Archiwum kategorii: E-sport

Turniej CS:GO — informacje

Nawią­zu­jąc do wysła­nej wczo­raj infor­ma­cji do kapi­ta­nów dru­żyn małe pod­su­mo­wa­nie:

1) Gra­my w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (200 m od szko­ły). Jak tra­fi­cie do szko­ły to ktoś Was pokie­ru­je we wła­ści­wą stro­nę. Ja pozo­sta­ję z Wami w kon­tak­cie przez FB z wyjąt­kiem okre­su kie­dy będę grał. Inny­mi sło­wy — tam gdzie zawsze.

2) Codzien­nie jestem na miej­scu od 7:30 i mecze zaczy­na­my grać od 8:00 — zazna­czam o 8:00 rusza­my z meczem, a nie się scho­dzi­my, ogar­nia­my sprzęt, roz­grzew­ka itp.  To samo się tyczy kolej­nych meczów. Od momen­tu opusz­cze­nia sta­no­wisk przez poprzed­nią dru­ży­nę odli­cza­my 15 minut i star­tu­je­my. Ramy cza­so­we na pew­no się “roz­ja­dą”, ale po każ­dym dniu będzie korek­ta kolej­ne­go dnia.

3) Dużo jest pytań kie­dy, kto i co. A więc teo­re­tycz­na roz­pi­ska wyglą­da nastę­pu­ją­co.

Wto­rek:

mecz1: Klub Eme­ry­ta vs Bir­dy Team (nazwy wciąż brak) — 8:00
mecz2: Zły Gaming vs per_REKTum9:00
mecz3: zwy­cięz­ca mecz1 vs zwy­cięz­ca mecz210:00
mecz4: prze­gra­ny mecz1 vs prze­gra­ny mecz211:00
mecz5: prze­gra­ny mecz3 vs zwy­cięz­ca mecz412:00

I tu koń­czy­my z grupą1 i zaczy­na­my gru­pę 2:

mecz6: Rekord Skocz­ni vs Są Gor­si!13:00
mecz 7: Natio­nals vs Blu­eBer­ry14:00

Jeśli opóź­nie­nie nie będzie więk­sze niż godzi­na przed ostat­nim meczem zagra­my ich 7. Jeśli więk­sze, ostat­ni mecz prze­cho­dzi na 8:00 dnia następ­ne­go i wszyst­ko się prze­su­wa o godzi­nę.

Śro­da:

Kon­ty­nu­uje­my gru­pę 2:

mecz1: zwy­cięz­ca mecz6 vs zwy­cięz­ca mecz78:00
mecz2: prze­gra­ny mecz6 vs prze­gra­ny mecz79:00
mecz3: prze­gra­ny mecz1 vs zwy­cięz­ca mecz210:00

I tu koń­czy­my z grupą2 i zaczy­na­my gru­pę 3:

mecz4: Boru­ta vs NoLi­fe­Frags  — 11:00
mecz5: My Tu Tyl­ko Na Chwi­le vs Aqu­alis12:00
mecz6: zwy­cięz­ca mecz4 vs zwy­cięz­ca mecz513:00
mecz7: prze­gra­ny mecz4 vs prze­gra­ny mecz514:00

Tutaj bez wzglę­du na opóź­nie­nia skoń­czy­my przed meczem decy­du­ją­cym o awans z dru­gie­go miej­sca trze­ciej gru­py. Jeśli się nało­żą opóź­nie­nia z wtor­ku to gra­my aż do roze­gra­nia meczu 7.

Czwar­tek:

mecz1: prze­gra­ny mecz6 vs zwy­cięz­ca mecz78:00

i tu koń­czy­my gru­pę 3 i zaczy­na­my 4. W gru­pie 4 zaszła zmia­na. Z tur­nie­ju zre­zy­gno­wa­ła dru­ży­na Benc, a zastą­pi ją dru­ży­na Tęczo­we Motyl­ki.

mecz2: Nice2Know vs Adver­sa9:00
mecz3: RAK RONK vs Tęczo­we Motyl­ki10:00
mecz4: zwy­cięz­ca mecz2 vs zwy­cięz­ca mecz311:00
mecz5: prze­gra­ny mecz2 vs prze­gra­ny mecz312:00
mecz6: prze­gra­ny mecz4 vs zwy­cięz­ca mecz513:00

Roz­pi­skę ćwierć­fi­na­łów zro­bię wg. opu­bli­ko­wa­nej tabel­ki po zakoń­cze­niu meczy eli­mi­na­cyj­nych.

