Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Wielkanocny pacierz

baranek

Wiel­ka­noc­ny pacierz

Nie umiem być srebr­nym anio­łem -
Ni gore­ją­cym krza­kiem -
Tyle Zmar­twych­wstań już prze­szło-
A ser­ce mam byle jakie.

Tyle pro­ce­sji z dzwo­na­mi -
Tyle już alle­lu­ja -
A moja świę­tość dziu­ra­wa
Na ćwiart­ce wło­ska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psal­my -
Jak na kośla­wej fujar­ce -
Żeby choć papież spoj­rzał
Na mnie — przez bia­łe swe pal­ce.

Żeby choć Mat­ka Boska
Przez chmur zabi­te wciąż deski -
Uśmiech mi Swój zesła­ła
Jak ptasz­ka we mgle nie­bie­skiej.

I wiem, gdy łzę swo­ją trzy­mam
Jak zło­ty kamyk z pro­cy -
Zro­zu­mie mnie mały Bara­nek
Z naj­cich­szej Wiel­kiej Nocy.

Pysz­czek poło­ży na ręku -
Sumie­nia wywró­ci pod­szew­kę -
Ser­ca moje­go oca­li

ks. Jan Twar­dow­ski

TECHNIKUM

WYMA­GA­NE DOKU­MEN­TY

 1. Poda­nie – wydruk z sys­te­mu elek­tro­nicz­ne­go.
 2. Świa­dec­two  ukoń­cze­nia gim­na­zjum.
 3. Zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go.
 4. Dwa zdję­cia.
 5. Opi­nia lub orze­cze­nie porad­ni psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej (doty­czy kan­dy­da­tów z wada­mi słu­chu, wzro­ku i narzą­dów ruchu)

ORGA­NI­ZA­CJA INFOR­MA­CJI DLA KAN­DY­DA­TÓW I ICH RODZI­CÓW

 1. Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat przy­jęć do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach moż­na uzy­skać w Szkol­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym codzien­nie w godz. 8:0015:00 pok. 202 (sekre­ta­riat szko­ły), nr tel. (75) 75530-60 lub (75) 76118-42.

Szczegółowe terminy rekrutacji dla gimnazjalistów

TER­MI­NARZ

NA ROK SZKOL­NY 2018/2019

Rodzaj czyn­no­ści Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne Postę­po­wa­nie uzu­peł­nia­ją­ce
Zło­że­nie wnio­sku o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej wraz z doku­men­ta­mi potwier­dza­ją­cy­mi speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym.

od 1 do 20 czerw­ca 2018

 

do 31 lip­ca 2018r.
Uzu­peł­nie­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej o świa­dec­two ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go. od 22  do 26 czerw­ca 2018r. ——————
Wery­fi­ka­cja przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną wnio­sków o przy­je­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej i doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie przez kan­dy­da­ta warun­ków lub kry­te­riów bra­nych pod uwa­gę w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym w tym doko­na­nie przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji rekru­ta­cyj­nej czyn­no­ści, o któ­rych mowa w art.20t ust.7 usta­wy o SO. do 28       czerw­ca 2018r. do 7 sierp­nia 2018r.
Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do szko­ły. do 13  lip­ca 2018r.

22 sierp­nia 2018r.

(z zacho­wa­niem art.20zc ust 6,7,8,9 usta­wy o sys­te­mie oświa­ty i art.58 ust 6,7,8,9 usta­wy Pra­wo oświa­to­we)

Wyda­nie przez szko­łę pro­wa­dzą­cą kształ­ce­nie zawo­do­we skie­ro­wa­nia na bada­nia lekar­skie kan­dy­da­to­wi z listy kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych, któ­ry doko­nał wybo­ru kształ­ce­nia w danym zawo­dzie w jed­nej szko­le, w przy­pad­ku zło­że­nia oświad­cze­nia, o wybo­rze tej szko­ły. do 26          czerw­ca 2018r. 14 sierp­nia 2018r.
Potwier­dze­nie przez rodzi­ca kan­dy­da­ta albo kan­dy­da­ta peł­no­let­nie­go woli przy­ję­cia w posta­ci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łu świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i ory­gi­na­łu zaświad­cze­nia o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, o ile nie zosta­ły one zło­żo­ne w uzu­peł­nie­niu wnio­sku o przy­ję­cie do szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, a w przy­pad­ku szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie zawo­do­we – tak­że zaświad­cze­nia lekar­skie­go zawie­ra­ją­ce­go orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du. do 25 lip­ca 2018r. do 28 sierp­nia 2018r.
Poda­nie do publicz­nej wia­do­mo­ści przez komi­sję rekru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych do szko­ły. do 26 lip­ca 2018r. 29  sierp­nia 2018r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

WYMA­GA­NE DOKU­MEN­TY

 1. Poda­nie – wydruk z sys­te­mu elek­tro­nicz­ne­go.
 2. Świa­dec­two  ukoń­cze­nia gim­na­zjum.
 3. Zaświad­cze­nie o wyni­kach egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go.
 4. Dwa zdję­cia.
 5. Opi­nia lub orze­cze­nie porad­ni psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­nej (doty­czy kan­dy­da­tów z wada­mi słu­chu, wzro­ku i narzą­dów ruchu)
 6. Zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wo – siło­wych oraz zaświadczenie/oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści (doty­czy kan­dy­da­tów do Kla­sy Poli­cyj­nej )

ORGA­NI­ZA­CJA INFOR­MA­CJI DLA KAN­DY­DA­TÓW I ICH RODZI­CÓW

 1. Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat przy­jęć do Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach moż­na uzy­skać w Szkol­nym Punk­cie Infor­ma­cyj­nym codzien­nie w godz. 8:0015:00 pok. 202 (sekre­ta­riat szko­ły), nr tel. (75) 75530-60 lub (75) 76118-42.