Życzenia Świąteczne

Życze­nia cie­płe jak tchnie­nie wio­sny,
skła­da­my Wszyst­kim w ten czas rado­sny.
Niech wszyst­kie tro­ski będą dale­ko,
a dobro pły­nie sze­ro­ką rze­ką.

Z Wiel­ka­noc­ny­mi pozdro­wie­nia­mi ZSTiL Pie­cho­wi­ce

wielkanoc

Wicemistrzowie Dolnego Śląska w zawodzie Technik Elektryk

3 kwiet­nia 2014 roku  we Wro­cła­wiu  odbył się etap woje­wódz­ki kon­kur­su „Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” w ramach  pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II”.  Mistrzo­wie eta­pu regio­nal­ne­go  z dnia 6.03.2014 r.  z Zespo­łu  Szkół  Tech­nicz­nych i Lice­al­nych  w Pie­cho­wi­cach zosta­li  Wice­mi­strza­mi  Dol­ne­go Ślą­ska.

Zada­niem uczniów było zapro­jek­to­wać i prze­pro­wa­dzić symu­la­cję kom­pu­te­ro­wą  oraz   zmon­to­wać zapro­jek­to­wa­ny układ  Dah­lan­de­ra.  Dru­ży­na  naszej szko­ły w skła­dzie Jan Bart­ko, Michał Obo­le­wicz, Piotr Wój­cik  pod opie­ką nauczy­cie­la  Rober­ta Lipaw­skie­go spi­sa­ła się zna­ko­mi­cie – gra­tu­lu­je­my!

  

Konkurs “Informatyka nauką przyszłości”

W dniu 04.04.2014 r. ucznio­wie naszej szko­ły w 9-cio oso­bo­wym skła­dzie wzię­li udział w I infor­ma­tycz­nym kon­kur­sie “Infor­ma­ty­ka nauką przy­szło­ści” orga­ni­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ską Pań­stwo­wą Szko­łę Wyż­szą w Jele­niej Górze.

Kon­kurs skła­dał się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go (50 pytań) i prak­tycz­ne­go. Do czę­ści prak­tycz­nej awan­so­wa­li ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­li wyni­ki powy­żej 50% moż­li­wych punk­tów do zdo­by­cia, otrzy­mu­jąc w nagro­dę pendrive’a 8 GB (wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my). W trak­cie trwa­nia eta­pu prak­tycz­ne­go pozo­sta­li uczest­ni­cy mogli wziąć udział w pre­lek­cji doty­czą­cej “mode­lo­wa­nia 3D” (będą­cej jed­no­cze­śnie zapo­wie­dzią kolej­ne­go kon­kur­su).

W czę­ści prak­tycz­nej kon­kur­su z naszej szko­ły wzię­li udział: Patryk Samek, Kry­stian Konop­ka, Grze­gorz Lesz­kie­wicz, Michał Tar­czyń­ski oraz Paweł Rzep­czyń­ski. Żad­ne­mu z naszych uczniów nie uda­ło się jed­nak zdo­być głów­nej nagro­dy jaką był lap­top.

Peł­ne wyni­ki dru­gie­go eta­pu dostęp­ne tutaj oraz film i zdję­cia na por­ta­lu: portalik24.pl

Konkurs “Mistrz w zawodzie” — informatyk.

Dnia 13.03.2014 r. w Zespo­le Szkół Elek­tro­nicz­nych w Bole­sław­cu ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” dla zawo­du Tech­nik infor­ma­tyk. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie, któ­rych opie­ku­nem jest mgr inż. Mar­cin Spy­cha­ła:

  • Nata­lia Wój­to­wicz — kla­sa I
  • Adrian Mle­czak — kla­sa I
  • Kry­stian Konop­ka — kla­sa III

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.