Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta

6 listo­pa­da 2018 r. repre­zen­ta­cja naszej szko­ły: Tomasz Fikier, Maciej Frąt­czak, Mar­cin Jędrzej­czuk, Dawid Grzel­ka, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej uczest­ni­czy­ła w XIV edy­cji Mię­dzysz­kol­nych Zawo­dów Strze­lec­kich o Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze. Zawo­dy oby­ły się na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ku „Na Skał­ce” w Jele­niej Górze. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­ku­ren­cji: pneu­ma­tycz­ny kara­bi­nek spor­to­wy 10 naboi (i dwa strza­ły prób­ne), czas 15 minut, odle­głość 10 metrów, posta­wa sto­jąc z opar­ciem, przy­rzą­dy celow­ni­cze zamknię­te. . W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn sze­ścio­oso­bo­wych z jele­nio­gór­skich szkół śred­nich. Bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został Mar­cin Jędrzej­czuk, czwar­te miej­sce zajął Tomasz Fikier, a pią­te Dawid Grzel­ka. Pozo­sta­li ucznio­wie rów­nież dobrze się spi­sa­li, ponie­waż dru­ży­na zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii „męskiej”. Zawod­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.

Zawody sportowo-obronne w Bolesławcu

9 listo­pa­da, ucznio­wie klas mun­du­ro­wych bra­li udział w Zawo­dach Spor­to­wo-Obron­nych oraz Tur­nie­ju Strze­lec­kim dla uczniów klas mun­du­ro­wych z oka­zji naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23. Ślą­ski Pułk Arty­le­rii i Sto­wa­rzy­sze­nie 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej Com­man­do w Bole­sław­cu. Zawo­dy odby­wa­ły się o puchar dowód­cy wspo­mnia­ne­go puł­ki i pre­ze­sa Com­man­do. Kon­kur­so­wy­mi kon­ku­ren­cja­mi było strze­la­nie i indy­wi­du­al­ny bieg na dwa kilo­me­try. ZSTiL repre­zen­to­wa­li ucznio­wie: Oli­wia Micha­lak (kapi­tan dru­ży­ny), Pau­li­na Bry­niak, Bar­tosz Bere­siń­ski, Kon­rad Majew­ski, Kaje­tan Nowa­kow­ski, Michał Skow­roń­ski. W każ­dym momen­cie zawo­dów w rezer­wie był Bogu­sław Wro­na. W zawo­dach udział bra­ło 27 dru­żyn. Mun­du­ro­wa dru­ży­na z naszej szko­ły w tur­nie­ju strze­lec­kim zaję­ła III miej­sce.

Udział naszych uczniów w zawo­dach w Bole­sław­cu nale­ży uznać za waż­ny jesz­cze z jed­ne­go powo­du. Otóż bole­sła­wiec­ka jed­nost­ka i Sto­wa­rzy­sze­nie Com­man­do w tym samym dniu zor­ga­ni­zo­wa­li szko­le­nie z nastę­pu­ją­cych zagad­nień: budo­wa oraz nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej, uzbra­ja­nie gra­na­tów ręcz­nych, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka, posłu­gi­wa­nie się wykry­wa­czem min, rzut gra­na­tem, musz­tra indy­wi­du­al­na i zespo­ło­wa. Dla uczniów z kla­sy pierw­szej był to pierw­szy kon­takt z jed­nost­ką bojo­wą. Mogli „poczuć” atmos­fe­rę praw­dzi­we­go woj­ska. Nie oby­ło się bez woj­sko­we­go bigo­su i innych sma­ko­ły­ków, o któ­re posta­ra­li się orga­ni­za­to­rzy.

W tym samym cza­sie szko­lił się w 23. Ślą­skim Puł­ku Arty­le­rii pod­od­dział żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich, z któ­ry­mi nasi ucznio­wie, jak i z innych dru­żyn zro­bi­li sobie sesję zdję­cio­wą. Do Pie­cho­wic, repre­zen­ta­cja „mun­du­ro­wa” wró­ci­ła z pucha­rem oraz meda­la­mi i nagro­da­mi.

DLA NIEPODLEGŁEJ…

Zada­nie Z Patrio­ty­zmu” to tytuł spek­ta­klu, któ­ry zapre­zen­to­wał naszym uczniom teatr Maska z Kra­ko­wa w dniu 15 listo­pa­da 2018 r.  Spek­takl, któ­ry miał za zada­nie przy­bli­że­nie mło­dzie­ży wize­run­ku współ­cze­sne­go patrio­ty, pro­pa­gu­jąc oby­wa­tel­ską posta­wę, wska­zy­wać róż­ne wizje patrio­ty. Czy to się uda­ło? Mam nadzie­ję , że tak…

Narodowe Święto Niepodległości

9 listo­pa­da 2018 roku w naszej szko­le odbył się apel z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od wspól­ne­go odśpie­wa­nia hym­nu naro­do­we­go o godzi­nie 11:11. Tym samym nasza pla­ców­ka oświa­to­wa wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji ”Rekord dla Nie­pod­le­głej”.

Po odśpie­wa­niu hym­nu ucznio­wie nasze­go tech­ni­kum zapre­zen­to­wa­li spo­łecz­no­ści szkol­nej spek­takl teatral­ny przy­go­to­wa­ny z oka­zji stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści.

Apel wpro­wa­dzał w atmos­fe­rę wyda­rzeń poprze­dza­ją­cych datę 11 listo­pa­da 1918 roku. W skró­cie zobra­zo­wa­no sytu­ację poli­tycz­ną kra­ju, jaka mia­ła miej­sce przed odzy­ska­niem przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Jed­nak naj­więk­szy nacisk poło­żo­no na uka­za­nie ducha naro­du pol­skie­go, któ­ry w cza­sie 123 lat nie­wo­li, sta­le wycho­dził z ini­cja­ty­wą wal­ki za ojczy­znę.

MY TEŻ TAM BYLIŚMY

Z oka­zji 100 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, dnia 9 listo­pa­da 2018 r. o godzi­nie 12:15  w Szkla­nym Ogro­dzie w Pie­cho­wi­cach repre­zen­ta­cja  uczniów  naszej szko­ły wraz z dyrek­cją szko­ły zło­ży­ła kwia­ty przy Kamie­niu Pamię­ci .