ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

Dnia 25.02.2015 r. odby­ło się uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie klas mun­du­ro­wych. Do ślu­bo­wa­nia przy­stą­pi­ły : kla­sa Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go — pro­fil poli­cyj­ny, kla­sa Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – pro­fil ratow­nic­twa medycz­ne­go oraz kla­sa Tech­ni­kum — pro­fil woj­sko­wy. Rotę ślu­bo­wa­nia od uczniów przy­ję­li: Komen­dant Miej­ski Poli­cji z Jele­niej Góry insp. Zbi­gniew Mar­kow­ski, przed­sta­wi­ciel Szta­bu 23 Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii w Bole­sław­cu mjr Ste­fan Bed­nar­czyk oraz  przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych żoł­nie­rzy 62 KS Koman­do w Bole­sław­cu. W ślu­bo­wa­niu uczest­ni­czy­li rów­nież: Kie­row­nik Zakła­du Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Wydzia­łu Przy­rod­ni­czo- Tech­nicz­ne­go Kar­ko­no­skiej Pań­stwo­wej Szko­ły wyż­szej w Jele­niej Górze dr Jacek Fal­ken­berg,  pani Anna Konie­czyń­ska Sta­ro­sta Jele­nio­gór­ski, Wice­sta­ro­sta pan Paweł Kwiat­kow­ski oraz wie­lu innych zna­ko­mi­tych gości , rodzi­ców i gro­no peda­go­gicz­ne. Uczniów przy­go­to­wy­wa­li kom. Zbi­gniew Kli­mek z-ca komen­dan­ta wydzia­łu pre­wen­cji KMP w Jele­niej Górze oraz mjr rezer­wy Zbi­gniew Łuka­szuk jed­no­cze­śnie nauczy­cie­le uczą­cy w naszej szko­le. Całą uro­czy­stość uświet­nił występ Orkie­stry Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji we Wro­cła­wiu pod kie­row­nic­twem kom. Ada­ma Witi­wa.

Klasa wojskowa na poligonie

Dnia 16.02.2015 r. ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej nasze­go Tech­ni­kum po raz pierw­szy uczest­ni­czy­li na tere­nie poli­go­nu w Trze­bie­niu Małym w zawo­dach spor­to­wo – obron­nych klas mun­du­ro­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23 Ślą­ski Pułk Arty­le­rii w Bole­sław­cu i Sto­wa­rzy­sze­nie Byłych Żoł­nie­rzy 62 Kom­pa­nii Spe­cjal­nej „Com­man­do” w Bole­sław­cu.

Był to dla naszej mło­dzie­ży z kla­sy woj­sko­wej pierw­szy kon­takt z poli­go­nem i pierw­sze doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów. Ucznio­wie z kla­sy 1T nie zwa­ża­jąc na niską tem­pe­ra­tu­rę i sil­ny dokucz­li­wy wiatr spraw­nie poko­na­li cross zespo­ło­wy na odcin­ku 5 kilo­me­trów. Na punk­tach kon­tro­l­nych wszy­scy uczest­ni­cy zawo­dów reali­zo­wa­li nastę­pu­ją­ce zada­nia: prze­no­sze­nie skrzy­nek z amu­ni­cją, ewa­ku­acja ran­nych, rzut gra­na­tem na odle­głość, strze­la­nie do celu z kara­bin­ka pneu­ma­tycz­ne­go oraz prze­py­cha­nie samo­cho­du tere­no­we­go.

Mimo rewe­la­cyj­nej posta­wy naszej mło­dzie­ży, popraw­nie zre­ali­zo­wa­nych zadań oraz dobre­go cza­su koń­co­we­go nie uda­ło się osią­gnąć zna­czą­cych miejsc w zawo­dach. Walecz­ność, deter­mi­na­cja oraz zdo­by­te doświad­cze­nie mogą się prze­ło­żyć na suk­ce­sy w następ­nych zawo­dach.

TEST WIEDZY OGÓLNOPOLICYJNEJ

Dnia 13.02.2015 r. ucznio­wie z klas poli­cyj­nych naszej szko­ły przy­stą­pi­li do Szkol­ne­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych z zakre­su wie­dzy i umie­jęt­no­ści ogól­no­po­li­cyj­nych. Napi­sa­nie testu mia­ło na celu zwe­ry­fi­ko­wa­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści uczniów z przed­mio­tu „Bez­pie­czeń­stwo publicz­ne- edu­ka­cja ogól­no­po­li­cyj­na”. Ucznio­wie, któ­rzy wyka­żą się naj­więk­szą wie­dzą zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Klas Poli­cyj­nych w Pile.

Nasi znowu najlepsi w zawodzie Technik Elektryk

Dnia 4 lutego 2015 r. w naszej szkole  odbył się etap regionalny konkursu „ Najlepszy uczeń w zawodzie” -Technik elektryk organizowany w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.  Gospodarzem współzawodnictwa była nasza szkoła. Do konkursu przystąpiły cztery drużyny po trzech uczniów każda.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych z Pie­cho­wic repre­zen­to­wa­li ucznio­wie:

Kamil Magry­ta z kla­sy II Tech­ni­kum

Erwin Bar­tyś z kla­sy II Tech­ni­kum

Michał Spo­lnik z kla­sy III Tech­ni­kum

Oprócz naszej pla­ców­ki do zma­gań przy­stą­pi­ły: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia oraz Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca.

Zada­nia kon­kur­so­we ukła­da­ne były przez eks­per­tów kształ­cą­cych mło­dzież w dzie­dzi­nie tech­nik elek­tryk. W opi­nii uczest­ni­ków kon­kurs regio­nal­ny został per­fek­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny i stał na bar­dzo wyso­kim pozio­mie.

Do eta­pu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się w mar­cu tego roku we Wro­cła­wiu zakwa­li­fi­ko­wa­ła się dru­ży­na Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach.

Gra­tu­lu­je­my uczniom i opie­ku­no­wi dru­ży­ny oraz życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lute­go przy­pa­da Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Świę­to to usta­no­wio­ne przez UNE­SCO w 1999 roku ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na potrze­bę tro­ski o języ­ki ojczy­ste oraz zadba­nie o ich roz­wój i trwa­nie.
Data ta upa­mięt­nia wyda­rze­nia w Ban­gla­de­szu, gdzie pod­czas demon­stra­cji w 1952 roku pię­ciu stu­den­tów uni­wer­sy­te­tu w Dha­ce zgi­nę­ło doma­ga­jąc się nada­nia języ­ko­wi ben­gal­skie­mu sta­tu­su języ­ka urzę­do­we­go.

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Języ­ka Ojczy­ste­go zapra­szam uczniów naszej szko­ły do udzia­łu w kon­kur­sie polo­ni­stycz­nym, orga­ni­zo­wa­nym w kate­go­rii:
· Mistrz Popraw­no­ści Języ­ko­wej

Kon­kurs odbę­dzie się 20 lute­go na 4 lek­cji w biblio­te­ce szkol­nej. Uczest­ni­cy roz­wią­żą test popraw­nej pol­sz­czy­zny (z zada­nia­mi róż­ne­go typu).

Zgło­sze­nia — do czwart­ku, 19 lute­go 2015 roku, do nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, któ­ry udo­stęp­ni zain­te­re­so­wa­nym regu­la­min kon­kur­su.

Gwa­ran­to­wa­na nagro­da rze­czo­wa i wyso­kie oce­ny z języ­ka pol­skie­go dla naj­lep­szych!

Zapra­szam!!!