Archiwum kategorii: E-sport

Esport Now 2017

W dniach 2728 maja we Wro­cła­wiu w Hali Stu­le­cia odby­ła się impre­za „Esport Now 2017”  w któ­rej brał udział uczeń kla­sy 1T Nor­bert Kowa­lik.
Pod­czas tego wyda­rze­nia odby­wa­ły się dwa tur­nie­je espor­to­we: „GeFor­ce Cup” oraz „Puchar Pol­ski ESN”.
Nasz uczeń opo­wia­da, że zaraz po wej­ściu była roz­sta­wio­na duża sce­na tur­nie­ju „GeFor­ce Cup” a obok dru­ga sce­na z grą League of Legends. Pomię­dzy mecza­mi lub w trak­cie moż­na było zaj­rzeć na sta­no­wi­ska wystaw­ców takich jak: Fyre­sto­re połą­czo­ne wraz ze sto­iskiem Fade­ca­se i Ravco­re, Spri­te, Bal­li­stix oraz jed­no wiel­kie sta­no­wi­sko G2A.com z Kom­pu­tro­ni­kiem, Raze­rem oraz SPC Gear i wie­le innych.
Moż­na było spo­tkać YouTu­be­rów i stre­ame­rów  — Iza­ka, Dis­Stre­ama, IsA­mU­xPom­pe lub The­Ni­tro­Zy­nia­ka.
Była oka­zja pozna­nia pro­fe­sjo­nal­nych dru­żyn np. Iza­ko­Bo­ars, Pom­pa­Te­am, Kin­gu­in oraz zawod­ni­ków takich jak Mika­il “Maike­le­le” Bill.
Nie mogło też zabrak­nąć cosplay­erów i cosplay­erek, któ­rzy robi­li Sobie zdję­cia z uczest­ni­ka­mi wyda­rze­nia.
Takie wyda­rze­nie to obo­wią­zek dla każ­dej oso­by inte­re­su­ją­cej się espor­tem.

Logo klasy e-sportowej

Pomi­mo wie­lu róż­nych popra­wek i zmian wśród nade­sła­nych pro­po­zy­cji na logo kla­sy e-spor­to­wej zde­cy­do­wa­li­śmy że final­nie będzie nim pro­jekt przy­go­to­wa­ny przez Kami­lę Machu­ra.

Dzię­ku­je­my za nade­sła­ne pra­ce przez Jaku­ba Gond­ka, Bar­to­sza Błasz­kie­wi­cza i Nor­ber­ta Kowa­li­ka.

Turniej CS:GO — podsumowanie.

W dniach 1417 lute­go 2017 r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach odbył się (corocz­ny) tur­niej gier. Tym razem z uwa­gi na utwo­rzo­ną od 1 wrze­śnia 2016 r. kla­sę o pro­fi­lu e-spor­to­wym wybór padł na grę Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve.

Do tur­nie­ju zgło­si­ło się 15 dru­żyn (5-cio oso­bo­wych) z tere­nu nasze­go powia­tu w tym jed­na z kla­sy e-spor­to­wej z Żar. Wśród uczest­ni­ków były dru­ży­ny gim­na­zjal­ne, a tak­że takie w skła­dzie któ­rych byli ucznio­wie naszej szko­ły oraz absol­wen­ci. Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju odby­wa­ły się sys­te­mem podwój­nej dra­bin­ki, a ostat­nie­go dnia sys­te­mem pucha­ro­wym. Ucznio­wie naszej kla­sy e-spor­to­wej w głów­nej mie­rze byli orga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju. Wśród umie­jęt­no­ści jakie naby­wa­ją na zaję­ciach dodat­ko­wych z e-spor­tu (komu­ni­ka­cja, moty­wa­cja, podej­mo­wa­nie decy­zji, nauka na wła­snych błę­dach, radze­nie sobie ze stre­sem) tym razem mie­li oka­zję „spraw­dzić się” w roli orga­ni­za­to­ra. To duża odpo­wie­dzial­ność, wyzwa­nie i przed­się­wzię­cie w zakre­sie insta­la­cji oraz kon­fi­gu­ra­cji ser­we­rów gier, komu­ni­ka­cji czy sys­te­mu wizu­ali­za­cji roz­gry­wek.

Wśród dru­żyn pano­wa­ła wspa­nia­ła atmos­fe­ra, gra­cze mie­li moż­li­wość pozna­nia się, wymia­ny doświad­czeń, podej­rze­nia tak­tyk i stra­te­gii. Wie­le z toczo­nych meczy była zacię­ta i towa­rzy­szy­ło im duże zain­te­re­so­wa­nie w spe­cjal­nej wydzie­lo­nej „stre­fie kibi­ca” w odręb­nej pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej.

Finał w któ­rym zmie­rzy­ła się dru­ży­na NoLi­fe­Frags z dru­ży­ną Feels­Bad­Te­am (Żary) zakoń­czył się zwy­cię­stwem NoLi­fe­Frags (z wyni­ka­mi 16:10 i 16:9 na dwóch mapach). Praw­do­po­dob­nie jeden z gra­czy zwy­cię­skiej dru­ży­ny dosta­nie szan­sę spraw­dze­nia się w meczach z gra­cza­mi pół­pro­fe­sjo­nal­ny­mi roz­gry­wa­ją­cy­mi swo­je mecze na are­nie mie­dzy­na­ro­do­wej.  

