Archiwum kategorii: E-sport

Turniej CS:GO — grupy, eliminacje itp.

W obec­no­ści uczniów kla­sy IA prze­pro­wa­dzi­li­śmy loso­wa­nie grup eli­mi­na­cyj­nych. Chłop­cy z Aqu­alis tak sobie “polo­so­wa­li”, że zagra­ją w jed­nej gru­pie z Boru­tą i NoLi­fe Frags. 🙂

No trud­no … . Pełen wykaz grup, ter­mi­narz pierw­sze­go dnia meczów, godzi­ny i infor­ma­cje szcze­gó­ło­we zamie­ści­łem w plicz­ku.

Kolej­ność meczów jest rów­nież okre­ślo­na na pod­sta­wie kolej­no­ści loso­wa­nia poszcze­gól­nych dru­żyn.

Turniej CS:GO — koniec zapisów

Rzu­tem na taśmę uda­ło się skom­ple­to­wać dru­ży­ny na tur­niej. Peł­ny ich wykaz to:

  • Boru­ta
  • Aqu­alis
  • Rekord skocz­ni
  • Benc
  • Blu­eBer­ry
  • NoLi­fe­Frags (zwy­cięz­cy poprzed­niej edy­cji)
  • Natio­nal$
  • Zły­Ga­ming
  • RAK RONK
  • Nice2Know (fina­li­ści poprzed­niej edy­cji)
  • Są gor­si!
  • Klub Eme­ry­ta
  • per_REKTum
  • My Tu Tyl­ko Na Chwi­le

Dwie ostat­nie bra­ku­ją­ce dru­ży­ny to będzie dru­ży­na tre­ne­ra — “Hope” Tar­ki 🙂 oraz … moja — na któ­rej pomysł utwo­rze­nia wpa­dłem w nocy i poszu­ku­ję osób chęt­nych 🙂
Z infor­ma­cji waż­nych na tym eta­pie są:

1) Wszyst­kie zgło­szo­ne dru­ży­ny zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne bez koniecz­no­ści roz­gry­wa­nia eli­mi­na­cji on-line.

2) Uwzględ­nia­jąc Wasze proś­by zwią­za­ne z urlo­pa­mi, dojaz­dem, pra­cą itp. wyło­ni­ła się czwar­ta gru­pa eli­mi­na­cyj­na w czwar­tek 18.01.2018 r. Zagra­ją w niej dru­ży­ny:

Nice2Know, dru­ży­na “Hope” Tar­ki, RAK RONK i Benc.

Z tych 4 dru­żyn 3 są moc­no przy­jezd­ne (mają nawet kil­ka­set km do poko­na­nia w jed­ną stro­nę) więc chy­ba moż­na się spo­dzie­wać zacię­tej wal­ki o każ­dą run­dę.

Pozo­sta­łe trzy gru­py zosta­ną roz­lo­so­wa­ne w naj­bliż­szym tygo­dniu w obec­no­ści kil­ku uczniów z naszej szko­ły i infor­ma­cje umiesz­czę na stro­nie WWW, wraz z dra­bin­ką meczy ćwierć­fi­na­ło­wych, pół­fi­na­ło­wych i fina­łu.

Plan roz­gryw­ki tur­nie­ju uwzględ­nia prze­pro­wa­dze­nie 20 meczy eli­mi­na­cyj­nych, a łącz­nie z ćwierć­fi­na­ła­mi i resz­tą aż 2829 map (w zależ­no­ści czy finał zakoń­czy się na 2 mapach czy 3). To dużo więc czas na ogar­nię­cie sprzę­tu usta­lo­ny na 15 minut będzie w spo­sób bez­względ­ny przez obsłu­gę egze­kwo­wa­ny. Pro­po­nu­ję w domu to poćwi­czyć, przy­go­to­wać con­fi­gi, ewen­tu­al­ne ste­row­ni­ki itp. żeby nie tra­cić cza­su na miej­scu.  

