Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYMA­GA­NE DOKU­MEN­TY

  1. Poda­nie – wydruk z sys­te­mu elek­tro­nicz­ne­go.
  2. Świa­dec­two  ukoń­cze­nia gim­na­zjum.
  3. Zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go.
  4. Dwa zdję­cia.
  5. Opi­nia lub orze­cze­nie porad­ni psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej (doty­czy kan­dy­da­tów z wada­mi słu­chu, wzro­ku i narzą­dów ruchu)
  6. Zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wo – siło­wych oraz zaświadczenie/oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści (doty­czy kan­dy­da­tów do Kla­sy Poli­cyj­nej )

ORGA­NI­ZA­CJA INFOR­MA­CJI DLA KAN­DY­DA­TÓW I ICH RODZI­CÓW

  1. Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat przy­jęć do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach moż­na uzy­skać w Szkol­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym codzien­nie w godz. 8:0015:00 pok. 202 (sekre­ta­riat szko­ły), nr tel. (75) 75530-60 lub (75) 76118-42.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla gimnazjalistów

TER­MI­NARZ

NA ROK SZKOL­NY 2018/2019

Rodzaj czyn­no­ści Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne Postę­po­wa­nie uzu­peł­nia­ją­ce
Zło­że­nie wnio­sku o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej wraz z doku­men­ta­mi potwier­dza­ją­cy­mi speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym.

od 1 do 20 czerw­ca 2018r.

 

do 31 lip­ca 2018r.
Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej o świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go. od  22 do 26 czerw­ca 2018r. ——————
Wery­fi­ka­cja przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wnio­sków o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej i doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym w tym doko­na­nie przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji rekru­ta­cyj­nej czyn­no­ści, o któ­rych mowa w art.20t ust.7 usta­wy o SO. do 28 czerw­ca 2018r.

do 7 sierp­nia 2018r.

 

Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szko­ły. do 13 lip­ca 2018r.

do 22 sierp­nia 2018r.

(z zacho­wa­niem art.20zc ust 6,7,8,9 usta­wy o sys­te­mie oświa­ty i art.58 ust 6,7,8,9 usta­wy Pra­wo oświa­to­we)

Wyda­nie przez szko­łę pro­wa­dzą­cą kształ­ce­nie zawo­do­we skie­ro­wa­nia na bada­nia lekar­skie kan­dy­da­to­wi z listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych, któ­ry doko­nał wybo­ru kształ­ce­nia w danym zawo­dzie w jed­nej szko­le, w przy­pad­ku zło­że­nia oświad­cze­nia, o wybo­rze tej szko­ły.

do 26 czerw­ca 2018r.

do 14 sierp­nia 2018r.
Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta albo kan­dy­da­ta peł­no­let­nie­go woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, o ile nie zosta­ły one zło­żo­ne w uzu­peł­nie­niu wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, a w przy­pad­ku szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie zawo­do­we – tak­że zaświad­cze­nia lekar­skie­go zawie­ra­ją­ce­go orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du. do 25 lip­ca 2018r. do 28 sierp­nia 2018r.
Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych do szko­ły. do 26 lip­ca 2018r.  29 sierp­nia 2018r.

Klasa wojskowa na poligonie

Dnia 16.02.2015 r. ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej nasze­go Tech­ni­kum po raz pierw­szy uczest­ni­czy­li na tere­nie poli­go­nu w Trze­bie­niu Małym w zawo­dach spor­to­wo – obron­nych klas mun­du­ro­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii w Bole­sław­cu i Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” w Bole­sław­cu.

Był to dla naszej mło­dzie­ży z kla­sy woj­sko­wej pierw­szy kon­takt z poli­go­nem i pierw­sze doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów. Ucznio­wie z kla­sy 1T nie zwa­ża­jąc na niską tem­pe­ra­tu­rę i sil­ny dokucz­li­wy wiatr spraw­nie poko­na­li cross zespo­ło­wy na odcin­ku 5 kilo­me­trów. Na punk­tach kon­tro­l­nych wszy­scy uczest­ni­cy zawo­dów reali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce zada­nia: prze­no­sze­nie skrzy­nek z amu­ni­cją, ewa­ku­acja ran­nych, rzut gra­na­tem na odle­głość, strze­la­nie do celu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go oraz prze­py­cha­nie samo­cho­du tere­no­we­go.

Mimo rewe­la­cyj­nej posta­wy naszej mło­dzie­ży, popraw­nie zre­ali­zo­wa­nych zadań oraz dobre­go cza­su koń­co­we­go nie uda­ło się osią­gnąć zna­czą­cych miejsc w zawo­dach. Walecz­ność, deter­mi­na­cja oraz zdo­by­te doświad­cze­nie mogą się prze­ło­żyć na suk­ce­sy w następ­nych zawo­dach.