zespo­łu muzycz­ne­go.

W sobo­tę przed połu­dniem mło­dzież mia­ła rów­nież oka­zję zwie­dzić cen­trum mia­sta Aachen z prze­wod­ni­kiem i zapo­znać się z jego cie­ka­wą histo­rią, któ­ra się­ga cza­sów sta­ro­żyt­no­ści. Obej­rze­li­śmy naj­istot­niej­sze dla histo­rii i kul­tu­ry tego mia­sta zabyt­ki: Kate­drę Akwi­zgrań­ską, ratusz, pijal­nię wody mine­ral­nej „Eli­sen­brun­nen” oraz wyko­pa­li­ska arche­olo­gicz­ne.