Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Ale to już było …

Drodzy Abiturienci

Ale to już było i nie wró­ci wię­cej
I choć tyle się zda­rzy­ło to do przo­du ,
Wciąż wyry­wa głu­pie ser­ce,

Ale to już było, zni­kło gdzieś za nami
Choć w papie­rach lat przy­by­ło to napraw­dę
Wciąż jeste­śmy tacy sami

Andrzej Siko­row­ski

A TO PRZED WAMI

Drogi Maturzysto,

Nigdy nie zba­czaj z wybra­nej dro­gi,
któ­rą obra­łeś w wędrów­ce życia,
choć­by Ci cier­nie rani­ły nogi,
a cel wyda­wał się nie do zdo­by­cia!

Z życze­nia­mi zda­nia matu­ry

pra­cow­ni­cy ZSTiL

kwiaty

Ważne daty

 • 1 maja   Mię­dzy­na­ro­do­we Świę­to Pra­cy
 • 2 maja   Dzień Fla­gi Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej
 • 3 maja   Świę­to Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Gdy­by nie było nadziei,flaga

gdzież­by przy­szłość była?

                            C. K.Norwid

Życzenia Świąteczne

Życze­nia cie­płe jak tchnie­nie wio­sny,
skła­da­my Wszyst­kim w ten czas rado­sny.
Niech wszyst­kie tro­ski będą dale­ko,
a dobro pły­nie sze­ro­ką rze­ką.

Z Wiel­ka­noc­ny­mi pozdro­wie­nia­mi ZSTiL Pie­cho­wi­ce

wielkanoc

Konkurs “Informatyka nauką przyszłości”

W dniu 04.04.2014 r. ucznio­wie naszej szko­ły w 9-cio oso­bo­wym skła­dzie wzię­li udział w I infor­ma­tycz­nym kon­kur­sie “Infor­ma­ty­ka nauką przy­szło­ści” orga­ni­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ską Pań­stwo­wą Szko­łę Wyż­szą w Jele­niej Górze.

Kon­kurs skła­dał się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go (50 pytań) i prak­tycz­ne­go. Do czę­ści prak­tycz­nej awan­so­wa­li ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­li wyni­ki powy­żej 50% moż­li­wych punk­tów do zdo­by­cia, otrzy­mu­jąc w nagro­dę pendrive’a 8 GB (wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my). W trak­cie trwa­nia eta­pu prak­tycz­ne­go pozo­sta­li uczest­ni­cy mogli wziąć udział w pre­lek­cji doty­czą­cej “mode­lo­wa­nia 3D” (będą­cej jed­no­cze­śnie zapo­wie­dzią kolej­ne­go kon­kur­su).

W czę­ści prak­tycz­nej kon­kur­su z naszej szko­ły wzię­li udział: Patryk Samek, Kry­stian Konop­ka, Grze­gorz Lesz­kie­wicz, Michał Tar­czyń­ski oraz Paweł Rzep­czyń­ski. Żad­ne­mu z naszych uczniów nie uda­ło się jed­nak zdo­być głów­nej nagro­dy jaką był lap­top.

Peł­ne wyni­ki dru­gie­go eta­pu dostęp­ne tutaj oraz film i zdję­cia na por­ta­lu: portalik24.pl

