Archiwum kategorii: Zbiory

Zbio­ry

W naszej biblio­te­ce znaj­dzie­cie wie­le inte­re­su­ją­cych ksią­żek z lite­ra­tu­ry pięk­nej i popu­lar­no­nau­ko­wej.

Czy­tel­ni­kom ofe­ru­je­my:

  • księ­go­zbiór liczą­cy ponad 5 500 wolu­mi­nów
  • zbiór  125 płyt CD i DVD
  • cza­so­pi­sma dla uczniów i nauczy­cie­li
  • doku­men­ty wewnątrz­sz­kol­ne