Archiwum kategorii: Filmy

Kształcenie w zawodzie — informatyk

Zapra­sza­my do obej­rze­nia pierw­sze­go z fil­mów poka­zu­ją­cych kształ­ce­nie prak­tycz­ne w zawo­dzie tech­nik infor­ma­tyk (przed­miot: dia­gno­sty­ka i napra­wa urzą­dzeń tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej).

Film został zare­je­stro­wa­ny i zmon­to­wa­ny przez uczniów kla­sy II tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne­go.

Ćwiczenia Ratownicze

W dniu 16.10.2015 r. ucznio­wie kla­sy poli­cyj­nej i ratow­nic­twa medycz­ne­go naszej szko­ły bra­li udział w zaim­pro­wi­zo­wa­nym wypad­ku dro­go­wym z wie­lo­ma poszko­do­wa­ny­mi. Sce­na­riusz zakła­dał zde­rze­nie auto­bu­su z samo­cho­dem cię­ża­ro­wym na Prze­łę­czy Okraj.

Ucznio­wie z zaan­ga­żo­wa­niem wcie­li­li się w swo­je role. Akcja była poucza­ją­cym dla wszyst­kich doświad­cze­niem. Na zakoń­cze­nie jej ucznio­wie uczest­ni­czy­li w poka­zie bez­za­ło­go­we­go stat­ku powietrz­ne­go, któ­re­go moż­li­wo­ści zapre­zen­to­wa­li funk­cjo­na­riu­sze Wydzia­łu Poszu­ki­wań i Iden­ty­fi­ka­cji Osób Biu­ra Służ­by Kry­mi­nal­nej KGP. Dron sta­no­wi nowość w wypo­sa­że­niu Poli­cji, a jego zasto­so­wa­nie w służ­bie dla bez­pie­czeń­stwa ludzi ze wzglę­du na jego wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie, jest już tyl­ko kwe­stią cza­su.