4) Przez cały czas trwa­nia tur­nie­ju będzie moż­li­wość kon­sump­cji. Zaku­pi­li­śmy dla Was cia­stecz­ka, palusz­ki, her­ba­tę (jest czaj­nik i ter­mo­sy), soki, mle­ko, kawę, cukier, jakiś chle­bek, pasz­te­ty, krem cze­ko­la­do­wy i orze­cho­wy, dże­my itp.

5) Oso­by zacho­wu­ją­ce się nie­wła­ści­wie, obra­ża­ją­ce innych gra­czy, prze­kli­na­ją­ce, oszu­ku­ją­ce itp. będą usu­wa­ne z tur­nie­ju ze skut­kiem natych­mia­sto­wym.

6) Nie będzie trans­mi­sji w inter­ne­cie — łącza na warsz­ta­tach jed­nak nie dają rady.

7) Zapra­sza­my na tur­niej nie tyl­ko gra­czy, ale też Waszych kibi­ców i zna­jo­mych.  Mecze będzie­cie mogli obej­rzeć przez rzut­nik w osob­nej sali nie prze­szka­dza­jąc gra­czom pod­czas roz­gryw­ki.

Turniej CS-GO — informacje

Nawią­zu­jąc do wysła­nej wczo­raj infor­ma­cji do kapi­ta­nów dru­żyn małe pod­su­mo­wa­nie:

1) Gra­my w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (200 m od szko­ły). Jak tra­fi­cie do szko­ły to ktoś Was pokie­ru­je we wła­ści­wą stro­nę. Ja pozo­sta­ję z Wami w kon­tak­cie przez FB z wyjąt­kiem okre­su kie­dy będę grał. Inny­mi sło­wy — tam gdzie zawsze.

2) Codzien­nie jestem na miej­scu od 7:30 i mecze zaczy­na­my grać od 8:00 — zazna­czam o 8:00 rusza­my z meczem, a nie się scho­dzi­my, ogar­nia­my sprzęt, roz­grzew­ka itp.  To samo się tyczy kolej­nych meczów. Od momen­tu opusz­cze­nia sta­no­wisk przez poprzed­nią dru­ży­nę odli­cza­my 15 minut i star­tu­je­my. Ramy cza­so­we na pew­no się “roz­ja­dą”, ale po każ­dym dniu będzie korek­ta kolej­ne­go dnia.

3) Dużo jest pytań kie­dy, kto i co. A więc teo­re­tycz­na roz­pi­ska wyglą­da nastę­pu­ją­co.

Wto­rek:

mecz1: Klub Eme­ry­ta vs Bir­dy Team (nazwy wciąż brak) — 8:00
mecz2: Zły Gaming vs per_REKTum9:00
mecz3: zwy­cięz­ca mecz1 vs zwy­cięz­ca mecz210:00
mecz4: prze­gra­ny mecz1 vs prze­gra­ny mecz211:00
mecz5: prze­gra­ny mecz3 vs zwy­cięz­ca mecz412:00

I tu koń­czy­my z grupą1 i zaczy­na­my gru­pę 2:

mecz6: Rekord Skocz­ni vs Są Gor­si!13:00
mecz 7: Natio­nals vs Blu­eBer­ry14:00

Jeśli opóź­nie­nie nie będzie więk­sze niż godzi­na przed ostat­nim meczem zagra­my ich 7. Jeśli więk­sze, ostat­ni mecz prze­cho­dzi na 8:00 dnia następ­ne­go i wszyst­ko się prze­su­wa o godzi­nę.

