Archiwum kategorii: E-sport

CS:GO … po pierwszym dniu zmagań.

W tele­gra­ficz­nym skró­cie po pierw­szym dniu tur­nie­ju:

  • spa­ce­rek” NoLi­fe­Frags (16:0 i 16:3),
  • awans do ćwierć­fi­na­łu z dru­gie­go miej­sca zespo­łu Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go (3:1616:2 i 16:6)
  • zare­je­stro­wa­ny mate­riał wideo z tur­nie­ju przez por­tal 24jgora.pl  
  • pełen suk­ces (7 meczy w 7 godzin) i cięż­ka pra­ca uczniów obsłu­gu­ją­cych tur­niej (Pio­trek, Mar­cin, Nor­bert, Kamil). Dzię­ki.

Roz­pi­ska meczy jutrzej­szych:

Godzi­na 8:00 – Tęczo­we Motyl­ki vs NMN

Godzi­na 9:00 – Boru­ta vs Neve­rVac

Godzi­na 10:00 – wygra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:00

Godzi­na 11:00 – Moun­ta­inZ vs Zły Gaming

Godzi­na 12:00 – wygra­ny z 11:00 vs Tur­bo Gumi­sie

Godzi­na 13:00 – Tur­bo Gumi­sie vs prze­gra­ny z 11:00

Turniej CS:GO — jutro start

Jutro o 7:40 będę na warsz­ta­tach i zakła­dam, że zain­te­re­so­wa­ne dru­ży­ny rów­nież. O 8:00 zaczy­na­my pierw­szy mecz. Roz­pi­ska jutrzej­szych spo­tkań wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Godzi­na 8:00 — Rivium Team vs Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go

Godzi­na 9:00 — MagicTM vs NoLi­fe­Frags

Godzi­na 10:00 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:00

Godzi­na 11:00 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:00 — wygra­ny awans do  ćwierć­fi­na­łów.

Godzi­na 12:00 — wygra­ny z 10:00 z prze­gra­nym z 11:00 — wygra­ny awans do ćwierć­fi­na­łów

Godzi­na 13:00 — Boru­ta vs Tęczo­we Motyl­ki

Godzi­na 14:00NMN vs Neve­rVac

Jeśli z przy­czyn losowych/technicznych itp. mecze ule­gną przedłużeniu/opóźnieniu i spo­wo­do­wa­ło­by to, że któ­ryś by się miał nie odbyć to dam znać tele­fo­nicz­nie (szcze­gól­nie doty­czy to dru­żyn NMN i Neve­rVac). Ale miej­my nadzie­ję, że tak się nie sta­nie. Jutro też opu­bli­ku­ję roz­pi­skę na śro­dę … . Jeśli wszyst­ko odbę­dzie się zgod­nie z pla­nem to w śro­dę z rana koń­czy­my 3 mecze dru­giej gru­py i zaczy­na­my mecze gru­py trze­ciej (czy­li ok. 11:00 meczem Moun­ta­inZ vs Zły Gaming) i o 12:00 Tur­bo Gumi­sie w meczach z w/w dru­ży­na­mi. 

Dzi­siej­szy dzień był bar­dzo cięż­ki. Zetknę­li­śmy się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi i nie wszyst­kie zosta­ły wyeli­mi­no­wa­ne. Jutro praw­dzi­wy spraw­dzian. Kil­ka zdjęć z pra­cow­ni przed wyj­ściem:

P.S.

Kon­fi­gi jed­nak też miej­cie ze sobą (nie prze­wi­dzia­łem, że loka­li­za­cja kon­fi­gu jest uza­leż­nio­na od ID kon­ta ste­am, a po dru­gie nie zda­ży­łem ich pode­grać).

Turniej CS:GO — aktualizacja

W związ­ku z bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem tur­nie­jem wpro­wa­dzi­my kil­ka zmian:

  1. Skra­ca­my ter­min zapi­sów z 10.02.2017 r. na 5.02.2017 r. z uwzględ­nie­niem max. limi­tu dru­żyn.
  2. Zwięk­szy­my limit dru­żyn z 12-stu do 18-stu z zacho­wa­niem ter­mi­nów gry (1417 lute­go).
  3. Z uwa­gi na pkt 2 zmie­ni się regu­la­min roz­gryw­ki ponie­waż dru­żyn będzie wię­cej, a limit cza­su pozo­sta­je taki sam. To z kolei spo­wo­du­je, że prze­gra­ny (co naj­mniej) pierw­szy mecz będzie rów­no­waż­ny z odpad­nię­ciem z tur­nie­ju. W zależ­no­ści od ilo­ści zgło­szo­nych dru­żyn opu­bli­ku­je­my nowy regu­la­min roz­gryw­ki (po zakoń­czo­nych zapi­sach).

Turniej CS GO

Minął rok i tym razem rów­nież spró­bu­je­my Was zachę­cić do spo­tka­nia w naszej szko­le z oka­zji “feryj­ne­go” tur­nie­ju gier. Z uwa­gi na pro­fil e-spor­to­wy to wybór gry musiał być jeden: 

Coun­ter Stri­ke — Glo­bal Offen­si­ve

Peł­ny regu­la­min tur­nie­ju dostęp­ny tutaj.

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z nim. Tur­niej dedy­ko­wa­ny jest dla uczniów gim­na­zjum, uczniów naszej szko­ły i naszych absol­wen­tów więc w regu­la­mi­nie zawar­te są lek­ko restryk­cyj­ne zapi­sy z tym zwią­za­ne.

Zgło­sze­nia na tur­niej nale­ży prze­sy­łać tyl­ko i wyłącz­nie wypeł­nia­jąc for­mu­larz.

Wszel­kie pyta­nia itp. moż­na zada­wać na mój adres e-mail lub na moim pro­fi­lu na FB