Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Wizyta przedszkolaków

Dnia 10.10.2013 r. na zaję­cia z musz­try, samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych  przy­szły dzie­ci z Przed­szko­la Samo­rza­do­we­go  nr 2 w Pie­cho­wi­cach. Ucznio­wie klas poli­cyj­nych wraz z nauczy­cie­lem musz­try zapre­zen­to­wa­li umie­jęt­no­ści, jakie zdo­by­wa­ja w ramach zajęć dodat­ko­wych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjan­tów z Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Podzię­ko­wa­nia od zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la zło­żo­no na ręce pani dyrek­tor — Doro­ty Sob­czyń­skiej. Dzie­ci mia­ły dużo fraj­dy, wyszły zado­wo­lo­ne i uśmiech­nię­te z naszej szko­ły.

Sprzątanie Świata 2013

W pią­tek, 20 wrze­śnia 2013 roku, ucznio­wie naszej szko­ły po wcze­śniej­szym ode­bra­niu wor­ków i ręka­wic, pod opie­ką nauczy­cie­li uda­li się na akcję “Sprzą­ta­nie Świa­ta 2013”. Ucznio­wie mie­li do posprzą­ta­nia trzy tra­sy, któ­re koń­czy­ły się w Micha­ło­wi­cach. Poży­tecz­nie i miło spę­dzo­ny czas zakoń­czo­no w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym “Zło­ty Widok” roz­pa­le­niem ogni­ska i pie­cze­niem kieł­ba­sek.

 

 

Licealiada

Pre­sti­żo­we II miej­sce w fina­le Dol­no­ślą­skiej Lice­alia­dy Mło­dzie­ży w Lek­kiej Atle­ty­ce  w bie­gu na 100 m zdo­był nasz tego­rocz­ny absol­went  Tech­ni­kum — Mate­usz Turo­wicz  . Bar­dzo się cie­szy­my,  ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my  i życzy­my suk­ce­sów spor­to­wych w przy­szło­ści!!!

 

Pomaganie mamy we krwi!

Dnia 6 czerw­ca 2012 roku w naszej szko­le moż­na było oddać hono­ro­wo krew. Mobil­na Sta­cja Krwio­daw­stwa z Wał­brzy­cha już dru­gi raz przy­je­cha­ła do Pie­cho­wic. Ucznio­wie i pra­cow­ni­cy chęt­nie włą­czy­li się w akcję (za co ser­decz­nie dzię­ku­ję). Nie­ste­ty miesz­kań­cy Pie­cho­wic pomi­mo sze­ro­kiej akcji infor­ma­cyj­nej, nie dopi­sa­li i przy­szły trzy oso­by, ale cie­szy­my się i tak, że mogli­śmy cho­ciaż w taki spo­sób włą­czyć się w pomoc w rato­wa­niu życia dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Może kie­dyś któ­reś z nas będzie potrze­bo­wa­ło bez­cen­ne­go, życio­daj­ne­go pły­nu?

 

 

Ze Strażą Graniczną bezpieczniej

Wła­śnie zakoń­czy­li­śmy cykl spo­tkań dla uczniów  wszyst­kich klas  „Ze Stra­żą Gra­nicz­ną Bez­piecz­niej”, któ­re mia­ły  na celu wyczu­le­nie mło­dzie­ży  na wystę­pu­ją­ce zagro­że­nia.  Funk­cjo­na­riu­sze  pod­czas   pre­lek­cji  poka­za­li  zagro­że­nia  wyni­ka­ją­ce  z  zaży­wa­nia  nar­ko­ty­ków, udzie­li­li infor­ma­cji o odpo­wie­dzial­no­ści  kar­nej  za ich posia­da­nie,  prze­ka­za­li  uczniom  infor­ma­cje    o zasa­dach prze­kra­cza­nia gra­ni­cy pań­stwo­wej, a tak­że  naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Stra­ży Gra­nicz­nej  w Pol­sce. Prze­pro­wa­dzo­no pokaz posłu­szeń­stwa psa  służ­bo­we­go i  zapre­zen­to­wa­no sprzęt  wyko­rzy­sty­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy w codzien­nej służ­bie.