Śro­da:

Kon­ty­nu­uje­my gru­pę 2:

mecz1: zwy­cięz­ca mecz6 vs zwy­cięz­ca mecz78:00
mecz2: prze­gra­ny mecz6 vs prze­gra­ny mecz79:00
mecz3: prze­gra­ny mecz1 vs zwy­cięz­ca mecz210:00

I tu koń­czy­my z grupą2 i zaczy­na­my gru­pę 3:

mecz4: Boru­ta vs NoLi­fe­Frags  — 11:00
mecz5: My Tu Tyl­ko Na Chwi­le vs Aqu­alis12:00
mecz6: zwy­cięz­ca mecz4 vs zwy­cięz­ca mecz513:00
mecz7: prze­gra­ny mecz4 vs prze­gra­ny mecz514:00

Tutaj bez wzglę­du na opóź­nie­nia skoń­czy­my przed meczem decy­du­ją­cym o awans z dru­gie­go miej­sca trze­ciej gru­py. Jeśli się nało­żą opóź­nie­nia z wtor­ku to gra­my aż do roze­gra­nia meczu 7.

Czwar­tek:

mecz1: prze­gra­ny mecz6 vs zwy­cięz­ca mecz78:00

i tu koń­czy­my gru­pę 3 i zaczy­na­my 4. W gru­pie 4 zaszła zmia­na. Z tur­nie­ju zre­zy­gno­wa­ła dru­ży­na Benc, a zastą­pi ją dru­ży­na Tęczo­we Motyl­ki.

mecz2: Nice2Know vs Adver­sa9:00
mecz3: RAK RONK vs Tęczo­we Motyl­ki10:00
mecz4: zwy­cięz­ca mecz2 vs zwy­cięz­ca mecz311:00
mecz5: prze­gra­ny mecz2 vs prze­gra­ny mecz312:00
mecz6: prze­gra­ny mecz4 vs zwy­cięz­ca mecz513:00

Roz­pi­skę ćwierć­fi­na­łów zro­bię wg. opu­bli­ko­wa­nej tabel­ki po zakoń­cze­niu meczy eli­mi­na­cyj­nych.

4) Przez cały czas trwa­nia tur­nie­ju będzie moż­li­wość kon­sump­cji. Zaku­pi­li­śmy dla Was cia­stecz­ka, palusz­ki, her­ba­tę (jest czaj­nik i ter­mo­sy), soki, mle­ko, kawę, cukier, jakiś chle­bek, pasz­te­ty, krem cze­ko­la­do­wy i orze­cho­wy, dże­my itp.

5) Oso­by zacho­wu­ją­ce się nie­wła­ści­wie, obra­ża­ją­ce innych gra­czy, prze­kli­na­ją­ce, oszu­ku­ją­ce itp. będą usu­wa­ne z tur­nie­ju ze skut­kiem natych­mia­sto­wym.

6) Nie będzie trans­mi­sji w inter­ne­cie — łącza na warsz­ta­tach jed­nak nie dają rady.

7) Zapra­sza­my na tur­niej nie tyl­ko gra­czy, ale też Waszych kibi­ców i zna­jo­mych.  Mecze będzie­cie mogli obej­rzeć przez rzut­nik w osob­nej sali nie prze­szka­dza­jąc gra­czom pod­czas roz­gryw­ki.

Eliminacje CS:GO w turnieju KPSW

W dniu dzi­siej­szym nasza szkol­na dru­ży­na e-spor­to­wa (Aqu­alis) wzię­ła udział w orga­ni­zo­wa­nym przez KPSW eli­mi­na­cyj­nym tur­nie­ju gry CS:GO w Nowym Ryn­ku. Odpa­dli­śmy w tur­nie­ju po prze­gra­nej 16:3 z dru­ży­ną, któ­ra w kolej­nej run­dzie zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na. Admi­ni­stra­to­rem ser­we­rów do gry był nasz uczeń kla­sy pierw­szej — Mar­cin Kola­siń­ski. Zbie­ra­my doświad­cze­nie i oby­cie LANo­we. Jutro Aqu­alis weź­mie udział w swo­jej pierw­szej kolej­ce meczów w ramach Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych, a  za 3 dni star­tu­je­my z naszym tur­nie­jem LAN w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych.  🙂

Turniej CS:GO — grupy, eliminacje itp.

