Konkurs „Mistrz w zawodzie” — elektryk

Dnia 6.03.2014 r. w szko­le w ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Mistrz w zawo­dzie” — Tech­nik elektryk.W eli­mi­na­cjach regio­nal­nych dla uczniów Tech­ni­kum udział wzię­ły czte­ry dru­ży­ny: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr. 2 z Luba­nia i oczy­wi­ście dru­ży­na naszych uczniów w skła­dzie:

  • Jan Bart­ko — kla­sa III 
  • Michał Obo­le­wicz — kla­sa III
  • Piotr Wój­cik — kla­sa II

Ucznio­wie mie­li za zada­nie zgod­nie ze sche­ma­tem prak­tycz­nie wyko­nać obwód elek­trycz­ny i uru­cho­mić sil­nik. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie. Dru­ży­na, któ­ra wygra zakwa­li­fi­ku­je się do eta­pu woje­wódz­kie­go we Wro­cła­wiu.

Kon­kurs dla uczniów Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej odbył się 7.03.2014 r, udział wzię­ły dwie dru­ży­ny: z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych “Mecha­nik” z Jele­niej Góry oraz z Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia, a wyni­ki rów­nież zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Zdję­cia zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w gale­rii.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11 paź­dzier­ni­ka 2013 roku w szko­le po trwa­ją­cej dwa tygo­dnie kam­pa­nii wybor­czej, odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Szkolnego.Kandydowali: Patry­cja Cisek kla­sa II LO i Mate­usz Gwa­ra kla­sa IIT, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li swój pro­gram wybor­czy. Komi­sja przy­go­to­wa­ła kar­ty do gło­so­wa­nia — upraw­nio­nych było 192 uczniów. Po prze­li­cze­niu kart do gło­so­wa­nia i spraw­dze­niu list komi­sja pod­su­mo­wa­ła wybory.Wygrał Mate­usz licz­bą gło­sów 84.Patrycja otrzy­ma­ła 49 głosów.Zagłosowało 145 uczniów, z cze­go 132 gło­sy były waż­ne, a 12 gło­sów odda­no nieważnych.Gratulujemy i życzy­my owoc­nej pra­cy w Samo­rzą­dzie oraz speł­nie­nia obiet­nic wybor­czych.

Konkurs Euromania

4 paź­dzier­ni­ka 2013 r. pię­cio­ro uczniów:

  • Daria Alek­san­dro­wicz III LO,
  • Patry­cja Mał­kow­ska II LO,
  • Patryk Sku­pin III LO,
  • Grze­gorz Dzie­ru­go III Tech­ni­kum,
  • Kry­stian Konop­ka­III Tech­ni­kum

repre­zen­to­wa­ło nasza szko­łę w fina­ło­wym eta­pie kon­kur­su “Euro­ma­nia — Pol­ska korzy­sta”, któ­ry odbył się w Wał­brzy­chu. Doty­czył on wie­dzy uczniów o fun­du­szach euro­pej­skich pozy­ski­wa­nych i wyko­rzy­sty­wa­nych przez Pol­skę. Pyta­nia były o róż­nym stop­niu trud­no­ści, a kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no na wzór tele­tur­nie­ju “Jeden z dzie­się­ciu”. Nasza dru­ży­na zaję­ła wyso­kie, pią­te miej­sce.

Gra­tuluje­my!

Wizyta przedszkolaków

Dnia 10.10.2013 r. na zaję­cia z musz­try, samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych  przy­szły dzie­ci z Przed­szko­la Samo­rza­do­we­go  nr 2 w Pie­cho­wi­cach. Ucznio­wie klas poli­cyj­nych wraz z nauczy­cie­lem musz­try zapre­zen­to­wa­li umie­jęt­no­ści, jakie zdo­by­wa­ja w ramach zajęć dodat­ko­wych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjan­tów z Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Podzię­ko­wa­nia od zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la zło­żo­no na ręce pani dyrek­tor — Doro­ty Sob­czyń­skiej. Dzie­ci mia­ły dużo fraj­dy, wyszły zado­wo­lo­ne i uśmiech­nię­te z naszej szko­ły.

Sprzątanie Świata 2013

W pią­tek, 20 wrze­śnia 2013 roku, ucznio­wie naszej szko­ły po wcze­śniej­szym ode­bra­niu wor­ków i ręka­wic, pod opie­ką nauczy­cie­li uda­li się na akcję “Sprzą­ta­nie Świa­ta 2013”. Ucznio­wie mie­li do posprzą­ta­nia trzy tra­sy, któ­re koń­czy­ły się w Micha­ło­wi­cach. Poży­tecz­nie i miło spę­dzo­ny czas zakoń­czo­no w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym “Zło­ty Widok” roz­pa­le­niem ogni­ska i pie­cze­niem kieł­ba­sek.