Archiwum kategorii: E-sport

Turniej CS:GO — aktualizacja

Cze­ka­my do 31.12.2017 r. na zgło­sze­nia do tur­nie­ju. Aktu­al­nie łącz­nie mamy 12 dru­żyn (regu­la­min prze­wi­du­je 16). W przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń prze­ana­li­zu­je­my mody­fi­ka­cje w sys­te­mie roz­gryw­ki, ale ina­czej to będzie wyglą­da­ło przy 12-stu dru­ży­nach, ina­czej przy 13, a jesz­cze ina­czej przy 15-stu.  Część z Was jest moc­no przy­jezd­na lub pra­cu­ją­ca, lub mają­ca też inne pla­ny “feryj­ne” więc dekla­ra­cja Waszej dostęp­no­ści nie­co narzu­ci też i gru­py w któ­rych się znaj­dzie­cie. Dla­te­go z tym wszyst­kim pocze­ka­my do Nowe­go Roku. Z infor­ma­cji już pew­nych są nagro­dy (zna­ne wszyst­kim), ale chciał­bym wspo­mnieć o spra­wach tech­nicz­nych:

1) Tur­niej roze­gra­my z dwóch pra­cow­ni w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych, żeby wyeli­mi­no­wać pro­ble­my, że ktoś komuś nogą zacze­pił kabel lub okrzy­ki i gło­śna komu­ni­ka­cja będzie przeszkadzała/pomagała prze­ciw­ni­kom. W trze­ciej pra­cow­ni będzie pod­gląd na mecze gdzie zapra­sza­my kibi­ców i dru­ży­ny ocze­ku­ją­ce na swo­je mecze. W sali gdzie odby­wa się roz­gryw­ka będą obec­ne tyl­ko oso­by z obsłu­gi + dru­ży­na gra­ją­ca + 1 oso­ba nazwij­my ją tre­ne­rem danej dru­ży­ny.

2) Tur­niej będzie odby­wał się na ser­we­rze w sie­ci lokal­nej z prze­łącz­ni­kiem 1 GB/s czy­li nale­ży się spo­dzie­wać pin­gów ok. 5 ms. Do Waszej dys­po­zy­cji zesta­wi­my ser­wer TS’a więc inter­net i dostęp do nie­go będzie ogra­ni­czo­ny do pobra­nia aktu­ali­za­cji gry bądź Waszych konfigów/sterowników itp.

3) Udo­stęp­ni­my Wam 10 iden­tycz­nych kom­pu­te­rów o para­me­trach:

   • pły­ta głów­na MSI H110M PRO-VD PLUS LGA115
   • pro­ce­sor INTEL CORE I5-7400 3,0 GHz
   • 8 GB RAMu (2 x 4 GB Dual Chan­nel)
   • kar­ty gra­ficz­ne ASUS GTX1050 2048/128 GTX1050

odtwo­rzo­nych sys­te­mo­wo z jed­ne­go obra­zu, a więc w 100% iden­tycz­nych sprzę­to­wo jak i pro­gra­mo­wo.

4) Final­na rewe­la­cja to to, że każ­dy z gra­czy dosta­nie do użyt­ku moni­tor:

   • IIY­AMA GB2488H­SU-B3 MONI­TOR LCD 24″ — to są moni­to­ry 144 Hz więc dla wie­lu z Was warun­ki gry będą nie­spo­ty­ka­ne wzglę­dem innych tur­nie­jów w któ­rych ewen­tu­al­nie bra­li­ście udział lub te, któ­re macie na co dzień.

Pozo­sta­je na koniec w tym okre­sie prze­rwy świą­tecz­nej życzyć owoc­nych tre­nin­gów bo w tym roku o wyj­ście z gru­py może być bar­dzo trud­no.  Będzie­my też gościć dru­ży­ny spo­za nasze­go woje­wódz­twa. 🙂

Turniej CS:GO — nagrody

Dzię­ki naszym spon­so­rom pre­zen­tu­je­my pulę nagród na feryj­ny tur­niej gier — CS:GO.

