Archiwum kategorii: Ogólne

Kursy kwalifikacyjne 2014/2015

Zakoń­czy­ły się dwa z czte­rech kur­sów  przy­dzie­lo­nych naszym uczniom z Tech­ni­kum reali­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II

  • Upraw­nie­nia elek­trycz­ne do 1 kV–  15 uczniów roz­po­czę­ło i zda­ło egza­min pań­stwo­wy otrzy­mu­jąc upraw­nie­nia.
  • Ope­ra­tor wóz­ka jez­dnio­we­go z napę­dem sil­ni­ko­wym z upraw­nie­nia­mi na bez­piecz­ną wymia­nę butli gazo­wej — 15 uczniów roz­po­czę­ło i  zda­ło egza­min pań­stwo­wy.

Konkurs poetycki

Reflek­syj­nie i…słodko.

Dnia 7 listo­pa­da 2014 r. w Zespo­le Szkół Eko­no­micz­no-Tury­stycz­nych w Jele­niej Górze odbył się Kon­kurs poetyc­ki ”Imie­ni­no­wy Tort Tade­usza Róże­wi­cza”. Poetyc­kie zma­ga­nia poprze­dzi­ła pre­lek­cja Pana Zbi­gnie­wa Kuli­ka, któ­ry opo­wia­dał o Tade­uszu Róże­wi­czu i jego wizy­tach w Kar­ko­no­szach. Następ­nie uczest­ni­cy kon­kur­su pre­zen­to­wa­li loso­wo wybra­ne wier­sze poety i wła­sną ich inter­pre­ta­cję. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły (god­nie!!!) San­dra Śmi­ga­sie­wicz i Mario­la Weso­ło­wicz. Obie otrzy­ma­ły wyróż­nie­nia. Kon­kurs prze­bie­gał w bar­dzo sym­pa­tycz­nej i miłej atmos­fe­rze, a poza poezją dla ducha było też coś dla cia­ła, czy­li pysz­ne cia­sta.

ekonom rozewicz 068 ekonom rozewicz 074 ekonom rozewicz 083 ekonom rozewicz 097

Targi Kariery 2014

Dnia 22.10.2014 r.  szko­ła nasza po raz pierw­szy  uczest­ni­czy­ła  w Tar­gach Karie­ry orga­ni­zo­wa­nych przez Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny w Jele­niej Górze. Dla  uczniów  gim­na­zjum przed­sta­wi­li­śmy ofer­tę  naszej szko­ły, któ­rą pre­zen­to­wa­li ucznio­wie :

  • Bar­tosz Błasz­kie­wicz kla­sa I Tech­ni­kum —  kla­sa woj­sko­wa
  • San­dra Śmi­ga­sie­wicz  kla­sa   II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce — kla­sa ratow­nic­two medycz­ne
  • Gabrie­la Smę­tek  kla­sa II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce- kla­sa  poli­cyj­na.

Ucznio­wie kla­sy III LO i IV Tech­ni­kum uczest­ni­czy­li  w wykła­dach pt: „Zawo­do­we dro­go­wska­zy” oraz „ Biz­ne­so­wy savo­ir- vivre”.

IMG_0940 IMG_0941 IMG_0943