Counter Strike 1.6

W dniu wczo­raj­szym zakoń­czy­li­śmy roz­gryw­kę w zor­ga­ni­zo­wa­nym przez naszą szko­łę tur­nie­ju gry Coun­ter Stri­ke 1.6

Fina­ło­wa czwór­ka naj­lep­szych dru­żyn to:

1. BGC
2. Tęczo­we Motyl­ki
3. Mor­decz­ki Bonu­sa
4. Neworld Order

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com.

O tur­nie­ju może­cie rów­nież prze­czy­tać na stro­nie jelonka.com.

CS — po pierwszym dniu turnieju

Zakoń­czy­ły się zma­ga­nia pierw­sze­go dnia tur­nie­ju. Jutro ze sobą w wal­ce o finał zmie­rzą się dru­ży­ny:

Tęczo­we Motyl­ki vs Mor­decz­ki Bonu­sa

oraz

Neworld Order vs BGC

Mecze zaczy­na­my naj­póź­niej o 9:00 (nale­ży przy­być odpo­wied­nio wcze­śniej aby pod­łą­czyć sobie swój sprzęt do gry).

Zwy­cięz­cy zagra­ją o miej­sca 12, prze­gra­ni o miej­sca 34.

Turnieju nadszedł czas.

Final­nie do tur­nie­ju CS’a zgło­si­ło się 8 dru­żyn.

Pełen sys­tem roz­gryw­ki pierw­sze­go i dru­gie­go dnia publi­ku­je­my tutaj.

Z uwa­gi na dużą licz­bę meczy (i rund) koniecz­nych do roze­gra­nia dnia pierw­sze­go pro­si­my o punk­tu­al­ne przy­by­cie, tak aby naj­póź­niej o 9:00 roz­po­czę­ły się mecze w obu gru­pach (lub w mia­rę moż­li­wo­ści nawet nie­co wcze­śniej).

Warsz­ta­ty szkol­ne gdzie roz­gry­wa­ny będzie tur­niej będą otwar­te w oba dni od godzi­ny 8:00. Prze­wi­dy­wa­ny czas zakoń­cze­nia roz­gryw­ki dnia pierw­sze­go to 14:00 (14:30) i ok. 12:00 dnia dru­gie­go.

Dla gra­czy, któ­rzy nie mie­li przy­jem­no­ści poznać naszej szko­ły (i warsz­ta­tów) publi­ku­je­my map­kę. Kolor zie­lo­ny to przy­sta­nek na któ­rym powin­ni­ście wysiąść, kolor nie­bie­ski to warsz­ta­ty.

Na miej­scu będzie moż­li­wość napić się cie­płej her­bat­ki i zagryźć palusz­kiem 🙂