Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Cała Polska czyta dzieciom — my również.

20161010_101319

Nie do prze­ce­nie­nia jest rola, jaką  w wycho­wa­niu i roz­wo­ju czło­wie­ka i to już od naj­młod­szych lat,  odgry­wa kon­takt z książ­ką, roz­wi­ja­jąc wraż­li­wość i wpły­wa­jąc na roz­wój inte­lek­tu­al­ny mło­de­go słu­cha­cza i czy­tel­ni­ka.

Rozu­mie­jąc to i doce­nia­jąc – ucznio­wie naszej szko­ły,  w ramach spo­łecz­nej kam­pa­nii „Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom” , odwie­dzi­li wczo­raj dzie­ci z Przed­szko­la Samo­rzą­do­we­go Nr 2 Pie­cho­wi­cach.

Pięk­nie prze­czy­ta­li przy­go­to­wa­ne wcze­śniej baśnie, a następ­nie toczy­li zacie­kłe dys­ku­sje ze swo­imi młod­szy­mi kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi na temat zacho­wa­nia przed­sta­wio­nych boha­te­rów lite­rac­kich.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się słod­kim poczę­stun­kiem i wspól­nym zdję­ciem.