Archiwum kategorii: Aktualności

Konkurs nie tylko dla zakochanych

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta zako­cha­nych zapra­sza­my do udzia­łu w Kon­kur­sie Walen­tyn­ko­wym, któ­re­go pyta­nia zamiesz­czam poni­żej. Odpo­wie­dzi nale­ży dostar­czyć do 13.02.2015 oso­bi­ście do biblio­te­ki szkol­nej. Wśród osób, któ­re przed­sta­wią pra­wi­dło­we odpo­wie­dzi zosta­nie wylo­so­wa­na nagro­da książ­ko­wa. Zapra­szam!

Kon­kurs walen­tyn­ko­wy

I. MIŁOŚĆ W POEZJI. Roz­po­znaj auto­rów i tytu­ły wier­szy.

1. Kocham Cię w słoń­cu i przy bla­sku świec,
Kocham Cię w kape­lu­szu i w bere­cie.
W wiel­kim wie­trze na szo­sie i na kon­cer­cie…

2. Mię­dzy nami nic nie było
Żad­nych zwie­rzeń, wyznań żad­nych,
Nic nas z sobą nie łączy­ło
Oprócz sen­nych marzeń zdrad­nych…

3. Jestem Julią
mam lat 23
dotknę­łam kie­dyś miło­ści
mia­ła smak gorz­ki
jak fili­żan­ka czar­nej kawy

4. Nie widzia­łam cię już od mie­sią­ca
I nic. Jestem może bled­sza,
tro­chę śpią­ca, tro­chę bar­dziej mil­czą­ca,
lecz widać moż­na żyć bez powie­trza!

5. Tak w każ­dym miej­scu i o każ­dej dobie,
Gdziem z tobą pła­kał, gdziem się z tobą bawił,
Wszę­dzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszę­dzie cząst­kę mej duszy zosta­wił.

II. SŁYN­NE CYTA­TY O MIŁO­ŚCI. Kto jest auto­rem tych słów?

1. Kochać, to nie zna­czy patrzeć na sie­bie nawza­jem, ale patrzeć w tym samym kie­run­ku.

2. Miej ser­ce i patrzaj w ser­ce.
3. Świat bez miło­ści był­by mar­twym świa­tem.

4. Śpiesz­my się kochać ludzi, tak szyb­ko odcho­dzą.

5. I nie miło­wać cięż­ko i miło­wać nędz­na pocie­cha…

III. SŁYN­NI KOCHAN­KO­WIE LITE­RAC­CY. O jakich parach lite­rac­kich jest mowa (podaj też auto­ra i tytuł dzie­ła)?

1. Przy­kląkł, aże­by pod­nieść papier. Wtem dotknął suk­ni pan­ny.….….….. i już nie wie­dząc, co robi, schwy­cił ją za rękę.
— Obu­dzisz się, ty, moja kró­lew­no… – rzekł.
— Nie wiem… może… – odpo­wie­dzia­ła.

2. Kochasz ty mnie?
— Moze, moze –
Cię­giem ino godos o tem.
— Bo mi ser­ce wali mło­tem,
bo i w gło­wie huczy, szu­mi…
Moja .….….……, toś ty moja ?!
— Two­ja, jak trza, juści two­ja.

3. Muszę pod­krę­cać i przy­ga­szać świa­tło, bo gotów jesz­cze wró­cić.
— No to ja będę pod­krę­cał ten knot. Już ja mu to faj­nie odsta­wię […] Czy­nił to dotąd dopó­ki dwa świetl­ne koła male­ją­ce w nocy nie zni­kły zupeł­nie. Wte­dy (…) sto­czył się z pod­wyż­sze­nia przy oknie w obję­cia
czy­ste­go sza­leń­stwa.

4. — Chcesz już iść, a jesz­cze ranek nie tak bli­ski. Sło­wik to, a nie skow­ro­nek się zry­wa.
— Skow­ro­nek to ów czuj­ny Herod ran­ku. Chcąc żyć, iść muszę […] — Ach dnie­je, dnie­je. Idź, spiesz się, ucie­kaj!…

5. Powo­li uwal­nia­jąc się z jego obję­cia twa­rzą w twarz przed nim sta­nę­ła, obie dło­nie poło­ży­ła mu na ramio­nach i dobro­wol­nie, z dresz­czem
szczę­ścia, z roz­kosz­ną ufno­ścią bez gra­nic, gło­wę na jego pierś pochy­li­ła.
— Kró­lo­wo moja! naj­droż­sza! jedy­na! czy moja ty? czy moja? moja?
— Na zawsze! — odpo­wie­dzia­ła

IV. ZNA­NE HISTO­RIE MIŁO­SNE.

1. Jak nazy­wał się uko­cha­ny, naj­więk­sza miłość Anny Kare­ni­ny?
a. Ksią­żę Mysz­kin
b. Piotr Chro­pot­kin
c. Alek­sy Wroń­ski

2. Co wuj mło­dziut­kiej Helo­izy, kano­nik kate­dry Notre Dame, zro­bił na wieść o mał­żeń­stwie swej sio­strze­ni­cy?
a. odpra­wił uro­czy­stą mszę świę­tą za mło­dą parę
b. wyna­jął oprysz­ków, któ­rzy wyka­stro­wa­li pana mło­de­go
c. poda­ro­wał mło­dej parze cen­ny egzem­plarz Biblii

3. Co dzie­li­ło w łożu Tri­sta­na i Izol­dę?
a. nagi miecz, by strzegł ich nie­win­no­ści
b. nic, bo nic nie mogło roz­łą­czyć ich moc­ne­go uści­sku
c. uko­cha­ny pies Izol­dy

