Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Europejski Tydzień Kodowania

Pomię­dzy 722.10.2017 będą się odby­wa­ły w Euro­pie wyda­rze­nia z zakre­su nauki pro­gra­mo­wa­nia, któ­re poprzez gry, zaba­wy i łatwe do zro­zu­mie­nia narzę­dzia wpro­wa­dzą uczest­ni­ków w pod­sta­wy pro­gra­mo­wa­nia.

Zagad­nie­nie nauki pro­gra­mo­wa­nia z roku na rok przy­bie­ra na sile ze wzglę­du na rosną­ce potrze­by ryn­ku pra­cy i walo­ry edu­ka­cyj­ne, takie jak roz­wój umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­ne­go i logicz­ne­go myśle­nia. W tym roku Code Week odbę­dzie się już po raz pią­ty!

Nie może zabrak­nąć Naszej Szko­ły w tej waż­nej impre­zie infor­ma­tycz­nej. Nasi ucznio­wie wezmą udział  w dwóch wykła­dach onli­ne zor­ga­ni­zo­wa­nych przez IT-Szko­łę (NASK oraz WWSI w War­sza­wie).

Spo­tka­nie pierw­sze: 17 paź­dzier­nik  2017 od 09:30 do 11:00

Poskro­mić „węża” … czy­li pod­sta­wy języ­ka Python
Poru­sza­ne zosta­ną zagad­nie­nia:
Pod­sta­wo­we typy danych w języ­ku Python i zmien­ne
Typy sekwen­cyj­ne; tek­sty, listy, słow­ni­ki
Kon­struk­cje ste­ru­ją­ce (instruk­cja warun­ko­we, pętle for i whi­le)
Funk­cje
Obli­cze­nia i wykre­sy

Spo­tka­nie dru­gie:  19 paź­dzier­nik  2017 od 10:00 do 12:00

Wpro­wa­dze­nie do pro­gra­mo­wa­nia w C#
Wykład będzie się skła­dał z trzech czę­ści:
Część 1 — Algo­ryt­mi­ka;
Część 2 — Kla­sy i obiek­ty;
Część 3 — Obiek­to­wy model pro­gra­mo­wa­nia.

FINAŁ VIII Turnieju Klas Policyjnych

W dniach 2324 maja 2016 r. w Szko­le Poli­cji w Pile, pod patro­na­tem Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji, odbył się Finał VIII Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych „Kla­sa Poli­cyj­na Roku 2016”. Podob­nie jak w roku ubie­głym, jego orga­ni­za­to­ra­mi byli Szko­ła Poli­cji w Pile i Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Pile.

W tego­rocz­nej edy­cji Tur­nie­ju wzię­ło udział 25 dru­żyn skła­da­ją­cych się z czte­rech zawod­ni­ków i kie­row­ni­ka, repre­zen­tu­ją­cych szko­ły z róż­nych woje­wództw, w któ­rych utwo­rzo­no kla­sy o pro­fi­lu poli­cyj­nym, wyło­nio­ne z całej Pol­ski w wyni­ku eli­mi­na­cji. Z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ły się tyl­ko trzy szko­ły – z Oła­wy, Lubo­mie­rza i Pie­cho­wic (już po raz dru­gi). Naszą Szko­łę repre­zen­to­wa­li: Doro­ta Budziń­ska, Daria Kucha­rek, Domi­ni­ka Roeder i Tomasz Fikier.

Roze­gra­no czte­ry kon­ku­ren­cje: test umie­jęt­no­ści strze­lec­kich, test umie­jęt­no­ści w zakre­sie udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, test spraw­no­ści fizycz­nej oraz spraw­dzian obej­mu­ją­cy ogól­ną wie­dzę o Poli­cji.

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych wszy­scy uczest­ni­cy mogli korzy­stać z pięk­nych obiek­tów spor­to­wych szko­ły.

Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grud­nia na sali gim­na­stycz­nej naszej Szko­ły został prze­pro­wa­dzo­ny test spraw­no­ści fizycz­nej dla klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym. Taki sam test jest prze­pro­wa­dza­ny w trak­cie rekru­ta­cji do Poli­cji. W orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­niu testu uczest­ni­czy­li funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze.

