Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Ze Strażą Graniczną bezpieczniej

Wła­śnie zakoń­czy­li­śmy cykl spo­tkań dla uczniów  wszyst­kich klas  „Ze Stra­żą Gra­nicz­ną Bez­piecz­niej”, któ­re mia­ły  na celu wyczu­le­nie mło­dzie­ży  na wystę­pu­ją­ce zagro­że­nia.  Funk­cjo­na­riu­sze  pod­czas   pre­lek­cji  poka­za­li  zagro­że­nia  wyni­ka­ją­ce  z  zaży­wa­nia  nar­ko­ty­ków, udzie­li­li infor­ma­cji o odpo­wie­dzial­no­ści  kar­nej  za ich posia­da­nie,  prze­ka­za­li  uczniom  infor­ma­cje    o zasa­dach prze­kra­cza­nia gra­ni­cy pań­stwo­wej, a tak­że  naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Stra­ży Gra­nicz­nej  w Pol­sce. Prze­pro­wa­dzo­no pokaz posłu­szeń­stwa psa  służ­bo­we­go i  zapre­zen­to­wa­no sprzęt  wyko­rzy­sty­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy w codzien­nej służ­bie.

Ćwiczenia Euro 2012

W dniu 7.09.2011r ucznio­wie klas poli­cyj­nych wzie­li udział w ćwi­cze­niach z gru­pą inter­wen­cyj­ną poli­cji. Ćwi­cze­nia te odby­ły się na sta­dio­nie spor­to­wym przy ul. Złot­ni­czej w Jele­niej Górze i zwią­za­ne były z zabez­pie­cze­niem imprez maso­wych takich jak Mistrzo­stwa Świa­ta-Euro­2012. Nowi ucznio­wie naszej szko­ły wcie­li­li się w rolę nie­po­kor­nych kibi­ców zakłó­ca­ją­cych spo­kój pod­czas meczu. Podej­mo­wa­ne przez gru­pę inter­wen­cyj­ną czyn­no­ści zwią­za­ne z zabez­pie­cze­niem impre­zy i zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa jej uczest­ni­kom, zakoń­czy­ły się pomyśl­nie a każ­dy z “zady­mia­rzy” wró­cił do domu zado­wo­lo­ny i z gło­wą peł­ną wra­żeń.