Archiwum kategorii: Ogólne

1 % DLA NASZEJ SZKOŁY

DRO­DZY RODZI­CE UCZNIÓW  I SYM­PA­TY­CY  ZESPO­ŁU SZKÓŁ
TECH­NICZ­NYCHLICE­AL­NYCH W PIE­CHO­WI­CACH

SZKO­ŁA NASZA NALE­ŻY DO PRO­GRA­MU PRZY­JA­ZNA SZKO­ŁA PATRO­NU­JĄ­CE­MU PRO­JEKT POMO­CY1 % DLA MOJEJ SZKO­ŁY”. CHĘT­NYCH DO WSPAR­CIA PRO­SI­MY O ZAPIS  W DRU­KU PIT

DODAT­KO­WE INFOR­MA­CJE O AKCJI ZNAJ­DZIESZ TUTAJ:

link1   i   link2

CS — przeżyjmy to jeszcze raz.

Mówi się: “do trzech razy sztu­ka …” .

W 2011 r. po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w naszej szko­le tur­niej gry Coun­ter Stri­ke 1.6 (w poprzed­nich latach odby­wa­ły się też tur­nie­je w inne gry — mię­dzy inny­mi Quake 1 i 3).

Wów­czas miej­scem roz­gryw­ki była pra­cow­nia kom­pu­te­ro­wa (sala 303) miesz­czą­ca się w głów­nym budyn­ku szko­ły. Mia­ła jed­ną wadę … nie była w sta­nie pomie­ścić wszyst­kich uczest­ni­ków — mecze fina­ło­we oglą­da­li jedy­nie szczę­śliw­cy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W 2013 roku odbył się kolej­ny tur­niej — tym razem w pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej miesz­czą­cej się w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (sala 111). To kolej­na nasza pra­cow­nia, kolej­ne kom­pu­te­ry gwa­ran­tu­ją­ce nie­co lep­szy kom­fort i warun­ki gry. Wyglą­da­ło to wów­czas tak:

2013

W tym roku zapro­si­my Was do jesz­cze innej pra­cow­ni — tym razem będzie to sala 110 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych.

A sko­ro już jeste­śmy w tema­cie tur­nie­ju to przy­po­mi­nam, że dostęp­ny jest regu­la­min, gdzie znaj­dzie­cie odpo­wiedź na więk­szość pytań na jakie odpo­wia­dam w e-mail’ach do Was.  🙂

Turniej Counter Strike 1.6

Po roku prze­rwy wra­ca­my …  . 🙂

Na począ­tek regu­la­min gry oraz pla­kat. Zachę­ca­my już dziś do wysła­nia zgło­sze­nia (szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie) i zaglą­da­nia na stro­nę od cza­su do cza­su. Będzie­my tu infor­mo­wać o ewen­tu­al­nych zmia­nach czy licz­bie zapi­sa­nych dru­żyn.

plakat cs4

Życzenia Świąteczne

Anio­ło­wie w nie­bie gło­szą wieść rado­sną:
Boże­go Naro­dze­nia nad­szedł czas!
To czas ludz­kiej miło­ści i życz­li­wo­ści,
niech nie zabrak­nie Wam tak­że rado­ści.
Kolę­duj­cie z uśmie­chem na twa­rzach,
a syl­we­stro­wą noc spędź­cie
na weso­łych zaba­wach!

Życzą Pra­cow­ni­cy Szko­ły

swieczki