Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lute­go przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Świę­to to usta­no­wio­ne przez UNE­SCO w 1999 roku ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na potrze­bę tro­ski o języ­ki ojczy­ste oraz zadba­nie o ich roz­wój i trwa­nie.
Data ta upa­mięt­nia wyda­rze­nia w Ban­gla­de­szu, gdzie pod­czas demon­stra­cji w 1952 roku pię­ciu stu­den­tów uni­wer­sy­te­tu w Dha­ce zgi­nę­ło doma­ga­jąc się nada­nia języ­ko­wi ben­gal­skie­mu sta­tu­su języ­ka urzę­do­we­go.

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go zapra­szam uczniów naszej szko­ły do udzia­łu w kon­kur­sie polo­ni­stycz­nym, orga­ni­zo­wa­nym w kate­go­rii:
· Mistrz Popraw­no­ści Języ­ko­wej

Kon­kurs odbę­dzie się 20 lute­go na 4 lek­cji w biblio­te­ce szkol­nej. Uczest­ni­cy roz­wią­żą test popraw­nej pol­sz­czy­zny (z zada­nia­mi róż­ne­go typu).

Zgło­sze­nia — do czwart­ku, 19 lute­go 2015 roku, do nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, któ­ry udo­stęp­ni zain­te­re­so­wa­nym regu­la­min kon­kur­su.

Gwa­ran­to­wa­na nagro­da rze­czo­wa i wyso­kie oce­ny z języ­ka pol­skie­go dla naj­lep­szych!

Zapra­szam!!!

Counter Strike 1.6

W dniu wczo­raj­szym zakoń­czy­li­śmy roz­gryw­kę w zor­ga­ni­zo­wa­nym przez naszą szko­łę tur­nie­ju gry Coun­ter Stri­ke 1.6

Fina­ło­wa czwór­ka naj­lep­szych dru­żyn to:

1. BGC
2. Tęczo­we Motyl­ki
3. Mor­decz­ki Bonu­sa
4. Neworld Order

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com.

O tur­nie­ju może­cie rów­nież prze­czy­tać na stro­nie jelonka.com.

CS — po pierwszym dniu turnieju

Zakoń­czy­ły się zma­ga­nia pierw­sze­go dnia tur­nie­ju. Jutro ze sobą w wal­ce o finał zmie­rzą się dru­ży­ny:

Tęczo­we Motyl­ki vs Mor­decz­ki Bonu­sa

oraz

Neworld Order vs BGC

Mecze zaczy­na­my naj­póź­niej o 9:00 (nale­ży przy­być odpo­wied­nio wcze­śniej aby pod­łą­czyć sobie swój sprzęt do gry).

Zwy­cięz­cy zagra­ją o miej­sca 12, prze­gra­ni o miej­sca 34.