Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Świę­to zosta­ło usta­no­wio­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­kar­stwa Szkol­ne­go w 1999r. Naj­pierw był to jeden dzień, od 2008r – cały paź­dzier­nik.
Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­kar­stwa Szkol­ne­go dzia­ła od 1971r. Zrze­sza Biblio­te­ka­rzy szkol­nych, nauczy­cie­li, wydaw­ców oraz inne oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w spra­wy biblio­te­kar­stwa szkol­ne­go. Celem sto­wa­rzy­sze­nia jest przede wszyst­kim roz­wój biblio­tek szkol­nych we wszyst­kich kra­jach.

W związ­ku z obcho­da­mi tego świę­ta biblio­te­ka ogła­sza kon­kurs na wiersz lub hasło pro­mu­ją­ce biblio­te­kę szkol­ną.
Zain­te­re­so­wa­nych uczniów pro­si­my o kon­takt z nauczy­cie­lem – biblio­te­ka­rzem.

Regu­la­min kon­kur­su w zakład­ce BIBLIO­TE­KA.

Kto czy­ta książ­ki, ten żyje podwój­nie”
Umber­to Eco

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków na pod­sta­wie: Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 29 lip­ca 2014 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków udzie­la­nia pomo­cy finan­so­wej uczniom na zakup pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów dydak­tycz­nych (Dz. U. 2014 r. poz. 1024).

W 2014 r. pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go lub pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia w zawo­dach, dopusz­czo­nych do użyt­ku szkol­ne­go przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia, jest udzie­la­na dla uczniów pobie­ra­ją­cych naukę w kla­sach III szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, tj. Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym lub Tech­ni­kum w roku szkol­nym 2014/2015.

Dofi­nan­so­wa­nie obej­mu­je rów­nież zakup mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i będzie wyno­sić: do 445 zł.

Wnio­ski do pobra­nia dostęp­ne są na naszej stro­nie oraz na stro­nie Urzę­du Mia­sta Pie­cho­wi­ce.

Wnio­ski nale­ży skła­dać do dyrek­to­ra szko­ły, do któ­rej uczeń będzie uczęsz­czał w roku szkol­nym 2014/2015 w ter­mi­nie do 5 wrze­śnia 2014 r.

Wszel­kie pyta­nia pro­szę kie­ro­wać do peda­go­ga szkol­ne­go Beaty Miki­ciuk-Murzyn:

  • tel. (75)75530-60
  • e-mail: pedagoszka@zsem.pl

Do pobra­nia wnio­sek o wypraw­kę: wnio­sek o wypraw­kę — druk nr 12014

Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty.

Po cało­rocz­nych zma­ga­niach czy­tel­ni­czych nade­szła chwi­la, aby ogło­sić zwy­cięz­ców Kon­kur­su Czy­tel­ni­cze­go. Rywa­li­za­cja o laur naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka trwa­ła do ostat­nie­go tygo­dnia. Oto wyni­ki:
I mie­isce: Wero­ni­ka Siok
II miej­sce: Grze­gorz Dzie­ru­go
III miej­sce: Jakub Ken­drzeń­ski
Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i zapra­szam do biblio­te­ki po waka­cjach. 🙂

Ogólnopolska Akcja Głos Profilaktyki”

Dnia 14.06.2014 roku (sobo­ta) po raz dru­gi raz nasi ucznio­wie uczest­ni­czy­li w orga­ni­zo­wa­nym przez Komen­dę Miej­ską Poli­cji w Jele­niej Górze hap­pe­nin­gu „Ogól­no­pol­ski Głos Pro­fi­lak­ty­ki”. Dzia­ła­nia te roz­po­czął prze­jazd auto­bu­su MZK z uczest­ni­ka­mi, a póź­niej prze­marsz uczniów, Poli­cji, har­ce­rzy uli­cą Ban­ko­wą na Plac Ratu­szo­wy z hasła­mi i pla­ka­ta­mi doty­czą­cy­mi pro­pa­go­wa­nia życia bez uza­leż­nień, prze­mo­cy i obo­jęt­no­ści na dru­gie­go czło­wie­ka. O godzi­nie 16 przez minu­tę wszy­scy znaj­du­ją­cy się na Pla­cu Ratu­szo­wym wybi­li rytm ser­ca. Nasi ucznio­wie z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach- kla­sy poli­cyj­ne i kla­sa ratow­nic­two medycz­ne przy­go­to­wa­li pokaz samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych, któ­ry to przed­miot mają w ramach zajęć dodat­ko­wych w szko­le. Atrak­cją rów­nież był występ uczen­ni­cy z kla­sy poli­cyj­nej Darii Baszak w poka­zie z gim­na­sty­ki akro­ba­cyj­nej oraz żon­gler­ki.

Uczen­ni­ce z klas poli­cyj­nych : Patry­cja Cisek, Nata­lia Lip­ka, Ola Sta­lew­ska, Pau­li­na Wró­blew­ska, Karo­li­na Sta­si­kie­wicz wygra­ły kon­kurs przy­go­to­wa­ny przez MONAR z Jele­niej Góry doty­czą­cy sze­ro­ko poję­tej pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień oraz zna­jo­mo­ści pra­wa.

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W dniu 6 czerw­ca w naszej szko­le odbył się kon­kurs z języ­ka nie­miec­kie­go, pod­czas któ­re­go ucznio­wie mie­li oka­zję spraw­dzić swo­ją wie­dzę w dzie­dzi­nie geo­gra­fii, kul­tu­ry, zwy­cza­jów i zagad­nień poli­tycz­nych Nie­miec, Austrii, Szwaj­ca­rii oraz Luxem­bur­ga. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 15 uczniów z klas I i II LO oraz II i III tech­ni­kum.

Pierw­sze miej­sce zaję­li:

  1. Patry­cja Mał­kow­ska (II LO) i Jakub Gon­dek (II T) – 78%

Kolej­ni ucznio­wie uzy­ska­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

Dawid Wal­czak (II LO) i Adrian Per­lik (III T)          — 73%

San­dra Śmi­ga­sie­wicz (I LO B)                               — 69%

Żane­ta Rucz­kow­ska (II LO)                                      — 65%

Pau­li­na Wróblewska(II LO) i Mari­ka Mulik(II LO) – 63%

Kamil Wik­tor­ski (II LO), Adrian Zachwiej (II LO)    — 61%

Woj­ciech Sołod­kij (II T)                                            — 61%

Wero­ni­ka Siok (II LO) i Mag­da Har­twig (II LO)    — 55%

Szy­mon Chy­liń­ski (II T) i Kamil Dydych (III T)       — 46%