Wycieczka do Aachen.

W dniach 1618 maja 2014 roku czwo­ro uczniów kla­sy II LO wraz z wycho­waw­czy­nią wzię­ło udział w wyciecz­ce do Aachen (Akwi­zgran) w Niem­czech. Celem wyciecz­ki był udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie orga­ni­zo­wa­nym przez Region Mia­sta Aachen i koor­dy­no­wa­nym przez Powiat Jele­nio­gór­ski pod tytu­łem „Whats’up, Euro­pe”. Oprócz mło­dzie­ży z naszej szko­ły w pro­jek­cie wzię­li udział ucznio­wie z pozo­sta­łych szkół ponad­gim­na­zjal­nych Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go, jak rów­nież mło­dzież z Fran­cji, Holan­dii, Bel­gii oraz Nie­miec.

Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu było zwięk­sze­nie zaan­ga­żo­wa­nia oby­wa­tel­skie­go mło­dych ludzi, szcze­gól­nie w kon­tek­ście wybo­rów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Temu celo­wi miał słu­żyć udział w semi­na­rium doty­czą­cym „Par­ty­cy­pa­cji mło­dzie­ży oby­wa­tel­skiej w naszych powia­tach” a następ­nie w róż­no­rod­nych zaję­ciach warsz­ta­to­wych. Pod­czas warsz­ta­tów „Redy. Steady.YOUrope!” ucznio­wie mogli zdo­być wie­le cen­nych i prak­tycz­nych infor­ma­cji doty­czą­cych moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z pro­gra­mu Era­smus+, na warsz­ta­tach „Make some Noise!” dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści gry na instru­men­tach, a na warsz­ta­cie „Euro­pa ist ein Kun­stwerk” mogli spró­bo­wać swo­ich sił i kre­atyw­no­ści w malar­stwie i zdo­bie­niu mebli.

Orga­ni­za­to­rzy zadba­li rów­nież o sze­reg atrak­cji, któ­ry sprzy­jał inte­gra­cji i nawią­zy­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­wych zna­jo­mo­ści. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się roz­gryw­ki „żywych pił­ka­rzy­ków” – zaba­wa , któ­ra oprócz oka­zji do współ­za­wod­nic­twa dostar­czy­ła wszyst­kim zawod­ni­kom i kibi­com mnó­stwa śmie­chu.

Po zakoń­cze­niu warsz­ta­tów mło­dzież wzię­ła udział w deba­cie poli­tycz­nej z kan­dy­da­ta­mi na posłów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go z regio­nu Aachen. Zapro­sze­ni goście repre­zen­tu­ją­cy róż­ne ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne odpo­wia­da­li na pyta­nia uczniów. Szcze­gól­nie „gorą­cym” tema­tem oka­zał się kry­zys poli­tycz­ny na Ukra­inie.

Następ­nie orga­ni­za­to­rzy pro­jek­tu pod­su­mo­wa­li wyni­ki warsz­ta­tów, zapre­zen­to­wa­li pra­ce mło­dzie­ży, któ­re powsta­ły w ich ramach. Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu była kola­cja i kon­cert zespo­łu muzycz­ne­go.

W sobo­tę przed połu­dniem mło­dzież mia­ła rów­nież oka­zję zwie­dzić cen­trum mia­sta Aachen z prze­wod­ni­kiem i zapo­znać się z jego cie­ka­wą histo­rią, któ­ra się­ga cza­sów sta­ro­żyt­no­ści. Obej­rze­li­śmy naj­istot­niej­sze dla histo­rii i kul­tu­ry tego mia­sta zabyt­ki: Kate­drę Akwi­zgrań­ską, ratusz, pijal­nię wody mine­ral­nej „Eli­sen­brun­nen” oraz wyko­pa­li­ska arche­olo­gicz­ne.

Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy

8 maja 2014 roku w ramach pro­jek­tu „Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odby­ła się ostat­nia wyciecz­ka zawo­do­znaw­cza w tym roku szkol­nym dla 20-stu uczniów klas tech­ni­kum do Naro­do­we­go Cen­trum Badań Jądro­wych w Świer­ku koło War­sza­wy. W tym insty­tu­cie mło­dzież bra­ła udział w wykła­dach zwią­za­nych z pro­mie­nio­wa­niem joni­zu­ją­cym, zwie­dza­ła jedy­ny czyn­ny pra­cu­ją­cy reak­tor jądro­wy na tere­nie Pol­ski, oraz bra­ła udział w zaję­ciach labo­ra­to­rium pomia­rów pro­mie­nio­wa­nia. Na tere­nie tego ośrod­ka ucznio­wie z naszej szko­ły pozna­wa­li fak­ty i mity na temat zagro­żeń zwią­za­nych z pra­cą reak­to­rów ato­mo­wych jako alter­na­ty­wy wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej dla elek­trow­ni węglo­wych. Wie­dza ta pozwa­la na rze­czy­wi­sty, wła­sny pogląd na temat ener­gii pozy­ski­wa­nej z ato­mu, a nie opie­ra­nie się na czę­sto błęd­nych infor­ma­cjach poda­wa­nych w sze­ro­ko poję­tych mediach.

Matury rozpoczęte!

Wszy­scy matu­rzy­ści w dobrych nastro­jach, uśmiech­nię­ci i pozy­tyw­nie nasta­wie­ni, a to już  suk­ces i na pew­no prze­ło­ży się na dobre wyni­ki. Czas matur to dla Was trud­ny i stre­su­ją­cy okres, ale nie mar­tw­cie się „nie taki dia­beł strasz­ny, jak go malu­ją – dacie radę!

Powo­dze­nia!

Zdję­cia dostęp­ne w gale­rii.

Ale to już było …

Drodzy Abiturienci

Ale to już było i nie wró­ci wię­cej
I choć tyle się zda­rzy­ło to do przo­du ,
Wciąż wyry­wa głu­pie ser­ce,

Ale to już było, zni­kło gdzieś za nami
Choć w papie­rach lat przy­by­ło to napraw­dę
Wciąż jeste­śmy tacy sami

Andrzej Siko­row­ski

A TO PRZED WAMI

Drogi Maturzysto,

Nigdy nie zba­czaj z wybra­nej dro­gi,
któ­rą obra­łeś w wędrów­ce życia,
choć­by Ci cier­nie rani­ły nogi,
a cel wyda­wał się nie do zdo­by­cia!

Z życze­nia­mi zda­nia matu­ry

pra­cow­ni­cy ZSTiL

kwiaty