Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Klasa wojskowa na poligonie

Dnia 16.02.2015 r. ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej nasze­go Tech­ni­kum po raz pierw­szy uczest­ni­czy­li na tere­nie poli­go­nu w Trze­bie­niu Małym w zawo­dach spor­to­wo – obron­nych klas mun­du­ro­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii w Bole­sław­cu i Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” w Bole­sław­cu.

Był to dla naszej mło­dzie­ży z kla­sy woj­sko­wej pierw­szy kon­takt z poli­go­nem i pierw­sze doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów. Ucznio­wie z kla­sy 1T nie zwa­ża­jąc na niską tem­pe­ra­tu­rę i sil­ny dokucz­li­wy wiatr spraw­nie poko­na­li cross zespo­ło­wy na odcin­ku 5 kilo­me­trów. Na punk­tach kon­tro­l­nych wszy­scy uczest­ni­cy zawo­dów reali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce zada­nia: prze­no­sze­nie skrzy­nek z amu­ni­cją, ewa­ku­acja ran­nych, rzut gra­na­tem na odle­głość, strze­la­nie do celu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go oraz prze­py­cha­nie samo­cho­du tere­no­we­go.

Mimo rewe­la­cyj­nej posta­wy naszej mło­dzie­ży, popraw­nie zre­ali­zo­wa­nych zadań oraz dobre­go cza­su koń­co­we­go nie uda­ło się osią­gnąć zna­czą­cych miejsc w zawo­dach. Walecz­ność, deter­mi­na­cja oraz zdo­by­te doświad­cze­nie mogą się prze­ło­żyć na suk­ce­sy w następ­nych zawo­dach.

Counter Strike 1.6

W dniu wczo­raj­szym zakoń­czy­li­śmy roz­gryw­kę w zor­ga­ni­zo­wa­nym przez naszą szko­łę tur­nie­ju gry Coun­ter Stri­ke 1.6

Fina­ło­wa czwór­ka naj­lep­szych dru­żyn to:

1. BGC
2. Tęczo­we Motyl­ki
3. Mor­decz­ki Bonu­sa
4. Neworld Order

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com.

O tur­nie­ju może­cie rów­nież prze­czy­tać na stro­nie jelonka.com.

CS — po pierwszym dniu turnieju

Zakoń­czy­ły się zma­ga­nia pierw­sze­go dnia tur­nie­ju. Jutro ze sobą w wal­ce o finał zmie­rzą się dru­ży­ny:

Tęczo­we Motyl­ki vs Mor­decz­ki Bonu­sa

oraz

Neworld Order vs BGC

Mecze zaczy­na­my naj­póź­niej o 9:00 (nale­ży przy­być odpo­wied­nio wcze­śniej aby pod­łą­czyć sobie swój sprzęt do gry).

Zwy­cięz­cy zagra­ją o miej­sca 12, prze­gra­ni o miej­sca 34.