Archiwum kategorii: Ogólne

Targi Kariery 2014

Dnia 22.10.2014 r.  szko­ła nasza po raz pierw­szy  uczest­ni­czy­ła  w Tar­gach Karie­ry orga­ni­zo­wa­nych przez Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny w Jele­niej Górze. Dla  uczniów  gim­na­zjum przed­sta­wi­li­śmy ofer­tę  naszej szko­ły, któ­rą pre­zen­to­wa­li ucznio­wie :

  • Bar­tosz Błasz­kie­wicz kla­sa I Tech­ni­kum —  kla­sa woj­sko­wa
  • San­dra Śmi­ga­sie­wicz  kla­sa   II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce — kla­sa ratow­nic­two medycz­ne
  • Gabrie­la Smę­tek  kla­sa II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce- kla­sa  poli­cyj­na.

Ucznio­wie kla­sy III LO i IV Tech­ni­kum uczest­ni­czy­li  w wykła­dach pt: „Zawo­do­we dro­go­wska­zy” oraz „ Biz­ne­so­wy savo­ir- vivre”.

IMG_0940 IMG_0941 IMG_0943

Dzień Edukacji Narodowej 2014

Dnia 14.10.2014 r. Samo­rząd Uczniow­ski przy­go­to­wał przed­sta­wie­nie dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. Nowo odkry­te talen­ty w naszej szko­le to ucznio­wie kla­sy IV tech­ni­kum, Kamil D. oraz Patryk S. któ­rzy zapre­zen­to­wa­li się w pio­sen­ce „ Niech żyje wol­ność i swo­bo­da”. W przed­sta­wie­niu zapre­zen­to­wa­no pomo­ce dydak­tycz­ne dla nauczy­cie­li np. młot­ki róż­nej wiel­ko­ści do wbi­ja­nia wie­dzy do głów uczniow­skich. W ofer­cie zna­la­zły się rów­nież „ dyby szkol­ne” dys­cy­pli­nu­ją­ce nie­sfor­nych i wier­cą­cych się na lek­cjach uczniów . Zapre­zen­to­wa­no też „różo­we oku­la­ry” dla uczniów, któ­rzy chcie­li­by , aby każ­dy peda­gog wyglą­dał miło, ład­nie i przy­jaź­nie. Całość zakoń­czył pokaz mody uczniow­sko- nauczy­ciel­skiej odwo­łu­ją­cy się do mody po róż­nych epo­kach.

IMG_0897IMG_0902IMG_0914IMG_0916IMG_0917IMG_0918 IMG_0899 IMG_0900

Powiatowa Licealiada Młodzieży

W dniu 3.10.2014 r.  na tere­nie Gim­na­zjum Gmin­ne­go w Sosnów­ce odby­ły się zawo­dy spor­to­we w Szta­fe­to­wych  Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Nasi ucznio­wie  zaję­li II miej­sce w kate­go­rii chłop­ców i dziew­cząt.

Gra­tu­lu­je­my pierw­szych spor­to­wych suk­ce­sów!!!

P1130201P1130190P1130197P1130194P1130174P1130179P1130195