Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Dziennik elektroniczny dla rodziców

Po uru­cho­mie­niu dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go, zaimportowaniu/utworzeniu kont i skon­fi­gu­ro­wa­niu sys­te­mu zosta­ną Pań­stwo (czy­li rodzi­ce) poin­for­mo­wa­ni o danych logo­wa­nia do sys­te­mu (bez­płat­ne kon­ta stan­dard).

Z naj­now­szych infor­ma­cji otrzy­ma­nych z fir­my Mobi­reg wyni­ka, że płat­no­ści za dostęp do wer­sji Pre­mium (wariant dobro­wol­ny) będą jed­nak reali­zo­wa­ne przez Pań­stwa w spo­sób bez­po­śred­ni (z fir­mą Mobi­reg) za pomo­cą sys­te­mu płat­no­ści elek­tro­nicz­nej (lub tra­dy­cyj­ne­go prze­le­wu).  Szko­ła jed­nak nie będzie pośred­ni­czyć w zaku­pie tych kont. Prze­pra­sza­my za prze­ka­za­nie sprzecz­nych infor­ma­cji na minio­nym zebra­niu.

Dla przy­po­mnie­nia spe­cy­fi­ka­cja kon­ta Stan­dard (kon­to bez­płat­ne):

 • Pocz­ta sys­te­mo­wa (moż­li­wość kon­tak­tu ze szko­łą, nauczy­cie­la­mi, dyrek­cją).
 • Śred­nia ocen z naucza­nych przed­mio­tów.
 • Pochwa­ły i uwa­gi.
 • Plan lek­cji ucznia (kalen­darz zajęć, wyda­rzeń spe­cjal­nych, spraw­dzia­nów.

Spe­cy­fi­ka­cja kon­ta Stan­dard+:

 • Wszyst­kie funk­cjo­nal­no­ści Pakie­tu Stan­dard
 • Oce­ny cząst­ko­we i seme­stral­ne z naucza­nych przed­mio­tów.
 • Zesta­wie­nie zbior­cze obec­no­ści — wykaz sumy poszcze­gól­nych typów obec­no­ści (obec­ność, nie­obec­ność uspra­wie­dli­wio­na, nie­obec­ność nie­uspra­wie­dli­wio­na, spóź­nie­nia) w ramach dane­go seme­stru oraz mie­sią­ca.

Spe­cy­fi­ka­cja kon­ta Pre­mium:

 • Wszyst­kie funk­cjo­nal­no­ści Pakie­tu Stan­dard Plus.
 • Oce­ny cząst­ko­we i seme­stral­ne z naucza­nych przed­mio­tów wraz ze szcze­gó­ła­mi o tych oce­nach.
 • Obec­no­ści z poszcze­gól­nych dni na poszcze­gól­nych zaję­ciach.
 • Porów­na­nie śred­niej ocen ucznia z dane­go przed­mio­tu na sta­ty­stycz­nym tle całej kla­sy.
 • Ran­king wyni­ków ucznia na tle kla­sy i szko­ły z poszcze­gól­nych przed­mio­tów

Rodzi­com decy­du­ją­cym się na kon­to płat­ne pole­ca­my zakup kon­ta Pre­mium (nie Stan­dard+) z uwa­gi na brak szcze­gó­ło­wej infor­ma­cji doty­czą­cej fre­kwen­cji ucznia na poszcze­gól­nych zaję­ciach.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków na pod­sta­wie: Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 29 lip­ca 2014 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków udzie­la­nia pomo­cy finan­so­wej uczniom na zakup pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów dydak­tycz­nych (Dz. U. 2014 r. poz. 1024).

W 2014 r. pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go lub pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, jest udzie­la­na dla uczniów pobie­ra­ją­cych naukę w kla­sach III szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, tj. Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym lub Tech­ni­kum w roku szkol­nym 2014/2015.

Dofi­nan­so­wa­nie obej­mu­je rów­nież zakup mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i będzie wyno­sić: do 445 zł.

Wnio­ski do pobra­nia dostęp­ne są na naszej stro­nie oraz na stro­nie Urzę­du Mia­sta Pie­cho­wi­ce.

Wnio­ski nale­ży skła­dać do dyrek­to­ra szko­ły, do któ­rej uczeń będzie uczęsz­czał w roku szkol­nym 2014/2015 w ter­mi­nie do 5 wrze­śnia 2014 r.

Wszel­kie pyta­nia pro­szę kie­ro­wać do peda­go­ga szkol­ne­go Beaty Miki­ciuk-Murzyn:

 • tel. (75)75530-60
 • e-mail: pedagoszka@zsem.pl

Do pobra­nia wnio­sek o wypraw­kę: wnio­sek o wypraw­kę — druk nr 12014

Ale to już było …

Drodzy Abiturienci

Ale to już było i nie wró­ci wię­cej
I choć tyle się zda­rzy­ło to do przo­du ,
Wciąż wyry­wa głu­pie ser­ce,

Ale to już było, zni­kło gdzieś za nami
Choć w papie­rach lat przy­by­ło to napraw­dę
Wciąż jeste­śmy tacy sami

Andrzej Siko­row­ski

A TO PRZED WAMI

Drogi Maturzysto,

Nigdy nie zba­czaj z wybra­nej dro­gi,
któ­rą obra­łeś w wędrów­ce życia,
choć­by Ci cier­nie rani­ły nogi,
a cel wyda­wał się nie do zdo­by­cia!

Z życze­nia­mi zda­nia matu­ry

pra­cow­ni­cy ZSTiL

kwiaty

Ważne daty

 • 1 maja   Mię­dzy­na­ro­do­we Świę­to Pra­cy
 • 2 maja   Dzień Fla­gi Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej
 • 3 maja   Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Gdy­by nie było nadziei,flaga

gdzież­by przy­szłość była?

                            C. K.Norwid