Archiwum kategorii: Biblioteka

Wypożycz książkę na ferie.

Oce­ny już pra­wie wysta­wio­ne i nic wię­cej w pierw­szym seme­strze nie da się zro­bić.

A że jeste­ście już bar­dzo zmę­cze­ni  – wszyst­kim marzą się ferie!!!

Powo­li moż­na już pla­no­wać, co dobre­go i faj­ne­go będzie­cie robić w tym bło­gim cza­sie. Z pew­no­ścią war­tą roz­wa­że­nia pro­po­zy­cją jest dobra książ­ka z biblio­te­ki szkol­nej. Książ­ka może oka­zać się nie­zwy­kłym przed­mio­tem, któ­ry wywo­ła na Two­jej twa­rzy uśmiech, gniew, roz­cza­ro­wa­nie. Potra­fi Cię wzru­szyć i dopro­wa­dzić do łez. Dzię­ki niej prze­nie­siesz się w zupeł­nie inny świat. Świat, gdzie poznasz zupeł­nie inne życie…

Zapra­sza­my i zachę­ca­my do lek­tu­ry, a że mamy boga­tą pro­po­zy­cję nowych ksią­żek, to i jest z cze­go wybie­rać.

Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny.

W 2018 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Z tej oka­zji Kan­ce­la­ria Sena­tu pod patro­na­tem Mar­szał­ka Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej orga­ni­zu­je ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­stycz­ny “Orzeł Bia­ły — nasza duma”. Kon­kurs ma na celu poka­za­nie zaan­ga­żo­wa­nia patrio­tycz­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży. Jest orga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z kura­to­ria­mi oświa­ty.

Wię­cej infor­ma­cji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/orzel-bialy-nasza-duma-konkurs-plastyczny-dla-dzieci.html

Czytaj PL

Nasza szko­ła jako jed­na z 1000 szkół w całej Pol­sce bie­rze udział w Czy­taj PL – jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two. „Upo­luj swo­ją książ­kę” wycho­dzi naprze­ciw wyma­ga­niom mło­dych ludzi i udo­stęp­nia inter­ne­to­wą wypo­ży­czal­nię e-booków. Wszyst­ko dzię­ki jed­nej apli­ka­cji i jed­ne­mu kodo­wi. Wystar­czy smart­fon.
Wię­cej infor­ma­cji tutaj: http://akcja.czytajpl.pl/