Archiwum kategorii: Ogólne

Szczęśliwej drogi już czas…

Tego­rocz­ni matu­rzy­ści Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w minio­ny pią­tek po raz ostat­ni usły­sze­li szkol­ny dzwo­nek.   Tego dnia odby­ło się ofi­cjal­ne poże­gna­nie abi­tu­rien­tów kla­sy IV Tech­ni­kum oraz kla­sy III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go pro­fil poli­cyj­ny. W wyda­rze­niu wzię­li udział ich młod­si kole­dzy, gro­no peda­go­gicz­ne, rodzi­ce oraz zapro­sze­ni goście. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się prze­mó­wie­niem dyrek­tor pla­ców­ki mgr Doro­ty Sob­czyń­skiej. Następ­nie wrę­czo­no świa­dec­twa z wyróż­nie­niem dla naj­zdol­niej­szych absol­wen­tów oraz dyplo­my i nagro­dy za udział w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych.

Z rąk komi­sa­rza Zbi­gnie­wa Klim­ka za bar­dzo dobre wyni­ki w nauce z przed­mio­tu „Bez­pie­czeń­stwo publicz­ne-edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na”, ucznio­wie otrzy­ma­li spe­cjal­ne wyróż­nie­nia oraz zaświad­cze­nia ukoń­cze­nia nauki w kla­sie o pro­fi­lu poli­cyj­nym w zakre­sie:

- funk­cjo­no­wa­nia wła­dzy usta­wo­daw­czej, wyko­naw­czej i sądow­ni­czej oraz z zakre­su bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go i wie­dzy ogól­no­po­li­cyj­nej

- umie­jęt­no­ści samo­obro­ny

- umie­jęt­no­ści z musz­try i pod­staw wyszko­le­nia strze­lec­kie­go.

Sko­ro nad­szedł koniec kwiet­nia, a kasz­ta­ny pra­wie zakwi­tły, dla matu­rzy­stów może to ozna­czać tyl­ko jed­no – wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się naj­waż­niej­szy egza­min w ich życiu. Życzy­my powo­dze­nia i dal­szej edu­ka­cji na wyma­rzo­nych stu­diach.

Najlepsi w zawodzie Technik Elektryk

W dniu 17.04.2015 r. w hote­lu „Las” w Pie­cho­wi­cach zosta­ły wrę­czo­ne nagro­dy dla uczniów klas tech­ni­kum w zawo­dzie elek­tryk: Micha­ła Spo­lni­ka kla­sa III T, Erwi­na Bar­ty­sia kla­sa II T i Kami­la Magry­ty kla­sa II T,   któ­rzy uzy­ska­li pierw­sze miej­sce w regio­nie Jele­nio­gór­skim i dru­gie miej­sce na Dol­nym Ślą­sku w kon­kur­sie   reali­zo­wa­nym w ramach zakoń­czo­ne­go już pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”. Nagro­dę otrzy­ma­ła rów­nież   pani Dyrek­tor Szko­ły Doro­ta Sob­czyń­ska  oraz nauczy­ciel i opie­kun zwy­cię­skiej dru­ży­ny pan Robert Lipaw­ski.

Gra­tu­lu­je­my!!!

Wielkanocny pacierz

baranek

Wiel­ka­noc­ny pacierz

Nie umiem być srebr­nym anio­łem -
Ni gore­ją­cym krza­kiem -
Tyle Zmar­twych­wstań już prze­szło-
A ser­ce mam byle jakie.

Tyle pro­ce­sji z dzwo­na­mi -
Tyle już alle­lu­ja -
A moja świę­tość dziu­ra­wa
Na ćwiart­ce wło­ska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psal­my -
Jak na kośla­wej fujar­ce -
Żeby choć papież spoj­rzał
Na mnie — przez bia­łe swe pal­ce.

Żeby choć Mat­ka Boska
Przez chmur zabi­te wciąż deski -
Uśmiech mi Swój zesła­ła
Jak ptasz­ka we mgle nie­bie­skiej.

I wiem, gdy łzę swo­ją trzy­mam
Jak zło­ty kamyk z pro­cy -
Zro­zu­mie mnie mały Bara­nek
Z naj­cich­szej Wiel­kiej Nocy.

Pysz­czek poło­ży na ręku -
Sumie­nia wywró­ci pod­szew­kę -
Ser­ca moje­go oca­li

ks. Jan Twar­dow­ski

I OLIMPIADA WIEDZY O SPORCIE I ZDROWIU

2022 mar­ca 2015r. w Gnieź­nie odby­ła się pierw­sza OGÓL­NO­POL­SKA OLIM­PIA­DA WIE­DZY O SPO­RCIE I ZDRO­WIUPIERW­SZA POMOC PRZED­ME­DYCZ­NA.Naszą  szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie z kla­sy pierw­szej Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – kla­sa ratow­nic­twa medycz­ne­go: Wik­to­ria Kacz­ma­rek oraz Michał Wój­cik, któ­rzy uzy­ska­li naj­więk­sza licz­bę punk­tów w eli­mi­na­cjach okrę­go­wych  i  awan­so­wa­li do eta­pu cen­tral­ne­go , na któ­rym zdo­by­li  tytuł lau­re­ata olim­pia­dy.

Gra­tu­lu­je­my!

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZYDENTA JELENIEJ GÓRY

W dniu 19.03.2015 r. na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju odby­ły się zawo­dy strze­lec­kie o Puchar Pre­zy­den­ta Jele­niej Góry. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie dru­ży­ny dziew­cząt i chłop­ców z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – kla­sa poli­cyj­na oraz z Tech­ni­kum – kla­sa woj­sko­wa. W kate­go­rii chłop­ców I miej­sce zaję­ła kla­sa poli­cyj­na.

W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych zaję­li­śmy wyso­kie III miej­sce.

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów!