TEST WIEDZY OGÓLNOPOLICYJNEJ

Dnia 13.02.2015 r. ucznio­wie z klas poli­cyj­nych naszej szko­ły przy­stą­pi­li do Szkol­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych z zakre­su wie­dzy i umie­jęt­no­ści ogól­no­po­li­cyj­nych. Napi­sa­nie testu mia­ło na celu zwe­ry­fi­ko­wa­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów z przed­mio­tu „Bez­pie­czeń­stwo publicz­ne- edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na”. Ucznio­wie, któ­rzy wyka­żą się naj­więk­szą wie­dzą zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych w Pile.

Nasi znowu najlepsi w zawodzie Technik Elektryk

Dnia 4 lutego 2015 r. w naszej szkole  odbył się etap regionalny konkursu „ Najlepszy uczeń w zawodzie” -Technik elektryk organizowany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.  Gospodarzem współzawodnictwa była nasza szkoła. Do konkursu przystąpiły cztery drużyny po trzech uczniów każda.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych z Pie­cho­wic repre­zen­to­wa­li ucznio­wie:

Kamil Magry­ta z kla­sy II Tech­ni­kum

Erwin Bar­tyś z kla­sy II Tech­ni­kum

Michał Spo­lnik z kla­sy III Tech­ni­kum

Oprócz naszej pla­ców­ki do zma­gań przy­stą­pi­ły: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia oraz Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca.

Zada­nia kon­kur­so­we ukła­da­ne były przez eks­per­tów kształ­cą­cych mło­dzież w dzie­dzi­nie tech­nik elek­tryk. W opi­nii uczest­ni­ków kon­kurs regio­nal­ny został per­fek­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny i stał na bar­dzo wyso­kim pozio­mie.

Do eta­pu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się w mar­cu tego roku we Wro­cła­wiu zakwa­li­fi­ko­wa­ła się dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach.

Gra­tu­lu­je­my uczniom i opie­ku­no­wi dru­ży­ny oraz życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lute­go przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Świę­to to usta­no­wio­ne przez UNE­SCO w 1999 roku ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na potrze­bę tro­ski o języ­ki ojczy­ste oraz zadba­nie o ich roz­wój i trwa­nie.
Data ta upa­mięt­nia wyda­rze­nia w Ban­gla­de­szu, gdzie pod­czas demon­stra­cji w 1952 roku pię­ciu stu­den­tów uni­wer­sy­te­tu w Dha­ce zgi­nę­ło doma­ga­jąc się nada­nia języ­ko­wi ben­gal­skie­mu sta­tu­su języ­ka urzę­do­we­go.

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go zapra­szam uczniów naszej szko­ły do udzia­łu w kon­kur­sie polo­ni­stycz­nym, orga­ni­zo­wa­nym w kate­go­rii:
· Mistrz Popraw­no­ści Języ­ko­wej

Kon­kurs odbę­dzie się 20 lute­go na 4 lek­cji w biblio­te­ce szkol­nej. Uczest­ni­cy roz­wią­żą test popraw­nej pol­sz­czy­zny (z zada­nia­mi róż­ne­go typu).

Zgło­sze­nia — do czwart­ku, 19 lute­go 2015 roku, do nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, któ­ry udo­stęp­ni zain­te­re­so­wa­nym regu­la­min kon­kur­su.

Gwa­ran­to­wa­na nagro­da rze­czo­wa i wyso­kie oce­ny z języ­ka pol­skie­go dla naj­lep­szych!

Zapra­szam!!!