Archiwum kategorii: Aktualności

Czytaj PL

Nasza szko­ła jako jed­na z 1000 szkół w całej Pol­sce bie­rze udział w Czy­taj PL – jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. „Upo­luj swo­ją książ­kę” wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom mło­dych ludzi i udo­stęp­nia inter­ne­to­wą wypo­ży­czal­nię e-booków. Wszyst­ko dzię­ki jed­nej apli­ka­cji i jed­ne­mu kodo­wi. Wystar­czy smart­fon.
Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://akcja.czytajpl.pl/

Październik — Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Dla spra­gnio­nych kon­tak­tu ze sło­wem żywym biblio­te­ka ZSTiL             w Pie­cho­wi­cach przy­go­to­wa­ła inte­lek­tu­al­ną ucztę – „Obia­dy czwart­ko­we” z udzia­łem gości – nauczy­cie­li czy­ta­ją­cych swo­je ulu­bio­ne lek­tu­ry pod­czas dłu­gich przerw szkol­nych.

Już w ten czwar­tek zaszczy­ci nas swo­ją obec­no­ścią p. Syl­wia Pochłód.

Ser­decz­nie zapra­szam.

Akcja charytatywna — weź udział!!!

U W A G A!     W A Ż N E!     U W A G A!

 Nad­cho­dzi zima, a okres zimo­wy to trud­ny czas dla pod­opiecz­nych schro­nisk i fun­da­cji. Wie­le bez­dom­nych zwie­rząt potrze­bu­je pomo­cy i wspar­cia czło­wie­ka.

Zwra­ca­my się do ludzi wiel­kie­go ser­ca, aby przy­łą­czy­li się do akcji, pole­ga­ją­cej na zbiór­ce darów dla czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół.

Zbie­ra­my:

- miski, zabaw­ki, szel­ki, obro­że,  smy­cze,

- ręcz­ni­ki, gru­be koce, środ­ki czy­sto­ści (szam­po­ny, środ­ki prze­ciw­p­chel­ne, szczot­ki dla psów),

- żwi­rek, kuwe­ty, dra­pa­ki,

- kar­mę mokrą/suchą (dobrej jako­ści, nie mar­ke­to­wą).

Dary zbie­ra­my do 24.10 2017r, aby kolej­ne­go dnia – Dnia Kun­del­ka prze­ka­zać je Jele­nio­gór­skie­mu Wolon­ta­ria­to­wi  dla Zwie­rząt. Mon­do Cane.

Fun­da­cja przy­po­mi­na też, że ist­nie­je moż­li­wość zaadop­to­wa­nia psa, szcze­nia­ka lub kota.

Nie kupuj – zaadop­tuj!!!

Udział w akcji nie pozo­sta­nie nie­na­gro­dzo­ny.

Szcze­gó­ły w biblio­te­ce szkol­nej.

I miejsce w Międzynarodowym Konkursie nasze :-)

27 maja 2017r. lau­re­aci Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go “Rze­piór, Kra­bat — czy ich zna­cie?” otrzy­ma­li nagro­dy i dyplo­my. Nasza Uczen­ni­ca Mał­go­rza­ta Babik z kl. I T zaję­ła I miej­sce w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej.

Bar­dzo gra­tu­lu­je­my 🙂

Wię­cej szcze­gó­łów tutaj:

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,68989