Zapi­sy zamy­ka­my w Syl­we­stra  o pół­no­cy. Aktu­al­nie na 16 miejsc mamy 9 dru­żyn zakwa­li­fi­ko­wa­nych i 3 dru­ży­ny “ocze­ku­ją­ce”.

Po świę­tach jesz­cze jed­na “bom­ba” odno­śnie sprzę­tu i roz­gryw­ki 🙂

Aktu­al­ny wykaz dru­żyn.
For­mu­larz zapi­sów wraz z regu­la­mi­nem.

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 20.12.2017 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach odby­ła  się uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych tech­ni­kum.  W tym roku ślu­bo­wa­nie skła­da­li ucznio­wie klas o pro­fi­lu woj­sko­wym i e-sport. Uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia to nasza szkol­na tra­dy­cja, dla­te­go miło nam było powi­tać rodzi­ców, dziad­ków i zna­jo­mych naszych uczniów. Za prze­bieg  uro­czy­sto­ści  odpo­wie­dzial­ny był  Pan Major Zbi­gniew Łuka­szuk, któ­ry pro­wa­dzi w naszej szko­le zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej. Pan major przy­wi­tał  gości, nauczy­cie­li i uczniów oraz doko­nał pre­zen­ta­cji klas, a następ­nie Pani Dyrek­tor Doro­ta Sob­czyń­ska przy­bli­ży­ła  zebra­nym ideę utwo­rze­nia klas o pro­fi­lu woj­sko­wym i e- spor­to­wym oraz przed­sta­wi­ła pro­gram zajęć szkol­nych i pozasz­kol­nych zwią­za­nych z oby­dwo­ma pro­fi­la­mi. Wresz­cie przy­szedł czas na naj­waż­niej­szy moment  —  ucznio­wie zło­ży­li uro­czy­stą przy­się­gę. Sło­wa przy­się­gi zobo­wią­zu­ją do solid­nej nauki  i pra­cy na rzecz szko­ły, a tak­że do oby­wa­tel­skiej i kole­żeń­skiej posta­wy. Mamy nadzie­ję, że boha­te­rom tego szcze­gól­ne­go dnia uda się wytrwać w szla­chet­nym posta­no­wie­niu i będą chlu­bą naszej szko­ły.  Ślu­bo­wa­nie to pod­nio­sła chwi­la, więc wszy­scy, a szcze­gól­nie rodzi­ce i bli­scy uczniów, byli wyraź­nie wzru­sze­ni  słu­cha­jąc roty przy­się­gi. Na koniec przy­szedł moment na wyka­za­nie się zdo­by­ty­mi umie­jęt­no­ścia­mi. Ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej zapre­zen­to­wa­li pokaz musz­try.  Nasi e-spor­tow­cy, „umun­du­ro­wa­ni” w koszul­ki z logo kla­sy, zapo­zna­li  zebra­nych z isto­tą i celem zajęć  e-spor­to­wych oraz z ćwi­cze­nia­mi tre­nin­go­wy­mi. Pokaz miał cha­rak­ter inte­rak­tyw­ny, bowiem do poszcze­gól­nych zadań włą­czy­li się tak­że rodzi­ce. Zada­nia doty­czy­ły współ­pra­cy w gru­pie, komu­ni­ka­cji, pla­no­wa­nia i kon­cen­tra­cji, czy­li umie­jęt­no­ści uni­wer­sal­nych, przy­dat­nych zarów­no w szko­le jak i w póź­niej­szej karie­rze. Było spo­ro śmie­chu, bo pro­ste na pozór ćwi­cze­nia oka­za­ły się nie lada wyzwa­niem. I wresz­cie finał naszej szkol­nej uro­czy­sto­ści — spo­tka­nie uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li przy kawie i pysz­nych cia­stach, czy­li słod­ka nie­spo­dzian­ka od rodzi­ców dla boha­te­rów dnia.  Gra­tu­lu­je­my uczniom klas pierw­szych i ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy razem z nami cie­szy­li się tym szcze­gól­nym dniem w szkol­nym kalen­da­rzu.