Egzamin maturalny – 2016 rok

 • Pod­sta­wą prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go będą wyma­ga­nia usta­lo­ne w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go, pod­czas gdy obec­nie taką pod­sta­wą są stan­dar­dy wyma­gań okre­ślo­ne w odręb­nych prze­pi­sach.
 • Lista przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych nie ule­ga zmia­nie w porów­na­niu do obec­nie obo­wią­zu­ją­cych: język pol­ski, mate­ma­ty­ka, język obcy nowo­żyt­ny.
 • Lista przed­mio­tów dodat­ko­wych będzie obej­mo­wa­ła wszyst­kie przed­mio­ty uję­te w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej na IV eta­pie edu­ka­cyj­nym w zakre­sie roz­sze­rzo­nym, tj.: bio­lo­gia, che­mia, filo­zo­fia, fizy­ka, geo­gra­fia, histo­ria, histo­ria sztu­ki, histo­ria muzy­ki, infor­ma­ty­ka, język pol­ski, języ­ki obce nowo­żyt­ne, język łaciń­ski i kul­tu­ra antycz­na, języ­ki mniej­szo­ści naro­do­wych i języ­ki mniej­szo­ści etycz­nych, mate­ma­ty­ka, wie­dza o spo­łe­czeń­stwie.
 • W czę­ści pisem­nej egza­min z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych będzie zda­wa­ny na pozio­mie pod­sta­wo­wym, z przed­mio­tów dodat­ko­wych wyłącz­nie na pozio­mie roz­sze­rzo­nym, a w przy­pad­ku języ­ków obcych nowo­żyt­nych na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Dla czę­ści ust­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go nie okre­śla się pozio­mu.
 • Każ­dy zda­ją­cy będzie miał obo­wią­zek przy­stą­pić do jed­ne­go przed­mio­tu dodat­ko­we­go w czę­ści pisem­nej, bez wyma­ga­ne­go pro­gu zda­wal­no­ści.
 • Wybór przed­mio­tu dodat­ko­we­go nie jest zależ­ny od przed­mio­tów, któ­rych matu­rzy­sta uczył się w zakre­sie roz­sze­rzo­nym. Zda­ją­cy będzie rów­nież miał pra­wo przy­stą­pić do pię­ciu kolej­nych przed­mio­tów dodat­ko­wych, zatem w sumie może przy­stą­pić do sze­ściu wybra­nych przed­mio­tów dodat­ko­wych.
 • Zda­ją­cy otrzy­ma świa­dec­two doj­rza­ło­ści, jeśli uzy­ska co naj­mniej 30 proc. moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów z każ­de­go przed­mio­tu obo­wiąz­ko­we­go zda­wa­ne­go w czę­ści ust­nej i w czę­ści pisem­nej oraz przy­stą­pi do co naj­mniej jed­ne­go przed­mio­tu dodat­ko­we­go.
 • Wyni­ki egza­mi­nu matu­ral­ne­go w czę­ści ust­nej będą wyra­żo­ne w pro­cen­tach, w czę­ści pisem­nej — w pro­cen­tach i na ska­li cen­ty­lo­wej. Dzię­ki wpro­wa­dze­niu wyni­ków na ska­li cen­ty­lo­wej zda­ją­cy będą mogli — jak już ma to miej­sce w egza­mi­nie gim­na­zjal­nym — porów­nać swo­je osią­gnię­cia egza­mi­na­cyj­ne z wyni­ka­mi innych uczniów, ponie­waż wynik na ska­li cen­ty­lo­wej powie im, jaki odse­tek zda­ją­cych uzy­skał taki sam lub niż­szy wynik z dane­go przed­mio­tu.
 • W istot­ny spo­sób zmie­ni się część ust­na egza­mi­nu matu­ral­ne­go z języ­ka pol­skie­go. Pre­zen­ta­cja, dotych­cza­so­wa for­ma prze­pro­wa­dza­nia tego egza­mi­nu, w 2016 r. będzie zastą­pio­na egza­mi­nem spraw­dza­ją­cym umie­jęt­ność two­rze­nia wypo­wie­dzi na okre­ślo­ny temat inspi­ro­wa­nej tek­stem kul­tu­ry: tek­stem lite­rac­kim, tek­stem o języ­ku lub tek­stem iko­nicz­nym. Two­rze­nie wypo­wie­dzi jest jed­ną z klu­czo­wych umie­jęt­no­ści, któ­rą zgod­nie z nową pod­sta­wą pro­gra­mo­wą uczeń powi­nien opa­no­wać w trak­cie edu­ka­cji szkol­nej.
 • Matu­rzy­sta będzie loso­wał zada­nie egza­mi­na­cyj­ne skła­da­ją­ce się z tek­stu kul­tu­ry oraz pole­ce­nia odno­szą­ce­go się do tego tek­stu. Będzie miał mak­sy­mal­nie 15 minut na przy­go­to­wa­nie odpo­wie­dzi. Egza­min będzie trwa 15 minut i będzie skła­dał się z dwóch czę­ści: wypo­wie­dzi mono­lo­go­wej matu­rzy­sty, któ­ra trwa oko­ło 10 minut oraz roz­mo­wy zda­ją­ce­go z zespo­łem, któ­ra trwa oko­ło 5 minut. Wypo­wiedź będzie oce­nia­na według kry­te­riów holi­stycz­nych. Nowa for­ma czę­ści ust­nej egza­mi­nu ust­ne­go kła­dzie nacisk na spon­ta­nicz­ność wypo­wie­dzi, któ­ra jest klu­czo­wą cechą komu­ni­ka­cji.
 • Część pisem­na egza­mi­nu z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych będzie trwa­ła 170 minut, z wyjąt­kiem czę­ści pisem­nej egza­mi­nu z języ­ka obce­go, któ­ry będzie trwał 120 minut.
 • Część pisem­na egza­mi­nu z przed­mio­tów dodat­ko­wych będzie trwa­ła 180 minut, z wyjąt­kiem czę­ści pisem­nej z infor­ma­ty­ki — 210 minut.
 • W przy­pad­ku języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go zda­wa­ne­go jako przed­miot dodat­ko­wy, egza­min w czę­ści pisem­nej na pozio­mie roz­sze­rzo­nym będzie trwał 150 minut.

Przy­kła­do­we pyta­nia i zada­nia, jakie mogą poja­wić się na egza­mi­nie matu­ral­nym  w 2016 r., są opu­bli­ko­wa­ne wraz z roz­wią­za­nia­mi w infor­ma­to­rach z poszcze­gól­nych przed­mio­tów i znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej OKE we Wro­cła­wiu (dokład­ny link).