Archiwum kategorii: Ogólne

Turniej Counter Strike 1.6

Po roku prze­rwy wra­ca­my …  . 🙂

Na począ­tek regu­la­min gry oraz pla­kat. Zachę­ca­my już dziś do wysła­nia zgło­sze­nia (szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie) i zaglą­da­nia na stro­nę od cza­su do cza­su. Będzie­my tu infor­mo­wać o ewen­tu­al­nych zmia­nach czy licz­bie zapi­sa­nych dru­żyn.

plakat cs4

Życzenia Świąteczne

Anio­ło­wie w nie­bie gło­szą wieść rado­sną:
Boże­go Naro­dze­nia nad­szedł czas!
To czas ludz­kiej miło­ści i życz­li­wo­ści,
niech nie zabrak­nie Wam tak­że rado­ści.
Kolę­duj­cie z uśmie­chem na twa­rzach,
a syl­we­stro­wą noc spędź­cie
na weso­łych zaba­wach!

Życzą Pra­cow­ni­cy Szko­ły

swieczki

Kursy kwalifikacyjne 2014/2015

Zakoń­czy­ły się dwa z czte­rech kur­sów  przy­dzie­lo­nych naszym uczniom z Tech­ni­kum reali­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II

  • Upraw­nie­nia elek­trycz­ne do 1 kV–  15 uczniów roz­po­czę­ło i zda­ło egza­min pań­stwo­wy otrzy­mu­jąc upraw­nie­nia.
  • Ope­ra­tor wóz­ka jez­dnio­we­go z napę­dem sil­ni­ko­wym z upraw­nie­nia­mi na bez­piecz­ną wymia­nę butli gazo­wej — 15 uczniów roz­po­czę­ło i  zda­ło egza­min pań­stwo­wy.

Konkurs poetycki

Reflek­syj­nie i…słodko.

Dnia 7 listo­pa­da 2014 r. w Zespo­le Szkół Eko­no­micz­no-Tury­stycz­nych w Jele­niej Górze odbył się Kon­kurs poetyc­ki ”Imie­ni­no­wy Tort Tade­usza Róże­wi­cza”. Poetyc­kie zma­ga­nia poprze­dzi­ła pre­lek­cja Pana Zbi­gnie­wa Kuli­ka, któ­ry opo­wia­dał o Tade­uszu Róże­wi­czu i jego wizy­tach w Kar­ko­no­szach. Następ­nie uczest­ni­cy kon­kur­su pre­zen­to­wa­li loso­wo wybra­ne wier­sze poety i wła­sną ich inter­pre­ta­cję. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły (god­nie!!!) San­dra Śmi­ga­sie­wicz i Mario­la Weso­ło­wicz. Obie otrzy­ma­ły wyróż­nie­nia. Kon­kurs prze­bie­gał w bar­dzo sym­pa­tycz­nej i miłej atmos­fe­rze, a poza poezją dla ducha było też coś dla cia­ła, czy­li pysz­ne cia­sta.

ekonom rozewicz 068 ekonom rozewicz 074 ekonom rozewicz 083 ekonom rozewicz 097