CS — ostatnia prosta :)

Aktu­al­nie zgło­szo­nych jest 5 dru­żyn:

BGC, Mor­decz­ki Bonu­sa, Tęczo­we Motyl­ki, Play4Fun i Pogrom­cy.

Przy­po­mi­na­my, że w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek upły­wa ter­min zgła­sza­nia dru­żyn. We wto­rek opu­bli­ku­je­my na stro­nie sys­tem roz­gry­wek (uza­leż­nio­ny od licz­by zgło­szo­nych dru­żyn) i ewen­tu­al­nie pary pierw­szej run­dy.

Wia­do­mo też, że nagro­dą dla każ­de­go uczest­ni­ka dru­ży­ny zwy­cię­skiej będą słu­chaw­ki:

sluchawki

Jed­no­cze­śnie trwa­ją sta­ra­nia aby zdo­być upo­min­ki oko­licz­no­ścio­we za miej­sca 2 i 3.  🙂

Zachę­ca­my do uczest­nic­twa !!

1 % DLA NASZEJ SZKOŁY

DRO­DZY RODZI­CE UCZNIÓW  I SYM­PA­TY­CY  ZESPO­ŁU SZKÓŁ
TECH­NICZ­NYCHLICE­AL­NYCH W PIE­CHO­WI­CACH

SZKO­ŁA NASZA NALE­ŻY DO PRO­GRA­MU PRZY­JA­ZNA SZKO­ŁA PATRO­NU­JĄ­CE­MU PRO­JEKT POMO­CY1 % DLA MOJEJ SZKO­ŁY”. CHĘT­NYCH DO WSPAR­CIA PRO­SI­MY O ZAPIS  W DRU­KU PIT

DODAT­KO­WE INFOR­MA­CJE O AKCJI ZNAJ­DZIESZ TUTAJ:

link1   i   link2

CS — przeżyjmy to jeszcze raz.

Mówi się: “do trzech razy sztu­ka …” .

W 2011 r. po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w naszej szko­le tur­niej gry Coun­ter Stri­ke 1.6 (w poprzed­nich latach odby­wa­ły się też tur­nie­je w inne gry — mię­dzy inny­mi Quake 1 i 3).

Wów­czas miej­scem roz­gryw­ki była pra­cow­nia kom­pu­te­ro­wa (sala 303) miesz­czą­ca się w głów­nym budyn­ku szko­ły. Mia­ła jed­ną wadę … nie była w sta­nie pomie­ścić wszyst­kich uczest­ni­ków — mecze fina­ło­we oglą­da­li jedy­nie szczę­śliw­cy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W 2013 roku odbył się kolej­ny tur­niej — tym razem w pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej miesz­czą­cej się w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych (sala 111). To kolej­na nasza pra­cow­nia, kolej­ne kom­pu­te­ry gwa­ran­tu­ją­ce nie­co lep­szy kom­fort i warun­ki gry. Wyglą­da­ło to wów­czas tak:

2013

W tym roku zapro­si­my Was do jesz­cze innej pra­cow­ni — tym razem będzie to sala 110 w budyn­ku warsz­ta­tów szkol­nych.

A sko­ro już jeste­śmy w tema­cie tur­nie­ju to przy­po­mi­nam, że dostęp­ny jest regu­la­min, gdzie znaj­dzie­cie odpo­wiedź na więk­szość pytań na jakie odpo­wia­dam w e-mail’ach do Was.  🙂

Turniej Counter Strike 1.6

Po roku prze­rwy wra­ca­my …  . 🙂

Na począ­tek regu­la­min gry oraz pla­kat. Zachę­ca­my już dziś do wysła­nia zgło­sze­nia (szcze­gó­ły w regu­la­mi­nie) i zaglą­da­nia na stro­nę od cza­su do cza­su. Będzie­my tu infor­mo­wać o ewen­tu­al­nych zmia­nach czy licz­bie zapi­sa­nych dru­żyn.

plakat cs4