Archiwum kategorii: Rekrutacja

REGU­LA­MIN REKRU­TA­CJI DO ZESPO­ŁU SZKÓŁ TECH­NICZ­NYCH I LICE­AL­NYCH W PIE­CHO­WI­CACH NA ROK SZKOL­NY 2017/2018

Pod­sta­wa praw­na:

 1. Usta­wa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi)
 2. Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 14 mar­ca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go oraz postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go na lata szkol­ne 2017/20182019/2020 do trzy­let­nie­go liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go, czte­ro­let­nie­go tech­ni­kum i bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, dla kan­dy­da­tów będą­cych absol­wen­ta­mi dotych­cza­so­we­go gim­na­zjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586)
 3. Zarzą­dze­nie nr 12/2017 Dol­no­ślą­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty z dnia 28 mar­ca 2017 r w spra­wie ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go i postę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­ce­go na rok szkol­ny 2017/2018 do publicz­nych szkół pod­sta­wo­wych dla doro­słych, klas I publicz­nych szkół ponad­gim­na­zjal­nych, kla­sy I publicz­nej szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej o któ­rej mowa w art. 18  ust. 1 pkt 2 lit. c usta­wy — Pra­wo Oświa­to­we i na semestr pierw­szy klas I publicz­nych szkół poli­ce­al­nych.

Zasa­dy Ogól­ne

 1. W celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji do kla­sy pierw­szej Dyrek­tor szko­ły powo­łu­je szkol­ną komi­sję rekru­ta­cyj­no-kwa­li­fi­ka­cyj­ną.
 2. Do zadań szkol­nej komi­sji rekru­ta­cyj­no- kwa­li­fi­ka­cyj­nej nale­ży w szcze­gól­no­ści:
  1. poda­nie do wia­do­mo­ści kan­dy­da­tom infor­ma­cji o warun­kach rekru­ta­cji,
  2. usta­le­nie wyni­ków postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go i ogło­sze­nie listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych do szko­ły,
  3. spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go.
 3. Do pierw­szej kla­sy mogą się ubie­gać kan­dy­da­ci, któ­rzy:
  1. posia­da­ją świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum,
  2. posia­da­ją zaświad­cze­nie lekar­skie zawie­ra­ją­ce orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du, wyda­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi w spra­wie badań lekar­skich kan­dy­da­tów do szkół ponad­gim­na­zjal­nych             (skie­ro­wa­nia wyda­je szko­ła).
 4. W przy­pad­ku więk­szej licz­by kan­dy­da­tów speł­nia­ją­cych waru­nek, o któ­rym mowa w pkt 3, niż licz­ba wol­nych miejsc w szko­le, na pierw­szym eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go są bra­ne pod uwa­gę łącz­nie nastę­pu­ją­ce kry­te­ria:
  1. wyni­ki egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go
  2. wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum oce­ny z języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki oraz z dwóch obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych usta­lo­nych przez dyrek­to­ra szko­ły bra­ne pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym;
  3. świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum z wyróż­nie­niem;
  4. szcze­gól­ne osią­gnię­cia wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum:
   1. uzy­ska­nie wyso­kie­go miej­sca nagro­dzo­ne­go lub uho­no­ro­wa­ne­go zwy­cię­skim tytu­łem w zawo­dach wie­dzy, arty­stycz­nych i spor­to­wych, orga­ni­zo­wa­nych przez kura­to­ra oświa­ty albo orga­ni­zo­wa­nych co naj­mniej na szcze­blu powia­to­wym przez inne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na tere­nie szko­ły, z wyjąt­kiem tytu­łu lau­re­ata lub fina­li­sty ogól­no­pol­skiej olim­pia­dy przed­mio­to­wej oraz tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su przed­mio­to­we­go o zasię­gu woje­wódz­kim lub ponad woje­wódz­kim,
   2. osią­gnię­cia w zakre­sie aktyw­no­ści spo­łecz­nej, w tym na rzecz szkol­ne­go, w szcze­gól­no­ści w for­mie wolon­ta­ria­tu;
  5. w przy­pad­ku kan­dy­da­tów ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie do oddzia­łów wyma­ga­ją­cych szcze­gól­nych indy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji — wyni­ki spraw­dzia­nu uzdol­nień kie­run­ko­wych.
 5. W przy­pad­ku rów­no­rzęd­nych wyni­ków uzy­ska­nych na pierw­szym eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go, na dru­gim eta­pie postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go przyj­mu­je się w pierw­szej kolej­no­ści kan­dy­da­tów:
  a)będącymi lau­re­ata­mi lub fina­li­sta­mi ogól­no­pol­skiej olim­pia­dy przed­mio­to­wej oraz tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su przed­mio­to­we­go o zasię­gu woje­wódz­kim lub ponadwo­je­wódz­kim,
  b)z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi, ogra­ni­cza­ją­cy­mi moż­li­wo­ści wybo­ru kie­run­ku kształ­ce­nia ze wzglę­du na stan zdro­wia, potwier­dzo­ny­mi opi­nią publicz­nej porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym publicz­nej porad­ni spe­cja­li­stycz­nej.
 6. Nabór do szko­ły odby­wa się w sys­te­mie elek­tro­nicz­nym. Kan­dy­da­ci nie obję­ci sys­te­mem elek­tro­nicz­nym zgła­sza­ją się oso­bi­ście wraz z rodzi­cem /opiekunem prawnym/ w szko­le w celu zare­je­stro­wa­nia się w sys­te­mie elek­tro­nicz­nym od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9.0015.00.

