Archiwum kategorii: E-sport

Turniej CS-GO — finały

Roz­pi­ska jutrzej­szych meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co (zosta­ły zamie­nio­ny miej­sca­mi 3‑ci ćwierć­fi­nał z 4‑tym na proś­bę dru­ży­ny “Nie­grzecz­ne Urwi­sy”.) Mam nadzie­ję, że niko­mu nie prze­szka­dza. A więc:
8:00 — Ptasz­ki Bir­die­go vs PEST Esport
9:00 — Mono­tle­nek Diwo­do­ru vs Faj­ne chło­pa­ki
10:00 — VENa­to­rez vs Sad­Boys
11:00 — Blind Gamers vs Nie­grzecz­ne Urwi­sy
i póź­niej kolej­no zwy­cięz­cy meczów z 8:00 i 9:00 oraz 10:00 i 11:00. I na koniec finał (BO3).
Zwy­cięz­cy dodat­ko­wo otrzy­ma­ją takie sta­tu­et­ki.

Turniej CS — kolejny dzień.

Zmia­na pla­nów jeśli cho­dzi o jutro. Z uwa­gi na pro­ble­my tech­nicz­ne i duże opóź­nie­nia na proś­bę zawod­ni­ków został na jutro prze­nie­sio­ny mecz Record Skocz­ni vs Tęczo­we­tu­bi­sie. Powo­li usu­wa­my uster­ki więc liczę, że jutro pój­dzie spraw­nie. Zło­śli­wość rze­czy mar­twych i pecho­we uszko­dze­nie swit­cha :(. Usta­li­li­śmy godzi­nę 12:00 ale jed­nak zapro­po­nu­ję 13:00. W związ­ku z tym, że gru­py 2 nie może­my kon­ty­nu­ować bez wyni­ku wyżej wspo­mnia­ne­go meczu to musi­my roz­po­cząć mecze dnia jutrzej­sze­go od gru­py 3. W związ­ku z tym zapra­szam dru­ży­ny:
8:00 Esport Isee vs Zwy­ciez­cy
9:00 Faj­ne chło­pa­ki vs Blind Gamers
10:00 Wygra­ny z meczu o 8:00 vs wygra­ny z meczu o 9:00
11:00 Prze­gra­ny z meczu o 8:00 vs prze­gra­ny z meczu o 9:00
12:00 Prze­gra­ny z meczu o 10:00 bs wygra­ny z meczu o 11:00
13:00 Rekord Skocz­ni vs Tęczo­we tubi­sie
14:00 Wygra­ny z meczu (Nie­grzecz­ne Urwi­sy vs Mono­tle­nek Diwi­do­ru — mecz jest w trak­cie) vs wygra­ny z meczu o 13:00
I tu nie­ste­ty, ale będzie­my zmu­sze­ni w kolej­nym dniu (czwar­tek) zapro­sić dalej do meczy dru­ży­ny z gru­py 2.

Turniej CS:GO + Formularz

Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów CS:GO. Przy­po­mi­na­my o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem. Wszyst­kie prze­sła­ne zgło­sze­nia zosta­ną potwier­dzo­ne prze­ze mnie w wia­do­mo­ści e‑mail na adres poda­ny w for­mu­la­rzu. Gdy­by ktoś nie dostał takie­go potwier­dze­nia (do 24 godzin) pomi­mo prze­sła­nia zgło­sze­nia pro­szę o kon­takt na adres: birdy@zstil.pl lub na FB. W for­mu­la­rzu pro­szę o poda­nie praw­dzi­wych danych zgła­sza­nych osób zarów­no na potrze­by kon­tak­tu w kwe­stii spraw orga­ni­za­cyj­nych, a tak­że w celach wery­fi­ka­cji gra­czy (doty­czy gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na stro­nie szko­ły (zstil.pl) będę na bie­żą­co infor­mo­wał o ewen­tu­al­nych zmia­nach w regu­la­mi­nie (szcze­gól­nie w przy­pad­ku sytu­acji nowych/losowych nie prze­wi­dzia­nych dotych­czas). Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju są prze­wi­dzia­ne od 29 do 31 stycz­nia 2019 r., więc jeśli nie może­cie lub pre­fe­ru­je­cie np. kon­kret­ny dzień to nale­ży to zazna­czyć  w polu “Uwa­gi” spró­bu­ję w mia­rę moż­li­wo­ści to uwzględ­nić. Ale trze­ba się liczyć z dostęp­no­ścią nie­co więk­szą niż 1 dzień szcze­gól­nie w sytu­acji kie­dy jed­na gru­pa zaczy­na mecze w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, a koń­czy następ­ne­go dnia rano.

P.S. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. 🙂

FOR­MU­LARZ:

Mistrzostwa Klas E‑Sportowych — Sosnowiec

W dniach 910 czerw­ca 2018 r. dru­ży­na Aqu­alis (gra CS:GO) wzię­ła udział w fina­łach Mistrzostw Klas E‑Sportowych, któ­re odby­ły się w Sosnow­cu. Udział w fina­łach poprze­dzo­ny był roze­gra­niem sezo­nu Ligo­we­go w któ­rym były do roze­gra­nia 21 mecze (22 zgło­szo­ne dru­ży­ny). W ćwierć­fi­na­le w Sosnow­cu prze­gra­li­śmy wyni­kiem 6:16 na Dru­ży­nę z Kędzie­rzy­na Koź­le i ta prze­gra­na pozba­wi­ła nas szans na mecze pół­fi­na­ło­we w sys­te­mie BO3 (do dwóch zwy­cięstw). Pomi­mo prze­gra­nej po raz kolej­ny była moż­li­wość inte­gra­cji, ponow­ne­go spo­tka­nia i pozna­nia nowych ludzi/uczniów o pasjach zwią­za­nych z e‑sportem. To była rów­nież oka­zja do zdo­by­cia doświad­cze­nia i oby­cia na tego typu impre­zach. Dru­gie­go dnia Mistrzo­stwa zwią­za­ne były z grą LOL, w któ­rej nasza szko­ła nie mia­ła repre­zen­ta­cji. W fina­łach wzię­ły udział dru­ży­ny mię­dzy inny­mi z takich miast jak wspo­mnia­ny Kędzie­rzyn Koź­le, Morąg, Żary, Jasło czy Jaworz­no. Dzię­ku­je­my za spo­tka­nie i do zoba­cze­nia na kolej­nych tur­nie­jach LAN.