Wszy­scy wyka­za­li się dużym zaan­ga­żo­wa­niem, gdyż wyni­ki testu będą sta­no­wi­ły pod­sta­wę do wyty­po­wa­nia dru­ży­ny uczniów do corocz­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych orga­ni­zo­wa­ne­go w Szko­le Poli­cji w Pile.

Naj­le­piej i naj­szyb­ciej tor spraw­no­ści poko­nał Kamil Kacz­mar­ski — uczeń kla­sy IIIa osią­ga­jąc wynik 1,18. Gra­tu­lu­je­my!

Z wizytą w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

17 listo­pa­da 2015r. w ramach naucza­nia przed­mio­tu pro­fi­lo­we­go bez­pie­czeń­stwo publicz­ne — edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na ucznio­wie klas o pro­fi­lu poli­cyj­nym odwie­dzi­li Areszt Śled­czy w Jele­niej Górze.

Ucznio­wie zwie­dza­jąc jed­nost­kę zapo­zna­li się ze spe­cy­fi­ką pra­cy funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Wię­zien­nej. Przed roz­po­czę­ciem zwie­dza­nia jed­nost­ki mia­ło miej­sce krót­kie spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi dzia­łu peni­ten­cjar­ne­go oraz ochro­ny. Ucznio­wie obej­rze­li pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną jed­nost­ki m.in. doty­czą­cą pro­wa­dzo­nych pro­gra­mów readap­ta­cji spo­łecz­nej ska­za­nych oraz innych oddzia­ły­wań peni­ten­cjar­nych. Funk­cjo­na­riu­sze przed­sta­wi­li nam zasa­dy codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia jed­nost­ki.

Pod­czas wizy­ty moż­na było zoba­czyć cele miesz­kal­ne ska­za­nych oraz inne pomiesz­cze­nia w oddzia­łach miesz­kal­nych. Ucznio­wie odwie­dzi­li biblio­te­kę, miej­sca pro­wa­dze­nia pro­gra­mów readap­ta­cyj­nych oraz zajęć kul­tu­ral­no-oświa­to­wych i spor­to­wych. Już na począt­ku wizy­ty moż­na było wyczuć żywe zain­te­re­so­wa­nie codzien­ną pra­cą w Aresz­cie, co zna­la­zło swój wyraz w licz­nych, docie­kli­wych pyta­niach.

Spo­tka­nie mia­ło tak­że na celu uka­za­nie aspek­tów prze­by­wa­nia w warun­kach izo­la­cji wię­zien­nej oraz pro­fi­lak­ty­kę i zapo­bie­ga­nie destruk­cyj­nym zacho­wa­niom doro­słych i mło­dzie­ży.

Klasa wojskowa na poligonie

Dnia 16.02.2015 r. ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej nasze­go Tech­ni­kum po raz pierw­szy uczest­ni­czy­li na tere­nie poli­go­nu w Trze­bie­niu Małym w zawo­dach spor­to­wo – obron­nych klas mun­du­ro­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii w Bole­sław­cu i Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” w Bole­sław­cu.

Był to dla naszej mło­dzie­ży z kla­sy woj­sko­wej pierw­szy kon­takt z poli­go­nem i pierw­sze doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów. Ucznio­wie z kla­sy 1T nie zwa­ża­jąc na niską tem­pe­ra­tu­rę i sil­ny dokucz­li­wy wiatr spraw­nie poko­na­li cross zespo­ło­wy na odcin­ku 5 kilo­me­trów. Na punk­tach kon­tro­l­nych wszy­scy uczest­ni­cy zawo­dów reali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce zada­nia: prze­no­sze­nie skrzy­nek z amu­ni­cją, ewa­ku­acja ran­nych, rzut gra­na­tem na odle­głość, strze­la­nie do celu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go oraz prze­py­cha­nie samo­cho­du tere­no­we­go.

Mimo rewe­la­cyj­nej posta­wy naszej mło­dzie­ży, popraw­nie zre­ali­zo­wa­nych zadań oraz dobre­go cza­su koń­co­we­go nie uda­ło się osią­gnąć zna­czą­cych miejsc w zawo­dach. Walecz­ność, deter­mi­na­cja oraz zdo­by­te doświad­cze­nie mogą się prze­ło­żyć na suk­ce­sy w następ­nych zawo­dach.