Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Ale to już było …

Drodzy Abiturienci

Ale to już było i nie wró­ci wię­cej
I choć tyle się zda­rzy­ło to do przo­du ,
Wciąż wyry­wa głu­pie ser­ce,

Ale to już było, zni­kło gdzieś za nami
Choć w papie­rach lat przy­by­ło to napraw­dę
Wciąż jeste­śmy tacy sami

Andrzej Siko­row­ski

A TO PRZED WAMI

Drogi Maturzysto,

Nigdy nie zba­czaj z wybra­nej dro­gi,
któ­rą obra­łeś w wędrów­ce życia,
choć­by Ci cier­nie rani­ły nogi,
a cel wyda­wał się nie do zdo­by­cia!

Z życze­nia­mi zda­nia matu­ry

pra­cow­ni­cy ZSTiL

kwiaty

Ważne daty

  • 1 maja   Mię­dzy­na­ro­do­we Świę­to Pra­cy
  • 2 maja   Dzień Fla­gi Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej
  • 3 maja   Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Gdy­by nie było nadziei,flaga

gdzież­by przy­szłość była?

                            C. K.Norwid

Życzenia Świąteczne

Życze­nia cie­płe jak tchnie­nie wio­sny,
skła­da­my Wszyst­kim w ten czas rado­sny.
Niech wszyst­kie tro­ski będą dale­ko,
a dobro pły­nie sze­ro­ką rze­ką.

Z Wiel­ka­noc­ny­mi pozdro­wie­nia­mi ZSTiL Pie­cho­wi­ce

wielkanoc

Konkurs “Informatyka nauką przyszłości”

W dniu 04.04.2014 r. ucznio­wie naszej szko­ły w 9-cio oso­bo­wym skła­dzie wzię­li udział w I infor­ma­tycz­nym kon­kur­sie “Infor­ma­ty­ka nauką przy­szło­ści” orga­ni­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ską Pań­stwo­wą Szko­łę Wyż­szą w Jele­niej Górze.

Kon­kurs skła­dał się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go (50 pytań) i prak­tycz­ne­go. Do czę­ści prak­tycz­nej awan­so­wa­li ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­li wyni­ki powy­żej 50% moż­li­wych punk­tów do zdo­by­cia, otrzy­mu­jąc w nagro­dę pendrive’a 8 GB (wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my). W trak­cie trwa­nia eta­pu prak­tycz­ne­go pozo­sta­li uczest­ni­cy mogli wziąć udział w pre­lek­cji doty­czą­cej “mode­lo­wa­nia 3D” (będą­cej jed­no­cze­śnie zapo­wie­dzią kolej­ne­go kon­kur­su).

W czę­ści prak­tycz­nej kon­kur­su z naszej szko­ły wzię­li udział: Patryk Samek, Kry­stian Konop­ka, Grze­gorz Lesz­kie­wicz, Michał Tar­czyń­ski oraz Paweł Rzep­czyń­ski. Żad­ne­mu z naszych uczniów nie uda­ło się jed­nak zdo­być głów­nej nagro­dy jaką był lap­top.

Peł­ne wyni­ki dru­gie­go eta­pu dostęp­ne tutaj oraz film i zdję­cia na por­ta­lu: portalik24.pl