ZASA­DY PRZY­ZNA­WA­NIA PUNK­TÓW ZA OCE­NY W GIM­NA­ZJUM I SZCZE­GÓL­NE OSIĄ­GNIĘ­CIA UCZNIA

Przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zasa­dy przy­zna­wa­nia punk­tów.

 1. W przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty wyni­ków egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, wynik przed­sta­wio­ny w pro­cen­tach z:
 • języ­ka pol­skie­go,
 • histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie,
 • mate­ma­ty­ki,
 • przed­mio­tów przy­rod­ni­czych
 • języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym
  – mno­ży się przez 0,2
 1. W przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty ocen z zajęć edu­ka­cyj­nych z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki wymie­nio­nych na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz z przed­mio­tów:
  — kan­dy­da­ci do kla­sy poli­cyj­nej: wie­dza o spo­łe­czeń­stwie, wycho­wa­nie fizycz­ne
  — kan­dy­da­ci do kla­sy o pro­fi­lu ratow­nic­two medycz­ne:  język obcy, biologia/chemia
  za oce­ny wyra­żo­ne w stop­niu:
 • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 18  punk­tów;
 • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 17 punk­tów;
 • dobrym – przy­zna­je się po 14 punk­tów;
 • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów;
 • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty.
 1. Za świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum z wyróż­nie­niem  przy­zna­je się 7 punk­tów.
 2. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem o zasię­gu ponadwo­je­wódz­kim orga­ni­zo­wa­nym przez kura­to­rów oświa­ty na pod­sta­wie zawar­tych poro­zu­mień:
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su przed­mio­to­we­go – przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 5 punk­tów;
 1. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym lub ogól­no­pol­skim albo tur­nie­jem o zasię­gu ogól­no­pol­skim:
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych obję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 4 punk­ty,
 • tytu­łu fina­li­sty tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 3 punk­ty;
 1. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem o zasię­gu woje­wódz­kim orga­ni­zo­wa­nym przez kura­to­ra oświa­ty:
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty kon­kur­su przed­mio­to­we­go– przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów lau­re­ata kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 5 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su przed­mio­to­we­go – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 5 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su tema­tycz­ne­go lub inter­dy­scy­pli­nar­ne­go – przy­zna­je się 3 punk­ty;
 1. Za uzy­ska­nie w zawo­dach wie­dzy będą­cych kon­kur­sem albo tur­nie­jem, o zasię­gu ponadwo­je­wódz­kim lub woje­wódz­kim:
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty kon­kur­su z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych obję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 10 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów lau­re­ata tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • dwóch lub wię­cej tytu­łów fina­li­sty tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 5 punk­tów,
 • tytu­łu fina­li­sty kon­kur­su z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych obję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 7 punk­tów,
 • tytu­łu lau­re­ata tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 3 punk­ty,
 • tytu­łu fina­li­sty tur­nie­ju z przed­mio­tu lub przed­mio­tów arty­stycz­nych nie­ob­ję­tych ramo­wym pla­nem naucza­nia szko­ły arty­stycz­nej – przy­zna­je się 2 punk­ty;
 1. Za uzy­ska­nie wyso­kie­go miej­sca w zawo­dach wie­dzy innych niż wymie­nio­ne w pkt 47, arty­stycz­nych lub spor­to­wych, orga­ni­zo­wa­nych przez kura­to­ra oświa­ty lub inne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na tere­nie szko­ły, na szcze­blu:
 • mię­dzy­na­ro­do­wym – przy­zna­je się 4 punk­ty,
 • kra­jo­wym – przy­zna­je się 3 punk­ty,
 • woje­wódz­kim – przy­zna­je się 2 punk­ty,
 • powia­to­wym – przy­zna­je się 1 punkt.
 1. W przy­pad­ku gdy kan­dy­dat ma wię­cej niż jed­no szcze­gól­ne osią­gnię­cie z takich samych zawo­dów wie­dzy, arty­stycz­nych i spor­to­wych, na tym samym szcze­blu oraz z tego same­go zakre­su, wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy­zna­je się jed­no­ra­zo­wo punk­ty za naj­wyż­sze osią­gnię­cie tego ucznia w tych zawo­dach, z tym że  mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów moż­li­wych do uzy­ska­nia za wszyst­kie osią­gnię­cia wyno­si 18  punk­tów.
 2. W przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty kry­te­rium za osią­gnię­cia w zakre­sie aktyw­no­ści spo­łecz­nej, w tym na rzecz śro­do­wi­ska szkol­ne­go, w szcze­gól­no­ści w for­mie wolon­ta­ria­tu, przy­zna­je się 3 punk­ty.
 3. W przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, na pod­sta­wie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 usta­wy, prze­li­cza się na punk­ty oce­ny z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki, histo­rii, wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, bio­lo­gii, che­mii, fizy­ki, geo­gra­fii i języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go, wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy czym za uzy­ska­nie z:
 1. języ­ka pol­skie­go i mate­ma­ty­ki oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się po 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty;
 2. histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się po 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty

– oraz licz­bę punk­tów uzy­ska­ną po zsu­mo­wa­niu punk­tów z tych zajęć edu­ka­cyj­nych dzie­li się przez 2;

3. bio­lo­gii, che­mii, fizy­ki i geo­gra­fii oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:

  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 20 punk­tów,
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 18 punk­tów,
  • dobrym – przy­zna­je się po 13 punk­tów,
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów,
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty

– oraz licz­bę punk­tów uzy­ska­ną po zsu­mo­wa­niu punk­tów z tych zajęć edu­ka­cyj­nych dzie­li się przez 4

4. języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:

 • celu­ją­cym – przy­zna­je się 20 punk­tów,
 • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się 18 punk­tów,
 • dobrym – przy­zna­je się 13 punk­tów,
 • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się 8 punk­tów,
 • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się 2 punk­tu.
  12. W przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do dane­go zakre­su odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go lub danej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, na pod­sta­wie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 usta­wy, , prze­li­cza się na punk­ty, w spo­sób okre­ślo­ny w ust. 1, oce­ny wymie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum z zajęć edu­ka­cyj­nych, z któ­rych jest prze­pro­wa­dza­ny dany zakres odpo­wied­niej czę­ści egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go lub dana część egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, któ­rych doty­czy zwol­nie­nie.
  13. W przy­pad­ku osób zwol­nio­nych z obo­wiąz­ku przy­stą­pie­nia do egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym, na pod­sta­wie art. 44zz ust. 2 usta­wy, prze­li­cza się na punk­ty oce­nę z języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go wymie­nio­ną na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum, przy czym za uzy­ska­nie oce­ny wyra­żo­nej w stop­niu:
 • celu­ją­cym – przy­zna­je się 20 punk­tów;
 • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się 18 punk­tów;
 • dobrym – przy­zna­je się 13 punk­tów;
 • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się 8 punk­tów;
 • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się 2 punk­ty.
  1. W postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym na rok szkol­ny 2017/2018 do szkół ponad­gim­na­zjal­nych, w przy­pad­ku prze­li­cza­nia na punk­ty wymie­nio­nych na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum ocen z języ­ka pol­skie­go i trzech wybra­nych obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych, za oce­ny wyra­żo­ne w stop­niu:
  • celu­ją­cym – przy­zna­je się po 18 punk­tów;
  • bar­dzo dobrym – przy­zna­je się po 17 punk­tów;
  • dobrym – przy­zna­je się po 14 punk­tów;
  • dosta­tecz­nym – przy­zna­je się po 8 punk­tów;
  • dopusz­cza­ją­cym – przy­zna­je się po 2 punk­ty.
   W zależ­no­ści od typu szko­ły i kla­sy, o ilo­ści uzy­ska­nych punk­tów decy­du­ją oce­ny z nastę­pu­ją­cych zajęć edu­ka­cyj­nych:
   1. LICEUM OGÓL­NO­KSZTAŁ­CĄ­CE
    Kla­sa      poli­cyj­na
    Kla­sa o pro­fi­lu ratow­nic­two medycz­ne
    język pol­ski język pol­ski
    mate­ma­ty­ka mate­ma­ty­ka
    WOS język obcy
    W – F biologia/chemia
   2. Ucznio­wie przyj­mo­wa­ni są do wybra­ne­go przez sie­bie oddzia­łu w kolej­no­ści zgod­ne z sumą punk­tów do wyczer­pa­nia pla­no­wa­ne­go limi­tu miejsc.
   3. Kan­dy­da­ci przed­kła­da­ją ory­gi­nał świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w ter­mi­nie poda­nym w  zakład­ce “TER­MI­NARZ”.