Archiwum kategorii: Ogólne

BIEG PIASTÓW 2015

Już   czwar­ty rok z rzę­du chęt­ni ucznio­wie z klas poli­cyj­nych i ratow­nic­twa medycz­ne­go uczest­ni­czy­li we wspól­nych dzia­ła­niach z Komen­dą Miej­ską Poli­cji w Jele­niej Górze w orga­ni­za­cji zabez­pie­cze­nia Bie­gu Pia­stów, któ­ry odbył się w dniach 27.02 -01.03.2015 r. w Jaku­szy­cach. Ucznio­wie poma­ga­li pra­cow­ni­kom Wydzia­łu Pre­wen­cji Kry­mi­nal­nej, współ­pra­co­wa­li z „Komi­sa­rzem Lwem”, opie­ko­wa­li się naj­młod­szy­mi uczest­ni­ka­mi Bie­gu Pia­stów. Te dzia­ła­nia pozwo­li­ły uczniom zapo­znać się z pra­cą poli­cjan­tów i zabez­pie­cza­niem imprez maso­wych .

ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

Dnia 25.02.2015 r. odby­ło się uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie klas mun­du­ro­wych. Do ślu­bo­wa­nia przy­stą­pi­ły : kla­sa Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go — pro­fil poli­cyj­ny, kla­sa Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – pro­fil ratow­nic­twa medycz­ne­go oraz kla­sa Tech­ni­kum — pro­fil woj­sko­wy. Rotę ślu­bo­wa­nia od uczniów przy­ję­li: Komen­dant Miej­ski Poli­cji z Jele­niej Góry insp. Zbi­gniew Mar­kow­ski, przed­sta­wi­ciel Szta­bu 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu mjr Ste­fan Bed­nar­czyk oraz  przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych żoł­nie­rzy 62 KS Koman­do w Bole­sław­cu. W ślu­bo­wa­niu uczest­ni­czy­li rów­nież: Kie­row­nik Zakła­du Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Wydzia­łu Przy­rod­ni­czo- Tech­nicz­ne­go Kar­ko­no­skiej Pań­stwo­wej Szko­ły wyż­szej w Jele­niej Górze dr Jacek Fal­ken­berg,  pani Anna Konie­czyń­ska Sta­ro­sta Jele­nio­gór­ski, Wice­sta­ro­sta pan Paweł Kwiat­kow­ski oraz wie­lu innych zna­ko­mi­tych gości , rodzi­ców i gro­no peda­go­gicz­ne. Uczniów przy­go­to­wy­wa­li kom. Zbi­gniew Kli­mek z-ca komen­dan­ta wydzia­łu pre­wen­cji KMP w Jele­niej Górze oraz mjr rezer­wy Zbi­gniew Łuka­szuk jed­no­cze­śnie nauczy­cie­le uczą­cy w naszej szko­le. Całą uro­czy­stość uświet­nił występ Orkie­stry Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji we Wro­cła­wiu pod kie­row­nic­twem kom. Ada­ma Witi­wa.

TEST WIEDZY OGÓLNOPOLICYJNEJ

Dnia 13.02.2015 r. ucznio­wie z klas poli­cyj­nych naszej szko­ły przy­stą­pi­li do Szkol­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych z zakre­su wie­dzy i umie­jęt­no­ści ogól­no­po­li­cyj­nych. Napi­sa­nie testu mia­ło na celu zwe­ry­fi­ko­wa­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów z przed­mio­tu „Bez­pie­czeń­stwo publicz­ne- edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na”. Ucznio­wie, któ­rzy wyka­żą się naj­więk­szą wie­dzą zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych w Pile.

Nasi znowu najlepsi w zawodzie Technik Elektryk

Dnia 4 lutego 2015 r. w naszej szkole  odbył się etap regionalny konkursu „ Najlepszy uczeń w zawodzie” -Technik elektryk organizowany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.  Gospodarzem współzawodnictwa była nasza szkoła. Do konkursu przystąpiły cztery drużyny po trzech uczniów każda.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych z Pie­cho­wic repre­zen­to­wa­li ucznio­wie:

Kamil Magry­ta z kla­sy II Tech­ni­kum

Erwin Bar­tyś z kla­sy II Tech­ni­kum

Michał Spo­lnik z kla­sy III Tech­ni­kum

Oprócz naszej pla­ców­ki do zma­gań przy­stą­pi­ły: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia oraz Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca.

Zada­nia kon­kur­so­we ukła­da­ne były przez eks­per­tów kształ­cą­cych mło­dzież w dzie­dzi­nie tech­nik elek­tryk. W opi­nii uczest­ni­ków kon­kurs regio­nal­ny został per­fek­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny i stał na bar­dzo wyso­kim pozio­mie.

Do eta­pu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się w mar­cu tego roku we Wro­cła­wiu zakwa­li­fi­ko­wa­ła się dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach.

Gra­tu­lu­je­my uczniom i opie­ku­no­wi dru­ży­ny oraz życzy­my dal­szych suk­ce­sów.