Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Turniej Counter Strike 1.6

Po roku prze­rwy wra­ca­my …  . 🙂

Na począ­tek regu­la­min gry oraz pla­kat. Zachę­ca­my już dziś do wysła­nia zgło­sze­nia (szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie) i zaglą­da­nia na stro­nę od cza­su do cza­su. Będzie­my tu infor­mo­wać o ewen­tu­al­nych zmia­nach czy licz­bie zapi­sa­nych dru­żyn.

plakat cs4

Życzenia Świąteczne

Anio­ło­wie w nie­bie gło­szą wieść rado­sną:
Boże­go Naro­dze­nia nad­szedł czas!
To czas ludz­kiej miło­ści i życz­li­wo­ści,
niech nie zabrak­nie Wam tak­że rado­ści.
Kolę­duj­cie z uśmie­chem na twa­rzach,
a syl­we­stro­wą noc spędź­cie
na weso­łych zaba­wach!

Życzą Pra­cow­ni­cy Szko­ły

swieczki

Dziennik elektroniczny

Infor­mu­ję, że w dniu jutrzej­szym (25 wrze­śnia 2014 r.) wycho­waw­cy wszyst­kich klas otrzy­ma­ją wykaz logi­nów i haseł (rodzi­ców oraz uczniów) umoż­li­wia­ją­cych dostęp do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. Następ­nie zosta­ną one prze­ka­za­ne oso­bom zain­te­re­so­wa­nym. W przy­pad­ku bra­ku takie­go kon­ta (np. uczeń nie prze­ka­zał rodzi­co­wi, zgu­bił, zapo­mniał itp. itd.) lub pro­ble­mów z zalo­go­wa­niem do sys­te­mu pro­szę o kon­takt na adres e-mail: marcin@zsem.pl , oso­bi­ście w szko­le lub tele­fo­nicz­nie za pośred­nic­twem sekre­ta­ria­tu — (75)75530-60.

Dla rodzi­ców zain­te­re­so­wa­nych kon­ta­mi pre­mium przy­go­to­wa­łem instruk­cję “krok po kro­ku” jak takie kon­to moż­na wyku­pić (pole­ca­my). Instruk­cja dostęp­na jest tutaj.

Stro­na logo­wa­nia do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go dostęp­na jest po klik­nię­ciu na baner z pra­wej stro­ny “mobi­reg rodzic” lub po wpi­sa­niu adre­su: http://mobireg.pl/zs-pie

Dziennik elektroniczny dla rodziców

Po uru­cho­mie­niu dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go, zaimportowaniu/utworzeniu kont i skon­fi­gu­ro­wa­niu sys­te­mu zosta­ną Pań­stwo (czy­li rodzi­ce) poin­for­mo­wa­ni o danych logo­wa­nia do sys­te­mu (bez­płat­ne kon­ta stan­dard).

Z naj­now­szych infor­ma­cji otrzy­ma­nych z fir­my Mobi­reg wyni­ka, że płat­no­ści za dostęp do wer­sji Pre­mium (wariant dobro­wol­ny) będą jed­nak reali­zo­wa­ne przez Pań­stwa w spo­sób bez­po­śred­ni (z fir­mą Mobi­reg) za pomo­cą sys­te­mu płat­no­ści elek­tro­nicz­nej (lub tra­dy­cyj­ne­go prze­le­wu).  Szko­ła jed­nak nie będzie pośred­ni­czyć w zaku­pie tych kont. Prze­pra­sza­my za prze­ka­za­nie sprzecz­nych infor­ma­cji na minio­nym zebra­niu.

Dla przy­po­mnie­nia spe­cy­fi­ka­cja kon­ta Stan­dard (kon­to bez­płat­ne):

 • Pocz­ta sys­te­mo­wa (moż­li­wość kon­tak­tu ze szko­łą, nauczy­cie­la­mi, dyrek­cją).
 • Śred­nia ocen z naucza­nych przed­mio­tów.
 • Pochwa­ły i uwa­gi.
 • Plan lek­cji ucznia (kalen­darz zajęć, wyda­rzeń spe­cjal­nych, spraw­dzia­nów.

Spe­cy­fi­ka­cja kon­ta Stan­dard+:

 • Wszyst­kie funk­cjo­nal­no­ści Pakie­tu Stan­dard
 • Oce­ny cząst­ko­we i seme­stral­ne z naucza­nych przed­mio­tów.
 • Zesta­wie­nie zbior­cze obec­no­ści — wykaz sumy poszcze­gól­nych typów obec­no­ści (obec­ność, nie­obec­ność uspra­wie­dli­wio­na, nie­obec­ność nie­uspra­wie­dli­wio­na, spóź­nie­nia) w ramach dane­go seme­stru oraz mie­sią­ca.

Spe­cy­fi­ka­cja kon­ta Pre­mium:

 • Wszyst­kie funk­cjo­nal­no­ści Pakie­tu Stan­dard Plus.
 • Oce­ny cząst­ko­we i seme­stral­ne z naucza­nych przed­mio­tów wraz ze szcze­gó­ła­mi o tych oce­nach.
 • Obec­no­ści z poszcze­gól­nych dni na poszcze­gól­nych zaję­ciach.
 • Porów­na­nie śred­niej ocen ucznia z dane­go przed­mio­tu na sta­ty­stycz­nym tle całej kla­sy.
 • Ran­king wyni­ków ucznia na tle kla­sy i szko­ły z poszcze­gól­nych przed­mio­tów

Rodzi­com decy­du­ją­cym się na kon­to płat­ne pole­ca­my zakup kon­ta Pre­mium (nie Stan­dard+) z uwa­gi na brak szcze­gó­ło­wej infor­ma­cji doty­czą­cej fre­kwen­cji ucznia na poszcze­gól­nych zaję­ciach.