Archiwum kategorii: Aktualności

Po nagrody w konkursie :-)

21.05.2017r. w Musz­li Kon­cer­to­wej Par­ku Zdro­jo­we­go w Cie­pli­cach wrę­czo­no nagro­dy i dyplo­my lau­re­atom XVII edy­cji kon­kur­su pla­stycz­ne­go — “Kocham Cie­pli­ce — moje rodzin­ne mia­sto”.

Nasz uczeń — Nor­bert Kowa­lik z kl. I T był bez­kon­ku­ren­cyj­ny w swo­jej gru­pie wie­ko­wej. Za swo­ją kon­kur­so­wą foto­gra­fię „zgar­nął” wszyst­kie moż­li­we nagro­dy.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

Sfotografuj ducha książki” — wyniki konkursu.

OGŁA­SZA­MY! OGŁA­SZA­MY!
Wyni­ki kon­kur­su “Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki”.
I miej­sce zajął Nor­bert Kowa­lik z kla­sy I T za foto­gra­fię do książ­ki J.K. Row­ling — “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny”.
Wyróż­nie­nie zdo­by­ła Nata­lia Wój­to­wicz z kl. IV T za zdję­cie do powie­ści “Sta­ry czło­wiek i morze” Erne­sta Hemingway‘a.
Gra­tu­lu­je­my!!!!!!

Sfotografuj ducha książki”

Z uwa­gi na duże zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­sem “Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki” prze­dłu­ża­my czas jego trwa­nia do 31.03.2017r.

Przy­po­mi­nam:

Biblio­te­ka Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w kre­atyw­nym kon­kur­sie

 „Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki”.

Uru­chom swo­ją wyobraź­nię i zrób ory­gi­nal­ne i pomy­sło­we zdję­cie zwią­za­ne z ulu­bio­ną książ­ką – aktu­al­ną bądź z dzie­ciń­stwa.

Wyko­rzy­staj rekwi­zy­ty, przed­mio­ty, ple­ne­ry, zna­jo­mych lub rodzi­nę, aby oddać atmos­fe­rę, nastrój, cha­rak­ter boha­te­rów tej książ­ki.

Czas trwa­nia kon­kur­su: 1.02.2017r. – 31.03.2017r.

NA LAU­RE­ATÓW CZE­KA­JĄ NAGRO­DY

Sfotografuj ducha książki.

Biblio­te­ka Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w kre­atyw­nym kon­kur­sie

 „Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki”.

Uru­chom swo­ją wyobraź­nię i zrób ory­gi­nal­ne i pomy­sło­we zdję­cie zwią­za­ne z ulu­bio­ną książ­ką – aktu­al­ną bądź z dzie­ciń­stwa.

Wyko­rzy­staj rekwi­zy­ty, przed­mio­ty, ple­ne­ry, zna­jo­mych lub rodzi­nę, aby oddać atmos­fe­rę, nastrój, cha­rak­ter boha­te­rów tej książ­ki.

Czas trwa­nia kon­kur­su: 1.02.2017r. – 3.03.2017r.

NA LAU­RE­ATÓW CZE­KA­JĄ NAGRO­DY

Regu­la­min dostęp­ny poni­żej:

SFO­TO­GRA­FUJ DUCHA KSIĄŻ­KI reg