Turniej CS:GO — aktualizacja

Cze­ka­my do 31.12.2017 r. na zgło­sze­nia do tur­nie­ju. Aktu­al­nie łącz­nie mamy 12 dru­żyn (regu­la­min prze­wi­du­je 16). W przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń prze­ana­li­zu­je­my mody­fi­ka­cje w sys­te­mie roz­gryw­ki, ale ina­czej to będzie wyglą­da­ło przy 12-stu dru­ży­nach, ina­czej przy 13, a jesz­cze ina­czej przy 15-stu.  Część z Was jest moc­no przy­jezd­na lub pra­cu­ją­ca, lub mają­ca też inne pla­ny “feryj­ne” więc dekla­ra­cja Waszej dostęp­no­ści nie­co narzu­ci też i gru­py w któ­rych się znaj­dzie­cie. Dla­te­go z tym wszyst­kim pocze­ka­my do Nowe­go Roku. Z infor­ma­cji już pew­nych są nagro­dy (zna­ne wszyst­kim), ale chciał­bym wspo­mnieć o spra­wach tech­nicz­nych:

1) Tur­niej roze­gra­my z dwóch pra­cow­ni w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych, żeby wyeli­mi­no­wać pro­ble­my, że ktoś komuś nogą zacze­pił kabel lub okrzy­ki i gło­śna komu­ni­ka­cja będzie przeszkadzała/pomagała prze­ciw­ni­kom. W trze­ciej pra­cow­ni będzie pod­gląd na mecze gdzie zapra­sza­my kibi­ców i dru­ży­ny ocze­ku­ją­ce na swo­je mecze. W sali gdzie odby­wa się roz­gryw­ka będą obec­ne tyl­ko oso­by z obsłu­gi + dru­ży­na gra­ją­ca + 1 oso­ba nazwij­my ją tre­ne­rem danej dru­ży­ny.

2) Tur­niej będzie odby­wał się na ser­we­rze w sie­ci lokal­nej z prze­łącz­ni­kiem 1 GB/s czy­li nale­ży się spo­dzie­wać pin­gów ok. 5 ms. Do Waszej dys­po­zy­cji zesta­wi­my ser­wer TS’a więc inter­net i dostęp do nie­go będzie ogra­ni­czo­ny do pobra­nia aktu­ali­za­cji gry bądź Waszych konfigów/sterowników itp.

3) Udo­stęp­ni­my Wam 10 iden­tycz­nych kom­pu­te­rów o para­me­trach:

   • pły­ta głów­na MSI H110M PRO-VD PLUS LGA115
   • pro­ce­sor INTEL CORE I5-7400 3,0 GHz
   • 8 GB RAMu (2 x 4 GB Dual Chan­nel)
   • kar­ty gra­ficz­ne ASUS GTX1050 2048/128 GTX1050

odtwo­rzo­nych sys­te­mo­wo z jed­ne­go obra­zu, a więc w 100% iden­tycz­nych sprzę­to­wo jak i pro­gra­mo­wo.

4) Final­na rewe­la­cja to to, że każ­dy z gra­czy dosta­nie do użyt­ku moni­tor:

   • IIY­AMA GB2488H­SU-B3 MONI­TOR LCD 24″ — to są moni­to­ry 144 Hz więc dla wie­lu z Was warun­ki gry będą nie­spo­ty­ka­ne wzglę­dem innych tur­nie­jów w któ­rych ewen­tu­al­nie bra­li­ście udział lub te, któ­re macie na co dzień.

Pozo­sta­je na koniec w tym okre­sie prze­rwy świą­tecz­nej życzyć owoc­nych tre­nin­gów bo w tym roku o wyj­ście z gru­py może być bar­dzo trud­no.  Będzie­my też gościć dru­ży­ny spo­za nasze­go woje­wódz­twa. 🙂

Turniej CS:GO — nagrody

Dzię­ki naszym spon­so­rom pre­zen­tu­je­my pulę nagród na feryj­ny tur­niej gier — CS:GO.

