Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Spychała

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ I POMOC NOWA RUDA 2016

Dnia 23 maja 2016 r. w Nowej Rudzie odbył się  XIV Ogól­no­pol­ski Tur­niej „Pierw­sza Pomoc” , w któ­rym wzię­li udział nasi ucznio­wie: San­dra Śmi­ga­sie­wicz, Niko­let­ta Świr­ska, Wik­to­ria Kacz­ma­rek, Michał Wój­cik. Do tur­nie­ju  zgło­si­ło się 68 dru­żyn uczniów szkół gim­na­zjal­nych i Ponad­gim­na­zjal­nych  z całej Pol­ski. Rywa­li­za­cja była ogrom­na , nie­ste­ty w tym roku nie sta­nę­li­śmy na podium. Naszą uczen­ni­cę San­drę  wyty­po­wa­no do kon­kur­su „Oso­bo­wość Tur­nie­ju”.

Z ogło­szo­ne­go pro­to­ko­łu pokon­kur­so­we­go nasza dru­ży­na zaję­ła 10 miej­sce w Pol­sce — gra­tu­lu­je­my!!!

Wyniki_XIV_Turnieju Pierw­sza Pomoc

Drzwi Otwarte w ZSTiL

Zdjęcie0247Dnia 18 maja 2016 roku odby­ły się w naszej szko­le DRZWI OTWAR­TE. Odwie­dzi­ło nas spo­ro klas gim­na­zjal­nych, impre­za cie­szy­ła się w tym roku spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Ucznio­wie mogli uczest­ni­czyć w poka­zach ratow­nic­twa medycz­ne­go przy­go­to­wa­nych przez naszych uczniów, poka­zach samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjan­ta i naszą mło­dzież lice­al­ną oraz poznać kie­run­ki kształ­ce­nia ofe­ro­wa­ne przez szko­łę pod­czas pre­zen­ta­cji w biblio­te­ce. Tutaj dużo mówi­ło się o nowej pro­po­zy­cji edu­ka­cyj­nej czy­li o e‑sporcie – o zało­że­niach tego pro­fi­lu i korzy­ściach jakie mogą wyni­kać z pod­ję­cia nauki w kla­sie e‑sportowej. Cie­ka­wie wybrzmia­ła infor­ma­cja o eli­tar­no­ści takiej kla­sy i wyma­ga­niach jakie trze­ba będzie speł­nić aby móc tre­no­wać swo­je umie­jęt­no­ści w grach kom­pu­te­ro­wych pod kie­run­kiem pro­fe­sjo­na­li­stów. Po połu­dniu odby­ło się tak­że spo­tka­nie z rodzi­ca­mi gim­na­zja­li­stów na ten temat. Ucznio­wie dowie­dzie­li się też o jesz­cze jed­nym nowym pro­fi­lu – kla­sie dzien­ni­kar­stwa muzycz­ne­go, któ­ra będzie otwie­ra­na od nowe­go roku szkol­ne­go.

Mło­dzież odwie­dza­ją­ca naszą szko­łę mia­ła oka­zję zoba­czyć rów­nież bazę warsz­ta­to­wą – odwie­dzić pra­cow­nie infor­ma­tycz­ne oraz pra­cow­nie urzą­dzeń elek­trycz­nych, uczest­ni­czyć w zaję­ciach prak­tycz­nych pre­zen­tu­ją­cych ukła­dy elek­trycz­ne i mecha­tro­nicz­ne, zada­wać pyta­nia, roz­ma­wiać z nauczy­cie­la­mi kie­run­ków tech­nicz­nych. Ucznio­wie klas woj­sko­wych opro­wa­dza­li swo­ich młod­szych kole­gów po całej szko­le, pre­zen­to­wa­li rów­nież strzel­ni­cę i siłow­nię.

Ofer­ta edu­ka­cyj­na naszej szko­ły jest boga­ta, kie­run­ki róż­no­rod­ne i przy­szło­ścio­we, zapew­ne dla­te­go tak bar­dzo uda­ne były tego­rocz­ne Drzwi Otwar­te. Zarów­no huma­ni­ści jak i oso­by inte­re­su­ją­ce się przed­mio­ta­mi ści­sły­mi mogą zna­leźć u nas coś cie­ka­we­go i roz­wi­ja­ją­ce­go dla sie­bie.

Dni Otwarte Szkoły

Zapra­sza­my (i jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my), że dnia 18 maja w godzi­nach 13:0016:00 w naszej szko­le odbę­dzie się “Dzień Otwar­tych Drzwi”. Będzie moż­li­wość zapo­zna­nia się z bazą dydak­tycz­ną szko­ły (dla ofe­ro­wa­nych kie­run­ków kształ­ce­nia), poroz­ma­wia­nia z ucznia­mi i nauczy­cie­la­mi.

O godzi­nie 16:00 zapra­szam głów­nie rodzi­ców gim­na­zja­li­stów na spo­tka­nie odno­śnie nowe­go kie­run­ku jakim będzie “e‑sport — pro­gra­mo­wa­nie i pro­jek­to­wa­nie gier kom­pu­te­ro­wych”.

e-sport

POŻEGNANIE ABITURIENTÓW

29 kwiet­nia 2016 r. żegna­li­śmy uczniów klas Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go kla­sy poli­cyj­ne i ratow­nic­twa medycz­ne­go oraz  uczniów Tech­ni­kum (infor­ma­ty­cy i elek­try­cy). Na uro­czy­sto­ści Dyrek­tor  Szko­ły, wycho­waw­cy, nauczy­cie­le  wrę­cza­li nagro­dy i sta­tu­et­ki, za bar­dzo dobre wyni­ki w nauce, dyplo­my za udział w kon­kur­sach szkol­nych  i poza szkol­nych oraz za pra­cę na rzecz szko­ły i śro­do­wi­ska lokal­ne­go. Dla rodzi­ców uczniów wyróż­nia­ją­cych się w nauce. były wrę­cza­ne  listy gra­tu­la­cyj­ne . Uczniom wyróż­nia­ją­cym się w zaję­ciach Bez­pie­czeń­stwo Publicz­ne — Edu­ka­cja Ogól­no­po­li­cyj­na (kla­sy poli­cyj­ne) pro­wa­dzą­cy te zaję­cia inspek­tor Zbi­gniew Kli­mek wrę­czył  nagro­dy książ­ko­we. Z‑ca Komen­dan­ta Miej­skie­go  Poli­cji  Piotr Wał­czyk wrę­czył cer­ty­fi­ka­ty uczniom z klas poli­cyj­nych, a tak­że poin­for­mo­wał o przy­zna­niu dodat­ko­wych  2 punk­tów rekru­ta­cyj­nych  przy ubie­ga­niu  się o pra­cę w poli­cji.

Teraz przed ucznia­mi  egza­min doj­rza­ło­ści i dal­sza edu­ka­cja na stu­diach dla­te­go wszyst­kim życzy­my powo­dze­nia na matu­rze  !!!