Rów­no­cze­śnie pod­czas trwa­nia tur­nie­ju szko­ła zapew­ni­ła uczniom poczę­stu­nek oraz opie­kę. Ucznio­wie gim­na­zja­li­ści mie­li moż­li­wość zapo­znać się ze spe­cy­fi­ką pro­fi­li jakie ma szko­ła w swo­jej ofer­cie edu­ka­cyj­nej. Do dys­po­zy­cji uczniów był nasz tre­ner e-spor­to­wy (Kamil Tar­ka) z któ­rym mie­li moż­li­wość poroz­ma­wia­nia o swo­ich pasjach i tre­nin­gu e-spor­to­wym. Odby­ły się też dla osób chęt­nych warsz­ta­ty e-spor­to­we aby przy­bli­żyć temat e-spor­tu, pod­sta­wy tre­nin­gu i ten­den­cję roz­wo­ju e-spor­tu w kra­ju i na świe­cie.

Obec­ny był rów­nież nauczy­ciel przed­mio­tu „edu­ka­cja woj­sko­wa”, do dys­po­zy­cji szkol­na strzel­ni­ca oraz tor spraw­no­ścio­wy na któ­rym ucznio­wie klas woj­sko­wych i poli­cyj­nych przy­go­to­wu­ją się do róż­nych zawo­dów w zakre­sie swo­ich pro­fi­li.

Pod­czas warsz­ta­tów i tur­nie­ju zapre­zen­to­wa­ła się rów­nież w stro­ju posta­ci z gry Coun­ter Stri­ke była absol­went­ka szko­ły — Kami­la Machu­ra. Opo­wie­dzia­ła o swo­jej pasji i o tym czym jest cosplay.

Spon­so­rem nagród rze­czo­wych na tur­niej gier były fir­my kom­pu­te­ro­we Proc­pu oraz Enter-Net.

Auto­rem zdjęć jest: Nor­bert Kowa­lik.

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia dla uczniów naszej szko­ły, za udo­stęp­nie­nie swo­ich kom­pu­te­rów na tur­niej, za orga­ni­za­cję i wzo­ro­wy nad­zór nad nim od stro­ny tech­nicz­nej i logi­stycz­nej. Za to, że wie­lu z Was było tam przez 5 dni czę­sto po 12 godzin dzien­nie. 🙂

Media, któ­re dotych­czas napi­sa­ły o naszym tur­nie­ju:
24.jgora.pl
TV DAMI
Jelonka.com
Nowi­ny Jele­nio­gór­skie — wer­sja papie­ro­wa
Nowi­ny Jele­nio­gór­skie — wer­sja elek­tro­nicz­na
Infor­ma­tor Pie­cho­wic­ki — stro­na 15.

Rozpiska ćwierćfinałów

Poni­żej mecze dnia jutrzej­sze­go:

Godzi­na 8:00 – NoLi­fe­Frags  vs Dead­Dy­na­sty

Godzi­na 9:00 – Boru­ta vs Moun­ta­inZ

Godzi­na 10:00 – Zły Gaming vs Tęczo­we Motyl­ki

Godzi­na 11:00 – Feels­Bad­Te­am vs Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go

i dalej pół­fi­na­ły i finał.

O 16:00 warsz­ta­ty e-spor­to­we — sala gim­na­stycz­na w budyn­ku szko­ły.

CS:GO — po drugim dniu zmagań.

Z dzi­siej­szych meczy gru­py 2 do dal­szych roz­gry­wek awan­so­wa­ły dru­ży­ny: “Boru­ta” (z pierw­sze­go miej­sca) i “Tęczo­we Motyl­ki” (z dru­gie­go miej­sca). Z kolei z gru­py 3: “Zły Gaming” (pierw­sze miej­sce) oraz “Moun­ta­inZ” (dru­gie miej­sce).

Jutro ostat­nie roz­strzy­gnię­cia — mecze w gru­pie 4. Roz­pi­ska meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Godzi­na 8:00 – Feels­Bad­Te­am  vs 100lec

Godzi­na 9:00 – Team ReKt vs Dead­Dy­na­sty

Godzi­na 10:00 – prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:00

Godzi­na 11:00 – wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:00 – wygra­ny awans do  ćwierć­fi­na­łów.

Godzi­na 12:00 – wygra­ny z 10:00 z prze­gra­nym z 11:00 – wygra­ny awans do ćwierć­fi­na­łów.

Pro­si­my aby dru­ży­ny były obec­ne na ok. 30 minut przed pla­no­wa­nym meczem.

Zda­rza­ją się opóź­nia­nia wyni­ka­ją­ce z pro­ble­mów tech­nicz­nych, ale nie nakła­daj­my na to jesz­cze opóź­nień zwią­za­nych z nie­obec­no­ścią lub spóź­nia­niem gra­czy.

Jutro po zakoń­cze­niu roz­gry­wek opu­bli­ku­ję zestaw meczy na pią­tek (ćwierć­fi­na­ły, pół­fi­na­ły i finał).

Warsz­ta­ty e-spor­to­we odbę­dą się w szko­le na sali gim­na­stycz­nej od 16:00 do 20:00.

Na ten moment już wie­my, że w parach ćwierć­fi­na­ło­wych zagra­ją: Boru­ta vs Moun­ta­inZ oraz Zły Gaming vs Tęczo­we Motyl­ki. Jutrzej­sze mecze wyło­nią prze­ciw­ni­ków dla dru­żyn NoLi­fe­Frags (prze­ciw­nik będzie z dru­gie­go miej­sca gru­py 4) oraz Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go (prze­ciw­nik będzie z pierw­sze­go miej­sca gru­py 4).