Zapi­sy zamy­ka­my w Syl­we­stra  o pół­no­cy. Aktu­al­nie na 16 miejsc mamy 9 dru­żyn zakwa­li­fi­ko­wa­nych i 3 dru­ży­ny “ocze­ku­ją­ce”.

Po świę­tach jesz­cze jed­na “bom­ba” odno­śnie sprzę­tu i roz­gryw­ki 🙂

Aktu­al­ny wykaz dru­żyn.
For­mu­larz zapi­sów wraz z regu­la­mi­nem.

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 20.12.2017 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach odby­ła  się uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych tech­ni­kum.  W tym roku ślu­bo­wa­nie skła­da­li ucznio­wie klas o pro­fi­lu woj­sko­wym i e-sport. Uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia to nasza szkol­na tra­dy­cja, dla­te­go miło nam było powi­tać rodzi­ców, dziad­ków i zna­jo­mych naszych uczniów. Za prze­bieg  uro­czy­sto­ści  odpo­wie­dzial­ny był  Pan Major Zbi­gniew Łuka­szuk, któ­ry pro­wa­dzi w naszej szko­le zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej. Pan major przy­wi­tał  gości, nauczy­cie­li i uczniów oraz doko­nał pre­zen­ta­cji klas, a następ­nie Pani Dyrek­tor Doro­ta Sob­czyń­ska przy­bli­ży­ła  zebra­nym ideę utwo­rze­nia klas o pro­fi­lu woj­sko­wym i e- spor­to­wym oraz przed­sta­wi­ła pro­gram zajęć szkol­nych i pozasz­kol­nych zwią­za­nych z oby­dwo­ma pro­fi­la­mi. Wresz­cie przy­szedł czas na naj­waż­niej­szy moment  —  ucznio­wie zło­ży­li uro­czy­stą przy­się­gę. Sło­wa przy­się­gi zobo­wią­zu­ją do solid­nej nauki  i pra­cy na rzecz szko­ły, a tak­że do oby­wa­tel­skiej i kole­żeń­skiej posta­wy. Mamy nadzie­ję, że boha­te­rom tego szcze­gól­ne­go dnia uda się wytrwać w szla­chet­nym posta­no­wie­niu i będą chlu­bą naszej szko­ły.  Ślu­bo­wa­nie to pod­nio­sła chwi­la, więc wszy­scy, a szcze­gól­nie rodzi­ce i bli­scy uczniów, byli wyraź­nie wzru­sze­ni  słu­cha­jąc roty przy­się­gi. Na koniec przy­szedł moment na wyka­za­nie się zdo­by­ty­mi umie­jęt­no­ścia­mi. Ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej zapre­zen­to­wa­li pokaz musz­try.  Nasi e-spor­tow­cy, „umun­du­ro­wa­ni” w koszul­ki z logo kla­sy, zapo­zna­li  zebra­nych z isto­tą i celem zajęć  e-spor­to­wych oraz z ćwi­cze­nia­mi tre­nin­go­wy­mi. Pokaz miał cha­rak­ter inte­rak­tyw­ny, bowiem do poszcze­gól­nych zadań włą­czy­li się tak­że rodzi­ce. Zada­nia doty­czy­ły współ­pra­cy w gru­pie, komu­ni­ka­cji, pla­no­wa­nia i kon­cen­tra­cji, czy­li umie­jęt­no­ści uni­wer­sal­nych, przy­dat­nych zarów­no w szko­le jak i w póź­niej­szej karie­rze. Było spo­ro śmie­chu, bo pro­ste na pozór ćwi­cze­nia oka­za­ły się nie lada wyzwa­niem. I wresz­cie finał naszej szkol­nej uro­czy­sto­ści — spo­tka­nie uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li przy kawie i pysz­nych cia­stach, czy­li słod­ka nie­spo­dzian­ka od rodzi­ców dla boha­te­rów dnia.  Gra­tu­lu­je­my uczniom klas pierw­szych i ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy razem z nami cie­szy­li się tym szcze­gól­nym dniem w szkol­nym kalen­da­rzu.