Archiwum kategorii: Ogólne

I OLIMPIADA WIEDZY O SPORCIE I ZDROWIU

2022 mar­ca 2015r. w Gnieź­nie odby­ła się pierw­sza OGÓL­NO­POL­SKA OLIM­PIA­DA WIE­DZY O SPO­RCIE I ZDRO­WIUPIERW­SZA POMOC PRZED­ME­DYCZ­NA.Naszą  szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie z kla­sy pierw­szej Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – kla­sa ratow­nic­twa medycz­ne­go: Wik­to­ria Kacz­ma­rek oraz Michał Wój­cik, któ­rzy uzy­ska­li naj­więk­sza licz­bę punk­tów w eli­mi­na­cjach okrę­go­wych  i  awan­so­wa­li do eta­pu cen­tral­ne­go , na któ­rym zdo­by­li  tytuł lau­re­ata olim­pia­dy.

Gra­tu­lu­je­my!

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZYDENTA JELENIEJ GÓRY

W dniu 19.03.2015 r. na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju odby­ły się zawo­dy strze­lec­kie o Puchar Pre­zy­den­ta Jele­niej Góry. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie dru­ży­ny dziew­cząt i chłop­ców z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – kla­sa poli­cyj­na oraz z Tech­ni­kum – kla­sa woj­sko­wa. W kate­go­rii chłop­ców I miej­sce zaję­ła kla­sa poli­cyj­na.

W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych zaję­li­śmy wyso­kie III miej­sce.

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów!

Wicemistrzowie Dolnego Śląska w zawodzie Technik Elektryk

Dnia 11.03.2015 r. we Wro­cła­wiu w Zespo­le Szkół nr 18 odbył się finał kon­kur­su „Naj­lep­si ucznio­wie w zawo­dzie” – Tech­nik Elek­tryk orga­ni­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”.

Na wyko­na­nie pra­cy ucznio­wie mie­li 180 minut, a zada­nie kon­kur­so­we pole­ga­ło na zapro­jek­to­wa­nia ukła­du elek­trycz­ne­go skła­da­ją­ce­go się z trzech sil­ni­ków. Urzą­dze­nia powin­ny być włą­cza­ne w kolej­no­ści M1, M2, M3, a wyłą­cza­ne w kolej­no­ści odwrot­nej M3, M2, M1. Tyl­ko w sytu­acji awa­ryj­nej moż­na było wyłą­czyć wszyst­kie sil­ni­ki. Po zapro­jek­to­wa­niu, do któ­re­go wyko­rzy­sta­no spe­cja­li­stycz­ny pro­gram kom­pu­te­ro­wy, nastą­pi­ła symu­la­cja dzia­ła­nia ukła­du.

Następ­nym eta­pem było prak­tycz­ne wyko­na­nie połą­czeń elek­trycz­nych i pre­zen­ta­cja  dzia­ła­nia ukła­du.

Bez­pie­czeń­stwo i prze­bieg zma­gań nad­zo­ro­wa­ła komi­sja kon­kur­so­wa.

Ucznio­wie  w skła­dzie: Erwin Bar­tyś , Kamil Magry­ta oraz Michał Spo­lnik zaję­li dru­gie miej­sce na Dol­nym Ślą­sku uzy­sku­jąc 276 pkt. , przy 280 pkt. zwy­cię­skiej dru­ży­ny.

Gra­tu­lu­je­my!