CS — po pierwszym dniu turnieju

Zakoń­czy­ły się zma­ga­nia pierw­sze­go dnia tur­nie­ju. Jutro ze sobą w wal­ce o finał zmie­rzą się dru­ży­ny:

Tęczo­we Motyl­ki vs Mor­decz­ki Bonu­sa

oraz

Neworld Order vs BGC

Mecze zaczy­na­my naj­póź­niej o 9:00 (nale­ży przy­być odpo­wied­nio wcze­śniej aby pod­łą­czyć sobie swój sprzęt do gry).

Zwy­cięz­cy zagra­ją o miej­sca 12, prze­gra­ni o miej­sca 34.

Turnieju nadszedł czas.

Final­nie do tur­nie­ju CS’a zgło­si­ło się 8 dru­żyn.

Pełen sys­tem roz­gryw­ki pierw­sze­go i dru­gie­go dnia publi­ku­je­my tutaj.

Z uwa­gi na dużą licz­bę meczy (i rund) koniecz­nych do roze­gra­nia dnia pierw­sze­go pro­si­my o punk­tu­al­ne przy­by­cie, tak aby naj­póź­niej o 9:00 roz­po­czę­ły się mecze w obu gru­pach (lub w mia­rę moż­li­wo­ści nawet nie­co wcze­śniej).

Warsz­ta­ty szkol­ne gdzie roz­gry­wa­ny będzie tur­niej będą otwar­te w oba dni od godzi­ny 8:00. Prze­wi­dy­wa­ny czas zakoń­cze­nia roz­gryw­ki dnia pierw­sze­go to 14:00 (14:30) i ok. 12:00 dnia dru­gie­go.

Dla gra­czy, któ­rzy nie mie­li przy­jem­no­ści poznać naszej szko­ły (i warsz­ta­tów) publi­ku­je­my map­kę. Kolor zie­lo­ny to przy­sta­nek na któ­rym powin­ni­ście wysiąść, kolor nie­bie­ski to warsz­ta­ty.

Na miej­scu będzie moż­li­wość napić się cie­płej her­bat­ki i zagryźć palusz­kiem 🙂

CS — ostatnia prosta :)

Aktu­al­nie zgło­szo­nych jest 5 dru­żyn:

BGC, Mor­decz­ki Bonu­sa, Tęczo­we Motyl­ki, Play4Fun i Pogrom­cy.

Przy­po­mi­na­my, że w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek upły­wa ter­min zgła­sza­nia dru­żyn. We wto­rek opu­bli­ku­je­my na stro­nie sys­tem roz­gry­wek (uza­leż­nio­ny od licz­by zgło­szo­nych dru­żyn) i ewen­tu­al­nie pary pierw­szej run­dy.

Wia­do­mo też, że nagro­dą dla każ­de­go uczest­ni­ka dru­ży­ny zwy­cię­skiej będą słu­chaw­ki:

sluchawki

Jed­no­cze­śnie trwa­ją sta­ra­nia aby zdo­być upo­min­ki oko­licz­no­ścio­we za miej­sca 2 i 3.  🙂

Zachę­ca­my do uczest­nic­twa !!

1 % DLA NASZEJ SZKOŁY

DRO­DZY RODZI­CE UCZNIÓW  I SYM­PA­TY­CY  ZESPO­ŁU SZKÓŁ
TECH­NICZ­NYCHLICE­AL­NYCH W PIE­CHO­WI­CACH

SZKO­ŁA NASZA NALE­ŻY DO PRO­GRA­MU PRZY­JA­ZNA SZKO­ŁA PATRO­NU­JĄ­CE­MU PRO­JEKT POMO­CY1 % DLA MOJEJ SZKO­ŁY”. CHĘT­NYCH DO WSPAR­CIA PRO­SI­MY O ZAPIS  W DRU­KU PIT

DODAT­KO­WE INFOR­MA­CJE O AKCJI ZNAJ­DZIESZ TUTAJ:

link1   i   link2

CS — przeżyjmy to jeszcze raz.

Mówi się: “do trzech razy sztu­ka …” .

W 2011 r. po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w naszej szko­le tur­niej gry Coun­ter Stri­ke 1.6 (w poprzed­nich latach odby­wa­ły się też tur­nie­je w inne gry — mię­dzy inny­mi Quake 1 i 3).

Wów­czas miej­scem roz­gryw­ki była pra­cow­nia kom­pu­te­ro­wa (sala 303) miesz­czą­ca się w głów­nym budyn­ku szko­ły. Mia­ła jed­ną wadę … nie była w sta­nie pomie­ścić wszyst­kich uczest­ni­ków — mecze fina­ło­we oglą­da­li jedy­nie szczę­śliw­cy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W 2013 roku odbył się kolej­ny tur­niej — tym razem w pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej miesz­czą­cej się w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (sala 111). To kolej­na nasza pra­cow­nia, kolej­ne kom­pu­te­ry gwa­ran­tu­ją­ce nie­co lep­szy kom­fort i warun­ki gry. Wyglą­da­ło to wów­czas tak:

2013

W tym roku zapro­si­my Was do jesz­cze innej pra­cow­ni — tym razem będzie to sala 110 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych.

A sko­ro już jeste­śmy w tema­cie tur­nie­ju to przy­po­mi­nam, że dostęp­ny jest regu­la­min, gdzie znaj­dzie­cie odpo­wiedź na więk­szość pytań na jakie odpo­wia­dam w e-mail’ach do Was.  🙂