VI Międzynarodowy Konkurs Literacki 2018

Sto­wa­rzy­sze­nie POLin Polni­sche Frau­en in Wirt­schaft
und Kul­tur e.V. i Pol­skie Towa­rzy­stwo Szkol­ne „Oświa­ta” ogła­sza­ją
VI Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Mło­dzież pisze wier­sze”.

Zawody strzeleckie

W ramach Szkol­nej Ligi Strze­lec­kiej Jele­nio­gór­ski Zarząd Rejo­no­wy LOK w Jele­niej Górze zor­ga­ni­zo­wał w dniu 20.03.2018r. na strzel­ni­cy  Wzgó­rze Kościusz­ki 6, zawo­dy w strze­lec­twie spor­to­wym z bro­ni pneu­ma­tycz­nej o „Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry”. W zawo­dach udział wzię­ła mło­dzież gim­na­zjal­na i lice­al­na star­tu­ją­ca w dzie­wię­ciu zespo­łach. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła sze­ścio­oso­bo­wa dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców /3+3/. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nie zaję­li­śmy III miej­sce. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że zawo­dy sta­ły na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, o czym może świad­czyć róż­ni­ca kil­ku punk­tów dzie­lą­ca poszcze­gól­ne zespo­ły. Życzy­my kolej­ne­go uda­ne­go star­tu w zawo­dach, któ­re już nie­ba­wem.

Wycieczka do zakładu WEPA Professional w Piechowicach

Dnia 7 mar­ca ucznio­wie z kla­sy III tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zje zwie­dzić sąsia­du­ją­cy ze szko­łą zakład papier­ni­czy w Pie­cho­wi­cach. Zwie­dza­nie zakła­du zaczę­ło się od pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej doty­czą­cej zakła­du oraz krót­kie­go szko­le­nia BHP. Następ­nie mło­dzież mogła zoba­czyć cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny w tym naj­now­szą maszy­nę papier­ni­czą odda­ną w tym roku do eks­plo­ata­cji, oraz obwo­dy ener­ge­tycz­ne zasi­la­ją­ce zakład. Papier­nia w Pie­cho­wi­cach może pochwa­lić się jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań w powie­cie jele­nio­gór­skim wyko­rzy­sty­wa­nych w sie­ciach wyso­kie­go i śred­nie­go napię­cia sto­so­wa­nych do zasi­la­nia maszyn i urzą­dzeń w zakła­dzie. Zapro­sze­nie z zakła­du mia­ło rów­nież na celu moż­li­wość zapo­zna­nia się z ofer­tą i warun­ka­mi pra­cy w WEPA Pro­fes­sio­nal w Pie­cho­wi­cach. Zwłasz­cza, że na ryn­ku pra­cy obser­wu­je­my duże zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków z wykształ­ce­niem elek­trycz­nym.

Mecze CS:GO

W dniach 911 mar­ca nasza szkol­na dru­ży­na Aqu­alis roze­gra­ła kil­ka meczy, któ­re zakoń­czy­ły się zwy­cię­stwa­mi. 9 mar­ca roz­gry­wa­li­śmy mecz w ramach Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych poko­nu­jąc dru­ży­nę bydlak.gg na dwóch mapach wyni­ka­mi 16:2 i 16:7. Dzię­ki zwy­cię­stwu awan­so­wa­li­śmy na 8-me miej­sce w tabe­li (na 22 dru­ży­ny). Naj­lep­szych 8 dru­żyn zagra na fina­łach LAN w Rado­miu w czerw­cu. W kolej­nym dniu — 10 mar­ca roz­gry­wa­ne były mecze w ramach tur­nie­ju LAN orga­ni­zo­wa­ne­go przez KPSW (w gale­rii Nowy Rynek) w któ­rych zwy­cięz­cy poszcze­gól­nych mie­sięcz­nych eli­mi­na­cji awan­su­ją do głów­ne­go fina­łu w czerw­cu. Tym razem w eli­mi­na­cjach wzię­ły udział dwie dru­ży­ny od nas ze szko­ły Aqu­alis i Solid Futu­re Team. W fina­le tur­nie­ju jed­nak zagra­ła dru­ży­na Aqu­alis, któ­ra poko­na­ła dru­ży­nę Klub Eme­ry­ta na dwóch mapach 16:7 i 16:1 awan­su­jąc do głów­ne­go fina­łu w któ­rym głów­na nagro­da wyno­si 10.000 zł (w pół­fi­na­le eli­mi­na­cji Aqu­alis poko­na­ło Solid Futu­re Team 16:1). 11 mar­ca roze­gra­li­śmy kolej­ną kolej­kę w ramach Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych. Tym razem Aqu­alis poko­na­ło dru­ży­nę TeamR76#2 na dwóch mapach wyni­ka­mi 16:2 (Tra­in) i 16:2 (Cob­ble) . Aktu­al­ny zrzut ekra­nu z gór­nej czę­ści tabe­li Ligi tutaj. Gra­tu­lu­je­my !!!