Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Lp. Imię i Nazwi­sko
1 Maciej Fafa­nów
2 Mał­go­rza­ta Borow­ska
3 Robert Dobro­wol­ski
4 Rena­ta Hor­bacz
5 Kami­la Janusz­kie­wicz
6 Robert Lipaw­ski
7 Paweł Matwiej
8 Ali­cja Kaniec­ka
9 Beata Miki­ciuk-Murzyn
10 Józef Nadol­ny
11 Mar­cin Spy­cha­ła
12 Roma­na Stań­kow­ska-Trzna­del
13 Sła­wo­mir Mac­kie­wicz
14 Leszek Kaniec­ki
15 Dariusz Paw­li­kow­ski
16 Ks. Łukasz Myr­ta
17 Kata­rzy­na Wal­czak
18 Kamil Tar­ka
19 Ewa Grze­bie­luch-Sygu­da
20 Zbi­gniew Łuka­szuk
21 Syl­wia Pochłód
22 Anna Bie­lec­ka-Kowa­lew­ska
23 Adam Soszyń­ski

Konkurs „Mistrz w zawodzie” — elektryk

Dnia 6.03.2014 r. w szko­le w ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Mistrz w zawo­dzie” — Tech­nik elektryk.W eli­mi­na­cjach regio­nal­nych dla uczniów Tech­ni­kum udział wzię­ły czte­ry dru­ży­ny: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr. 2 z Luba­nia i oczy­wi­ście dru­ży­na naszych uczniów w skła­dzie:

  • Jan Bart­ko — kla­sa III 
  • Michał Obo­le­wicz — kla­sa III
  • Piotr Wój­cik — kla­sa II

Ucznio­wie mie­li za zada­nie zgod­nie ze sche­ma­tem prak­tycz­nie wyko­nać obwód elek­trycz­ny i uru­cho­mić sil­nik. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie. Dru­ży­na, któ­ra wygra zakwa­li­fi­ku­je się do eta­pu woje­wódz­kie­go we Wro­cła­wiu.

Kon­kurs dla uczniów Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej odbył się 7.03.2014 r, udział wzię­ły dwie dru­ży­ny: z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych “Mecha­nik” z Jele­niej Góry oraz z Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia, a wyni­ki rów­nież zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Zdję­cia zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w gale­rii.