W obec­no­ści uczniów kla­sy IA prze­pro­wa­dzi­li­śmy loso­wa­nie grup eli­mi­na­cyj­nych. Chłop­cy z Aqu­alis tak sobie “polo­so­wa­li”, że zagra­ją w jed­nej gru­pie z Boru­tą i NoLi­fe Frags. 🙂

No trud­no … . Pełen wykaz grup, ter­mi­narz pierw­sze­go dnia meczów, godzi­ny i infor­ma­cje szcze­gó­ło­we zamie­ści­łem w plicz­ku.

Kolej­ność meczów jest rów­nież okre­ślo­na na pod­sta­wie kolej­no­ści loso­wa­nia poszcze­gól­nych dru­żyn.

Turniej CS:GO — koniec zapisów

Rzu­tem na taśmę uda­ło się skom­ple­to­wać dru­ży­ny na tur­niej. Peł­ny ich wykaz to:

  • Boru­ta
  • Aqu­alis
  • Rekord skocz­ni
  • Benc
  • Blu­eBer­ry
  • NoLi­fe­Frags (zwy­cięz­cy poprzed­niej edy­cji)
  • Natio­nal$
  • Zły­Ga­ming
  • RAK RONK
  • Nice2Know (fina­li­ści poprzed­niej edy­cji)
  • Są gor­si!
  • Klub Eme­ry­ta
  • per_REKTum
  • My Tu Tyl­ko Na Chwi­le

Dwie ostat­nie bra­ku­ją­ce dru­ży­ny to będzie dru­ży­na tre­ne­ra — “Hope” Tar­ki 🙂 oraz … moja — na któ­rej pomysł utwo­rze­nia wpa­dłem w nocy i poszu­ku­ję osób chęt­nych 🙂
Z infor­ma­cji waż­nych na tym eta­pie są:

1) Wszyst­kie zgło­szo­ne dru­ży­ny zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne bez koniecz­no­ści roz­gry­wa­nia eli­mi­na­cji on-line.

2) Uwzględ­nia­jąc Wasze proś­by zwią­za­ne z urlo­pa­mi, dojaz­dem, pra­cą itp. wyło­ni­ła się czwar­ta gru­pa eli­mi­na­cyj­na w czwar­tek 18.01.2018 r. Zagra­ją w niej dru­ży­ny:

Nice2Know, dru­ży­na “Hope” Tar­ki, RAK RONK i Benc.

Z tych 4 dru­żyn 3 są moc­no przy­jezd­ne (mają nawet kil­ka­set km do poko­na­nia w jed­ną stro­nę) więc chy­ba moż­na się spo­dzie­wać zacię­tej wal­ki o każ­dą run­dę.

Pozo­sta­łe trzy gru­py zosta­ną roz­lo­so­wa­ne w naj­bliż­szym tygo­dniu w obec­no­ści kil­ku uczniów z naszej szko­ły i infor­ma­cje umiesz­czę na stro­nie WWW, wraz z dra­bin­ką meczy ćwierć­fi­na­ło­wych, pół­fi­na­ło­wych i fina­łu.

Plan roz­gryw­ki tur­nie­ju uwzględ­nia prze­pro­wa­dze­nie 20 meczy eli­mi­na­cyj­nych, a łącz­nie z ćwierć­fi­na­ła­mi i resz­tą aż 2829 map (w zależ­no­ści czy finał zakoń­czy się na 2 mapach czy 3). To dużo więc czas na ogar­nię­cie sprzę­tu usta­lo­ny na 15 minut będzie w spo­sób bez­względ­ny przez obsłu­gę egze­kwo­wa­ny. Pro­po­nu­ję w domu to poćwi­czyć, przy­go­to­wać con­fi­gi, ewen­tu­al­ne ste­row­ni­ki itp. żeby nie tra­cić cza­su na miej­scu.