Zapisy CS:GO — ciąg dalszy.

Aktu­al­nie (aktu­ali­zu­ję listę codzien­nie) od momen­tu uru­cho­mie­nia zapi­sów otrzy­ma­łem nastę­pu­ją­ce zgło­sze­nia do tur­nie­ju:

1) Dru­ży­ny speł­nia­ją­ce kry­te­ria regu­la­mi­nu i zakwa­li­fi­ko­wa­ne na LAN’a:

   • Boru­ta
   • Aqu­alis
   • Rekord skocz­ni
   • Benc
   • Blu­eBer­ry
   • NoLi­fe­Frags (zwy­cięz­cy poprzed­niej edy­cji)
   • Natio­nal$
   • Zły­Ga­ming
   • RAK RONK

2) Dru­ży­ny nie speł­nia­ją­ce kry­te­riów regu­la­mi­nu, któ­re zakwa­li­fi­ku­ją się bez­po­śred­nio w przy­pad­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści wol­nych miejsc (łącz­ny limit 16) lub któ­re roze­gra­ją mię­dzy sobą eli­mi­na­cje on-line o ewen­tu­al­ne wol­ne miej­sca:

  • Nice2Know (fina­li­ści poprzed­niej edy­cji)
  • Są gor­si!
  • Klub Eme­ry­ta

W związ­ku z tym, że nie został poda­ny ter­min zapi­sów to zapi­sy zakoń­czy­my w wyni­ku osią­gnię­cia limi­tu 14 dru­żyn w pkt 1) (uwzględ­nia­jąc dru­ży­nę zwy­cię­ską z poprzed­nie­go roku) i dając szan­sę na 2 “slo­ty” dru­ży­nom z pkt 2). 

Pro­po­nu­ję nie zwle­kać z zapi­sa­mi 🙂

Formularz zapisów — CS:GO

Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów CS:GO. Przy­po­mi­na­my o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem. Wszyst­kie prze­sła­ne zgło­sze­nia zosta­ną potwier­dzo­ne prze­ze mnie w wia­do­mo­ści e-mail na adres poda­ny w for­mu­la­rzu. Gdy­by ktoś nie dostał takie­go potwier­dze­nia (do 24 godzin) pomi­mo prze­sła­nia zgło­sze­nia pro­szę o kon­takt na adres: birdy@zsem.pl lub na FB. W for­mu­la­rzu pro­szę o poda­nie praw­dzi­wych danych zgła­sza­nych osób zarów­no na potrze­by kon­tak­tu w kwe­stii spraw orga­ni­za­cyj­nych, a tak­że w celach wery­fi­ka­cji gra­czy (doty­czy gim­na­zja­li­stów). Na stro­nie szko­ły (zsem.pl, zstil.pl) będę na bie­żą­co infor­mo­wał o ewen­tu­al­nych zmia­nach w regu­la­mi­nie (szcze­gól­nie w przy­pad­ku sytu­acji nowych/losowych nie prze­wi­dzia­nych dotych­czas). Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju są prze­wi­dzia­ne od 16 do 18 stycz­nia 2018 r., więc jeśli nie może­cie lub pre­fe­ru­je­cie np. kon­kret­ny dzień to nale­ży to zazna­czyć  w polu “Uwa­gi” spró­bu­ję w mia­rę moż­li­wo­ści to uwzględ­nić. Ale trze­ba się liczyć z dostęp­no­ścią nie­co więk­szą niż 1 dzień szcze­gól­nie w sytu­acji kie­dy jed­na gru­pa zaczy­na mecze w godzi­nach popo­łu­dnio­wych a koń­czy następ­ne­go dnia rano.

P.S.

W for­mu­la­rzu przy wysy­ła­niu na eta­pie “pre­ces­sing” i bra­ku potwier­dze­nia nie przej­muj­cie się tym — zgło­sze­nia docie­ra­ją. 🙂

FOR­MU­LARZ:

[ninja_form id=10]