4. Jak mia­ła na imię dama ser­ca Don Kicho­ta, boha­te­ra powie­ści Cervan­te­sa?
a. Sera­min­da
b. Dul­cy­nea
c. Senio­ri­ta

5. Na co mała syren­ka zamie­ni­ła z miło­ści do księ­cia swój rybi ogon?
a. mowę
b. słuch
c. wzrok

6. Kie­dy Michał Woło­dy­jow­ski posta­no­wił iść do klasz­to­ru?
a. po śmier­ci narze­czo­nej Anu­si
b. po odtrą­ce­niu go przez Krzy­się
c. po porwa­niu Baś­ki przez Tata­rów

7. Pod jakim drze­wem spo­ty­ka­li się Lau­ra i Filon?
a. wierz­bą pła­czą­cą
b. jawo­rem
c. dębem

8. Ile lat cze­ka­ła Pene­lo­pa na powrót z woj­ny swe­go uko­cha­ne­go męża Ody­se­usza?
a. pięć
b. dzie­sięć
c. dwa­dzie­ścia

9. W jakim mie­ście toczy się akcja Romea i Julii?
a. we Flo­ren­cji
b. w Wero­nie
c. w Man­tui

10. Któ­rym mężem Scar­lett O˘Hary był Red Butler?
a. pierw­szym
b. dru­gim
c. trze­cim

Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty.

Po cało­rocz­nych zma­ga­niach czy­tel­ni­czych nade­szła chwi­la, aby ogło­sić zwy­cięz­ców Kon­kur­su Czy­tel­ni­cze­go. Rywa­li­za­cja o laur naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka trwa­ła do ostat­nie­go tygo­dnia. Oto wyni­ki:
I mie­isce: Wero­ni­ka Siok
II miej­sce: Grze­gorz Dzie­ru­go
III miej­sce: Jakub Ken­drzeń­ski
Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i zapra­szam do biblio­te­ki po waka­cjach. 🙂

Pomysły na prezentację maturalną w “Cogito”. (dostępne w bibliotece)

1/11: Obraz cudzo­ziem­ca w pol­skiej lite­ra­tu­rze i sztu­ce oraz w pol­skim fil­mie.

2/11: Róż­ne obra­zy przy­jaź­ni w lite­ra­tu­rze obcej.

3/11: Świa­ty nie­ludz­kie w pro­zie XX wie­ku – przed­staw spo­so­by ich kre­acji, odwo­łu­jąc się do wybra­nych utwo­rów.

4/11: Cha­rak­te­ry­sty­ka języ­ka współ­cze­snych poli­ty­ków.

5/11: Wio­sna w lite­ra­tu­rze i sztu­ce róż­nych epok.

6/11: Wal­ka dobra ze złem w utwo­rach lite­rac­kich. Omów na wybra­nych przy­kła­dach.

7/11: Pogrzeb w róż­nych tek­stach kul­tu­ry. Porów­naj spo­sób przed­sta­wie­nia pochów­ku i jego funk­cję w utwo­rze.

16/11: Kre­acje boha­te­rów roman­tycz­nych.

17/11: Rodzi­na w lite­ra­tu­rze.

18/11: Wokół pie­nią­dza.

19/11: Pio­sen­ki Osiec­kiej a pro­ble­my współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

20/11: Realizm magicz­ny w lite­ra­tu­rze.

21/11: Wier­ność i kom­pro­mis w życiu boha­te­rów lite­rac­kich.

22/11: Powsta­nie listo­pa­do­we w lite­ra­tu­rze.

23/11: Motyw burzy w lite­ra­tu­rze i innych dzie­łach sztu­ki.

24/11: Biblia w fil­mie i lite­ra­tu­rze.

1/12: Motyw snu i jego funk­cje.

2/12: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

3/12: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

4/12: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/12: Kon­trast w lite­ra­tu­rze.

6/12: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

1/13: Motyw snu i jego funk­cje.

2/13: Gatun­ki biblij­ne w lite­ra­tu­rze.

3/13: Lite­rac­kie obra­zy mał­żeń­stwa.

4/13: Obraz War­sza­wy w lite­ra­tu­rze.

5/13: Kon­trast w utwo­rach lite­rac­kich.

6/13: Motyw arka­dii, mitu o wiecz­nej szczę­śli­wo­ści.

10/13: Nega­tyw­ny por­tret kobie­ty w lite­ra­tu­rze.

11/13: Rosja i Rosja­nie w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

16/13: Uczeń i nauczy­ciel w lite­ra­tu­rze i fil­mie.

17/13: Roz­sta­nia i poże­gna­nia.

18/13: Por­tret inte­li­gen­cji pol­skiej.

19/13: Lite­ra­tu­ra i psy­cho­lo­gia.

20/13: Echa wal­ki o nie­pod­le­głość w lite­ra­tu­rze pol­skiej.

21/13: Motyw samot­no­ści w wiel­kim mie­ście.

22/13: Las w lite­ra­tu­rze.

23/13: Wła­dza w lite­ra­tu­rze.

24/13: Pięk­no i brzy­do­ta w lite­ra­tu­rze.

1/14: Motyw zam­ku i i jego funk­cje.

2/14: Tok­sycz­na miłość w lite­ra­tu­rze.

3/14: Życie jako wędrów­ka.

4/14: Poezja śpie­wa­na w pol­skiej kul­tu­rze.

5/14: Motyw obłę­du w lite­ra­tu­rze.