Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

Album zdjęć z konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie — elek­tryk

Kon­kurs na naj­lep­sze­go ucznia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk — 06.03.2014 r.

1 pozycja/e

Album zdjęć ze studniówek szkolnych

Stud­niów­ka 2012/2013

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Barok” — 13 stycz­nia 2012 r.

Stud­niów­ka 2013/2014

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 31 stycz­nia 2014 r.

Stud­niów­ka 2014/2015

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 16 stycz­nia 2015 r.

3 pozycja/e

Pomysły na prezentację maturalną w “Cogito”. (dostępne w bibliotece)

1/11: Obraz cudzo­ziem­ca w pol­skiej lite­ra­tu­rze i sztu­ce oraz w pol­skim fil­mie.

2/11: Róż­ne obra­zy przy­jaź­ni w lite­ra­tu­rze obcej.

3/11: Świa­ty nie­ludz­kie w pro­zie XX wie­ku – przed­staw spo­so­by ich kre­acji, odwo­łu­jąc się do wybra­nych utwo­rów.

4/11: Cha­rak­te­ry­sty­ka języ­ka współ­cze­snych poli­ty­ków.

5/11: Wio­sna w lite­ra­tu­rze i sztu­ce róż­nych epok.

6/11: Wal­ka dobra ze złem w utwo­rach lite­rac­kich. Omów na wybra­nych przy­kła­dach.

7/11: Pogrzeb w róż­nych tek­stach kul­tu­ry. Porów­naj spo­sób przed­sta­wie­nia pochów­ku i jego funk­cję w utwo­rze.

16/11: Kre­acje boha­te­rów roman­tycz­nych.

17/11: Rodzi­na w lite­ra­tu­rze.

18/11: Wokół pie­nią­dza.

19/11: Pio­sen­ki Osiec­kiej a pro­ble­my współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

20/11: Realizm magicz­ny w lite­ra­tu­rze.

21/11: Wier­ność i kom­pro­mis w życiu boha­te­rów lite­rac­kich.

22/11: Powsta­nie listo­pa­do­we w lite­ra­tu­rze.

23/11: Motyw burzy w lite­ra­tu­rze i innych dzie­łach sztu­ki.

24/11: Biblia w fil­mie i lite­ra­tu­rze.

1/12: Motyw snu i jego funk­cje.

2/12: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

3/12: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

4/12: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/12: Kon­trast w lite­ra­tu­rze.

6/12: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

1/13: Motyw snu i jego funk­cje.

2/13: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

3/13: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

4/13: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/13: Kon­trast w utwo­rach lite­rac­kich.

6/13: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

10/13: Nega­tyw­ny por­tret kobie­ty w lite­ra­tu­rze.

11/13: Rosja i Rosja­nie w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

16/13: Uczeń i nauczy­ciel w lite­ra­tu­rze i fil­mie.

17/13: Roz­sta­nia i poże­gna­nia.

18/13: Por­tret inte­li­gen­cji pol­skiej.

19/13: Lite­ra­tu­ra i psy­cho­lo­gia.

20/13: Echa wal­ki o nie­pod­le­głość w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

21/13: Motyw samot­no­ści w wiel­kim mie­ście.

22/13: Las w lite­ra­tu­rze.

23/13: Wła­dza w lite­ra­tu­rze.

24/13: Pięk­no i brzy­do­ta w lite­ra­tu­rze.

1/14: Motyw zam­ku i i jego funk­cje.

2/14: Tok­sycz­na miłość w lite­ra­tu­rze.

3/14: Życie jako wędrów­ka.

4/14: Poezja śpie­wa­na w pol­skiej kul­tu­rze.

5/14: Motyw obłę­du w lite­ra­tu­rze.